زندگی معمول خود را بگذراند. این سگ معلول که همیشه لبخند زیبایی بر لب دارد بسیار دوست داشتنی و محبوب است. شما درادامه تصاویر زندگی جالب این سگ معلول رو روی صندلی چرخدار رو در سایت ایران مطلب مشاهده می کنیدزندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)


زندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)


زندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)


زندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)


زندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)


زندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)


زندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)


زندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)


زندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)


زندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)


زندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)


زندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)


زندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)


زندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)


زندگی جالب سگ معلول با صندلی چرخدار (عکس)