چرا پرنده ی من سر و صدا میکند؟ (ترجمه)

تمامی علل سر و صدا کردن پرندگان خانگی:1- پرنده میخواهد به او توجه کنید، او تنها است.

2- گرسنه بودن / تشنه بودن.

3- پرنده میخواهد بفهمد که دیگر اعضا کجای خانه هستند [پس جوابش را بدهید].

4- صدای پرندگان دیگر را تقلید میکند.

5- پرنده در حال تمرین سوت زدن، صحبت کردن یا آواز خواندن است.

6- از چیزی ترسیده و وحشت کرده است.

7- جفت خود را صدا میکند و یا به دنبال جفتی میگردد.

8- پرنده با صدا کردن سعی در بیدار کردن دیگران و دعوت به خوردن غذا [بخصوص در صبحها] دارد.

9- پرنده به دیگران هشدار میدهد که هنگام خوابیدن است.

10- پرنده در هنگام خطر به دیگران هشدار میدهد.


توجه:
 برای پرندگان خانگی، صاحب پرنده، یعنی شما، نقش "دیگران" را برای پرنده دارید.منبع: birdchannel

مترجم: ToOoTi