(((((محصولی انقلابی برای سگ ها و گربه ها در باکس انها))))) (محصولی انقلابی برای سگ ها و گربه ها در باکس انه

گربه ها و سگ ها به دلیل اینکه غدد عرق ندارند زمانی که در سفر و یا برای بردن به دامپزشکی این پد (محصولی انقلابی برای سگ ها و گربه ها در باکس انه

را در باکس سگ قرار میدهید و تا 10 درجه زیر پت شما را خنک میکند


(محصولی انقلابی برای سگ ها و گربه ها در باکس انه

این محصول نیاز به گذاشتن در(محصولی انقلابی برای سگ ها و گربه ها در باکس انه یخچال ندارد(محصولی انقلابی برای سگ ها و گربه ها در باکس انه


این محصول نیاز به(محصولی انقلابی برای سگ ها و گربه ها در باکس انه

شارز ندارد 


(محصولی انقلابی برای سگ ها و گربه ها در باکس انهاین محصول نیاز به (محصولی انقلابی برای سگ ها و گربه ها در باکس انه

اب ندارد (محصولی انقلابی برای سگ ها و گربه ها در باکس انهپت شما کاملا خنک خواهد بود و 10 درجه دمای پایین تری را احساس خواهد کرد


(محصولی انقلابی برای سگ ها و گربه ها در باکس انه


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی سگ|گربه| پرندگان|پت شاپ | زیرانداز پد خنک کننده سگ ها فرپلاست