وش، دست، چشم 

یا پا ندارند یا بیماری خاصی دارند، آنها هنوز هم یک گربه اند و مثل همه گربه ها رفتار می کنند. پروژه من شامل عکس هایی از گربه های معلول درلحظاتی است که رفتار جامع همه گربه ها را دارند. من سعی کردم حقیقت را بدون درنظر گرفتن معلولیت آنها به تصویر بکشم. معلولیت حالتی ذهنی است. تصاویر من را در سایت ایران مطلب ببینید و به این فکر کنیم وقتی آنها احساس نمی کنند بدتر هستند چرا ما باید با آنها طوری رفتار 


کنیم که انگار بدترند؟گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)


گربه های معلول و قوی در برابر مشکلات (عکس)