مکمل دستگاه گوارشی سگ و گربه ها -بیفار هم اکنون در پرشین پت

مکمل دستگاه گوارشی سگ و گربه ها -بیفار هم اکنون در پرشین پت


این محصول که از پرشین پت تهیه میفرمایید محصولی کاملا گیاهی برای تقویت دستگاه گوارش تقویت میکروفلور طبیعی روده میباشد و تسهیل کننده فعالیت دستگاه گوارش میباشد مکمل دستگاه گوارشی سگ و گربه ها -بیفار هم اکنون در پرشین پتسگ ها و گربه هایی که دارای مشکلات گوارشی میباشد 
مکمل دستگاه گوارشی سگ و گربه ها -بیفار هم اکنون در پرشین پتاین محصول توسط دامپزشکان توصیه شده است این محصول مکمل دستگاه گوارشی سگ و گربه ها -بیفار هم اکنون در پرشین پتهیچ گونه عوارض جانبی ندارد و حتی براحتی میتوانید در شیر توله های گربه و سگ ها نیز اضافه کنید و باعث تقویت دستگاه گوارش انها 

شوید 


مکمل دستگاه گوارشی سگ و گربه ها -بیفار هم اکنون در پرشین پت


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | مکمل دستگاه گوارشی سگ -بیفار