خیلی از کارهای مربوط به خود را به راحتی انجام می دهد و خود را با این قضیه همراه کرده است و به خوبی بازی می کند و غذا می خورد و از این طرف به آن طرف می پرد. شما در سایت ایران مطلب تصاویری رو از این گربه عجیب که بدون دست متولد شده است رو مشاهده می کنید

گربه عجیب که دست ندارد (عکس)


گربه عجیب که دست ندارد (عکس)


گربه عجیب که دست ندارد (عکس)


گربه عجیب که دست ندارد (عکس)


گربه عجیب که دست ندارد (عکس)


گربه عجیب که دست ندارد (عکس)


گربه عجیب که دست ندارد (عکس)


گربه عجیب که دست ندارد (عکس)