شیوه جدید جوانان حاشیه خلیج فارس برای به رخ کشیدن ثروت

شیوه جدید جوانان حاشیه خلیج فارس برای به رخ کشیدن ثروتدر حالی که برخی از هم-وطنان ما با سگ و گربه می کوشند خود را از بقیه متفاوت نشان دهند، هم سن و سالانشان در کشورهای حاشیه خلیج فارس، با شیر و یوزپلنگ به این خواسته می رسند!

به گزارش روزگارنو، وقتی با تلاش و کوشش سخت نمی شود خود را بالا کشید، برای برخی ها راه ساده تری هم هست: پول بابا!

بنا بر این گزارش، در حالی که در گذشته ای نه چندان دور با ویراژ ماشین های آخرین مدل می شد دل ها را ربود، با تکراری شدن این کار، اکنون بعضی از جوانان حاشیه خلیخ فارس با انتشار تصاویری از گربه-سانان خانگی خود، می کوشند دوستان و مخاطبان خود را به اعجاب وادارند... و به احتمال زیاد از این کار نتیجه هم می گیرند و برخی از هم-سالان خویش را از تعجب انگشت به دهن می سازند!

برخی از تصاویر این گربه-سانان خانگی را با صاحبانشان می بینیم:

شیوه جدید جوانان حاشیه خلیج فارس برای به رخ کشیدن ثروت

شیوه جدید جوانان حاشیه خلیج فارس برای به رخ کشیدن ثروت

شیوه جدید جوانان حاشیه خلیج فارس برای به رخ کشیدن ثروت

شیوه جدید جوانان حاشیه خلیج فارس برای به رخ کشیدن ثروت

شیوه جدید جوانان حاشیه خلیج فارس برای به رخ کشیدن ثروت

شیوه جدید جوانان حاشیه خلیج فارس برای به رخ کشیدن ثروت

شیوه جدید جوانان حاشیه خلیج فارس برای به رخ کشیدن ثروت

شیوه جدید جوانان حاشیه خلیج فارس برای به رخ کشیدن ثروت

شیوه جدید جوانان حاشیه خلیج فارس برای به رخ کشیدن ثروت

شیوه جدید جوانان حاشیه خلیج فارس برای به رخ کشیدن ثروت

شیوه جدید جوانان حاشیه خلیج فارس برای به رخ کشیدن ثروت


پ.ن:جای اینگونه حیوانات در دل طبیعت و حیات وحش است نه اینکه در معرض نمایش قرار گیرند ،متاسفم برای اینگونه جوانان