شماره پیامک پرشین پت 

10000128394214 

شماره تماس با پرشین پت 
88030555
88056592
88056621
88606225
 


پرشین پت در شبکه های اجتماعی 

=================
facebook 

معرفی سایت های پرشین پت

fb.com/mypersianpet


==============
معرفی سایت های پرشین پت
twitter
https://twitter.com/persianpet
======================
instagram 
معرفی سایت های پرشین پت
معرفی سایت های پرشین پت

Instagram


===================
Google Plus 
معرفی سایت های پرشین پت
https://plus.google.com/s/persianpet

===========================