تریر سفید هایلند غربی (West Highland White Terrier )
کشور منسوب و منشاء: بریتانیا
دسته بندی در F.C.I. : گروه 3 در سال 20/1/1998 استاندارد های نژادی آن تعیین گشت.
ثبت بین المللی: FCI, UKC, AKC, TKC, CKC
ظاهر شناسی: سگی کوچک با پاهای عضلانی و سری پوشیده از مو و پیشانی بلند، پوزه ای کوتاه، چشمانی تیره، کمی برجسته و کوچک. چشمها در این نژاد کمی فرورفته و نزدیک بهم می باشد. رنگ روشن در چشم نامطلوب است. گوشها مثلثی شکل، کوچک و عمود بوده و نوک تیز با پوششی مخملی می باشد و جراحی گوش در این نژاد هرگز انجام نمی شود. بینی پهن و مشکی می باشد. دندانها قوی و ردیف است و آرواره ای قیچی مانند و کوچک دارد. گردنی بلند و متناسب با سر و بدن است. بلندی دم 15_5/12 cm و پوشیده از موهای درشت و کوتاه است. دم به صورت افراشته بوده و به اطراف خم نمی شود. رنگ این نژاد فقط سفید است و مو های بدن دو گروه می باشند، موهای خشن که 5 cm طول دارند و موهای زیر بدن که نرم و خز مانند می باشند. کوتاه کردن مو در این نژاد مطلوب نمی باشد. ارتفاع بدن آن 28 cm است. 
رفتار شناسی: سگی فعال، مقتدر، هوشیار، باجرات، مستقل، خوشحال، مهربان می باشد.
کارایی: همدم و همنشین

تریر سفید هایلند غربی (West Highland White Terrier )

تریر سفید هایلند غربی (West Highland White Terrier )

تریر سفید هایلند غربی (West Highland White Terrier )