پروفسور دکتر فاروق صفي‌زاده(بوره‌که‌‌يي) -اين لالايي را از زبان مادر مهرآيين‌ام زنده ياد "مينا ايزدمهر بوره‌که‌يي" شنيده ام که عينا در اينجا مي‌ آيد :

رو?ه لاي لايه، ک?رپه‌م لاي لايه
rolla l?y l?ya, korpam l?y l?ya
نزانم بوچي ده‌نگت ده‌رنايه
niz?nim bo?î dangit darn?ya
ئاشيمه ووهوو وه‌هيشتم ئه‌ستي
astî??ê woh? wahî?tim astî
ئووشتا ئه‌ستي‌يه ئووشتا ئه‌همايي
o??t? astîya o??t? ahm?yî
هي‌يه‌ت ئه‌شايي وه‌هيشتاي ئه‌شيم
hîyat a??yî wahî?t?y a?êm
يه‌تا ئاهووه تي‌ري‌يو ئه‌تها
yat? ?howa tîrîyo ath?
ره‌تووش ئه‌‌شاته چيت هه‌چا يه‌تا
rat?? a??ta ?ît ha?? yat?
وه‌نگه هو ئه‌شا ده‌زدا ئامه‌نه‌نگ
wanga ho a?? dazd? ?manang
شيوس نه‌نامه ئه‌نگ هواشه‌ مه‌زدا
?îy?s nan?ma ang hw??a mazda
هي‌يه‌ت ئه‌شايي وه‌هيشتاي ئه‌شيم
hîyat a??yî wahî?t?y a?êm
خشته‌ري ميچا ئاهورايي ئا
xi?tarê mêc? ?hor?yî ?
ييم درگو پي‌يو ده‌ده‌ت راستاريم
yîm dirgo pîyo dadat r?st?rêm
ر??ه لاي لايه، ک?رپه‌م لاي لايه
rolla l?y l?ya, korpam l?y l?ya
گو? بگره له من، ده‌نگي ئه‌زدايه
gwê bigra lamin dangî azd?ya
هي‌يه‌ت ئه‌شايي وه‌هيشتاي ئه‌شيم...
hîyat a??yî wahî?t?y a?êm …


برگردان به فارسي:

فرزندم لالا، دلبندم لالا، نمي دانم چرا صدايت درنمي‌آيد
راستي و داد بهترين است
پاکي، خوشبختي است
خوشبختي براي کسي است که راستي و داد را براي راستي و داد انجام دهد
همانگونه که خداوند راستي و دادگري است
راهبر دنيايي نيز بايد بر پايه راستي و دادگري برگزيده شود
اين دو با کردارها و انديشه نيک(وهومن) برگزيده مي‌شوند
تا همه کردارها، از روي نيکي و راستي و خرد انجام داده شوند
همانگونه که خداوند راستي و دادگري است
و راستي و دادگري در همه جا خود را بنماياند
و نيک کرداري، با نيروي اهورايي پرورش يابد
و به ياري ناتوانان وناداران بشتابد
فرزندم لالا، دلبندم لالا
گوش به من بسپار، صداي خداوند است
همان گونه که خداوند، راستي و دادگري است
و ...

وزن اين لالايي، ده هجايي از اوزان قديم ايراني و از اوزان گاتاهاست.همه اشعار تک بيتي و فولکلوري ترانه هاي کردي نيز برهمين وزن است: مستفعلن فا، مستفعلن فا ( تَنَن تَن تَنَن تَنَن تَن تَنَن) اين لالايي از نمازهاي معروف مهريان و زردشتيان است که از زمانهاي بسيار دور به يادگار مانده است.

منبع - ماهنامه‌ي آناهيد