دوختن ننو برای همستر (ترجمه)

میتونید از یک پارچه شسته شده استفاده کنید و لازم هست از پشم هم همچنین استفاده کنید.
مواد زیر را باید جمع آوری کنید:
ماشین چرخ خیاطی
پارچه پلی استر
نخ

دوختن ننو برای همستر (ترجمه)

ماشین چرخ خیاطی را روشن کنید و همین طور پارچه ای که میخواید استفاده کنید را آماده کنید.
از پارچه ی پلی استر استفاده کنید و داخلش را با پشم پر کنید.

دوختن ننو برای همستر (ترجمه)
پارچه اتان را تا کنید

دوختن ننو برای همستر (ترجمه)

هر سه طرف را بدوزید و یک طرف را باز بزارید تا با پشم گوسفند پرش کنید.

دوختن ننو برای همستر (ترجمه)

بعد از پر کردن داخل آن با پشم گوسفند طرف باز آن را هم بدوزید.

دوختن ننو برای همستر (ترجمه)

هر چهار گوشه پارچمان را با نخ بدوزید توجه داشته باشید ادامه نخ را قطع نکنیم. (از نقطه های ضربدر زده شده بدوزید)

دوختن ننو برای همستر (ترجمه)

بعد با استفاده از نخ های قطع نشده آن را به قفس همسترتان وصل کنید.

منبع:ویکی هو
مترجم رها.م