جان کری و سگش بعد از ترخیص (عکس)


این عکس در شبکه های اجتماعی منتشر شده که کری را در کنار سگش و بر روی فرشی با طرح فرش های ایرانی نشان می دهد.