بده و به نوعی اونها رو هم نگهداری کنه و هم با دوستان تازه آشنا کنه. زنانی بودند که با حضور این گربه ها حاضر شدند آنها را ببرند و از آنها نگهداری کنند و همین گربه ها سرگرمی خوبی برای کلاس های این معلم 

یوگا بود که مورد توجه هنر جویان او قرار گرفته است. تصاویری رو که در ادامه در سایت ایران مطلب مشاده می کنید نشان می دهد که چگونه این گربه ها با ورزشکاران در این کلاس بازی می کنند و سرگرمی برایشان 

فراهم می کنند

کلاس یوگای زنان با حضور گربه ها (عکس)


کلاس یوگای زنان با حضور گربه ها (عکس)


کلاس یوگای زنان با حضور گربه ها (عکس)


کلاس یوگای زنان با حضور گربه ها (عکس)


کلاس یوگای زنان با حضور گربه ها (عکس)


کلاس یوگای زنان با حضور گربه ها (عکس)


کلاس یوگای زنان با حضور گربه ها (عکس)


کلاس یوگای زنان با حضور گربه ها (عکس)