در برنامه غذایی گربه هاوجود غذاهایی که دارای پروتئین زیاد هستند بسیار مهم است زیرا پروتئین نقش بسیار مهمی در رشد گربه ها دارد. اگر در غذاهایی که گربه مصرف 

می کند پروتئین کافی وجود نداشته باشد و یا بدنش قدرت جذب مواد مغذی را نداشته باشد سیستم ایمنی بدنش به شدت ضعیف می شود. از طریق فرایند متابولیک
پروتئین های اضافه بدن گربه می تواند به چربی تبدیل شده و ذخیره شوند و یا به عنوان کالری سوزانده شوند. نقش پروتئین در بدن: پروتئین ها نه تنها بر متابولیسم و سیستم 

ایمنی بدن تاثیر می گذارند, باعث تولید و تنظیم: 

بافت 

هورمون

انتی بادی

و انزیم ها 

نیز می شوند.

ادامه دارد... 


منبع:
vetinfo 
مترجم:تارا