تیپ های پیت بول (Pit Bull Type)

پیت بول نام یک نژاد نیست، بلکه اصطلاح نژادی است که اغلب این اصطلاح، برای توصیف کلی سگ هایی با ویژگی های فیزیکی مشابه استفاده می شود.
عموما مردم و رسانه های خبری، پیت بول را به عنوان نژادی مستقل و از خانوادۀ بول ها می دانند و هرگونه سگی که با یک نژاد بولی (گردن کلفت، قُلدر و عضله ای) ترکیب شود ممکن است پیت بول بنامند، مانند فرچ بولداگ، بوستون تریر و ... با این حال علاقمندان به این نژاد بر این باور بودند که استفاده از اصطلاح پیت بول برای چندین نوع نژاد مختلف نادرست است زیرا تنها نژادی که به صورت رسمی پیت بول شناخته می شود، امریکن پیت بول تریر است. به همین علت پیت بول تبدیل به یک گروه نژادی مانند گروه های نژادی دیگری چون ماستیف، تریر، اشپیتز و هوند گشت و نژادهایی چون استافورد شایر بول تریر، امریکن پیت بول تریر، امریکن استافورد شایر تریر، بول تریر و یا ترکیبی از آنها و در برخی از نقاط جهان، امریکن بولی، امریکن بول داگ و داگو آرژانتینو نیز با وجود تفاوت های ژنتیکی عمده ای که دارند در گروه پیت بول ها قرار گرفتند که این گروه بول ها را با نام پیت بول تیپ (Pit Bull Type) طبقه بندی کرده اند.

پیت بول ها تاریخچۀ منحصر به فرد، استاندارد های نژادی و خلق و خوی متفاوت خودشان را دارند و شباهت ژنتیکی گروه پیت بول ها بسیار به هم نزدیک است به همین علت جامعۀ علمی، شناسایی مخلوط بودن این نژادها را به صورت بصری توصیه نمی کند.
تمام تیپ های پیت بول از جفتگیری بین پیت بول و تریر ها ایجاد شده اند، اما هر نژاد آن دارای تاریخچه و ویژگی های فیزیکی مجزایی می باشد که تک تک آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.


تیپ های پیت بول (Pit Bull Type)
تیپ های پیت بول عبارتند از:

پیت بول تریر (Pit Bull Terrier)
استافردشایر بول تریر (Staffordshire Bull Terrier)
امریکن استافوردشایر تریر (American Staffordshire Terrier)
امریکن پیت بول تریر (American Pit Bull Terrier)
امریکن بولداگ (American Bulldog)
امریکن بولی (American Bully)
داگو آرژانتینو (Dogo Argentino)
بول تریر (Bull Terrier)
_______________________
ترجمه و تحقیق: سارا رنجبر