کند و گاهی ساعت ها در انتظار راه آمدن لاک پشت می شود. این دو دو یاد همراه در سال های زندگی هستند که تنهایی خود را در کنار هم گذرانده اند. این مرد مسن ژاپنی علاقه های خود را با این یار وفادار تقسیم 

می کند. مشا در ادامه تصاویر جالب از پیاده روی این مرد با لاکپشت بزرگ رو در خیابان مشاهده می کنید

پیاده روی در شهر با لاک پشت غول پیکر (عکس)


پیاده روی در شهر با لاک پشت غول پیکر (عکس)


پیاده روی در شهر با لاک پشت غول پیکر (عکس)


پیاده روی در شهر با لاک پشت غول پیکر (عکس)


پیاده روی در شهر با لاک پشت غول پیکر (عکس)