دهانش را بسیار باز میکند و شما میتوانید تمام دندانهایش را بشمارید.تخمین زده شده که هرگربه109الی500دفعه در طول زندگی اش خمیازه میکشد.زودترین خمیازه انسان حدودا 11 هفته بعد از حاملگی رخ می دهد_قبل از تولد نوزاد.
خمیازه یک جایی در5هفته اول زندگی مسری میشود.چرا گربه تان خمیازه میکشد؟(ترجمه)

شانپانزه ها و میمونها خمیازه میشکند و خمیازه آنها مسری است_درست مثله ما!
ماهی ها و پرندگان هم همچنین خمیازه میکشند,ما واقعا نمیدانیم چرا گربه ها خمیازه میکشند!
درواقع ما نمی دانیم خودمان چرا خمیازه میکشیم!
هرچند اینجا چندین نظریه است:
O.تئوری های فیزیولوژیکی_این تئوری ادعا میکند شما به دلیل کمیه اکسیژن در خونتان خمیازه میکشید.خمیازه کشیدن شما این است که یک نفس عمیق میکشید و جریان اکسیژن در خونتان تحرک پیدا میکند.
O.خستگی_بعضی ها باور دارند مردم و حیوانات خانگی به خاطر خستگی خمیازه میکشند.
O.درگیری_گربه ها همچنین در زمان درگیری(دعوا)خمیازه میکشند,برای مثال اگر اینجا یک ظرف غذا نزدیک سگ بود و سگ اطراف آن نشسته بود,گربه شما ممکن است میل به دعوا پیدا کند,یک میل به خوردن و محافظت از او(غذا).خواب آلود بودن با خمیازه نمایش داده میشود,
O.کش آمدن_گربه ها معمولا وقتی خمیازه میکشند,ماهیچه های پشتشان را کش می آورند_درواقع تمام و کل بدن آنها درگیر و پیچیده ی این کار میشود:ستون فقرات,گردن,فک_این کار آنهارا به حس و حال و احساس خوبی میبرد.
(دو خطش ترجمه نشده)
مترجم : شایسته (baby pishi)

منبع:pet place