این بیماری در قزل آلاهای رنگین کمان مشاهده می شود . عامل آن یرسینیا راکری است . التهاب و تخریب فکها . سقف دهان در قزل آلاها می باشد که تنها مشخصات بیماری دهان قرمز نیست بلکه این علائم دربیماری هایی نظیر بیماری آب سرد و بیماری زخم نیز دیده می شوند.
ماهی در این حالت بی حال و به رنگ تیره در می آید . قرمزی دهان و سرپوش آبشش ساقه دمی و پایه باله ها ، در موارد مزمن بیماری کوری اگزوفتالمی حرکت بدون هدف ، اتساع شکمی ، رنگ پریدگی آبشش ها و لاغری دیده می شود