کک و کنه در گربه ھا _ پرسش و پاسخ (ترجمه)

تنھا با چند استثنا در ایالات متحده، کک و کنه برای ما و گربه ی ما مشکلی شایع است. بنابر
این ما نیازمندیم که اطلاعاتی در مورد نحوه ی مبارزه با این انگل ھا در سطح بین
المللی، با کمک دکتر مایکل درایدن، کسب کنیم. مایکل درایدن دارای دکترای انگل
Animal Parasite) شناسی دامپزشکی و عضوی تاثیر گذار در مجمع انگلھای حیوانی
است و تحقیقات کاملی در مورد کک ھا و کنه ھا انجام داده است. (Council


- چگونه میتوانیم بگوییم گربه ی من کک و یا کنه دارد؟

ابتدا دست خود را به سراسر پوست بدن گربه بکشید و آن را بررسی کنید. در کل در گربه ھا
کک و کنه بیشتر در اطراف چشم ھا و گوش ھا زندگی میکنند. گربه را بغلتانید و به شکم او
نگاه کنید. خون خشک بر روی پوست گربه نشان دھنده ی وجود مدفوع کک میباشد.

- آیا گربه ی من میتواند به وسیله ی کک و کنه بیمار بشود؟

احتمالا متداول ترین مشکل این انگل ھا ھنگامی که کک ھا و یا کنه ھا از بدن حیوان شما
تغذیه کرده و بزاق خود را وارد بدن گربه کنند رخ میدھد. این پروتئنی بزاقی اگر در بدن حیوان وارد
شود اغلب باعث آلرژی و در نھایت انواع و اقسام بیماری ھا و مشکلات پوستی میشود، که
یکی از آنھا ریزش مو است. بدین صورت که گربه با خاراندن یا گاز گرفتن محل گزیدگی
کنه ھا باعث ریختن موھای خود در آن ناحیه میشود.
اگر در بدن گربه ی شما به خصوص بچه گربه ھا کک زیاد شود باعث کم خونی شدید و در
نھایت در صورت ھجوم بسیار زیاد آنھا موجب مرگ حیوان خواھد شد چون کک ھا حشراتی
خونخوار ھستند. ھمچنین آنھا معمولا کرمھای کدو را وارد بدن حیوانات خانگی میکنند.
حال اینکه کنه در سگھا و گربه ھا متفاوت است و بیماریھای متفاوتی نیز ایجاد میکند
و برخی از بیماریھایی که آنھا در سگھا ایجاد میکنند، در گربه ھا ایجاد نخواھند کرد. بیماری (Lyme) به عنوان مثال بیماری ایست که گربه ها به آن مبتلا نمیشوند اما سگها مبتلا میشوند. در واقع آنھا کک را دریافت میکنند، اما بیماری را نه. اما برای نمونه گربه احتمال ابتلا به
بیماری آناپلاسموز یا بیماری تولارمیا توسط ککھا را داراست. ھمچنین کیتازونیس
که یک انگل کشنده است. این بیماری ھیچ درمان موثری ندارد. ،(cytauxzoonosis)

کک و کنه در گربه ھا _ پرسش و پاسخ (ترجمه)


-آیا کک و کنه در برخی از مناطق زیاد تر میباشند؟؟در کجا؟؟

کک و کنه میتوانند از مکانی به مکان دیگر و از فصلی به فصلی دیگر تغیر کنند. یکی از کنه
Ctenocephalides" ھایی که خیلی بیشتر در سگ و گربه ھای شمال آمریکا وجود دارد با نام
یا "کک گربه" شناخته میشود. برای ککھا عامل تعیین کننده ی مقدار جمعیت آنھا ، "Felis
رطوبت است. بنابر این کک ھا در مناطق پر رطوبت، مثل مناطق پر بارش یا نزدیک به
دریاھا و رودھا بیشتر زندگی میکنند.

کک و کنه در گربه ھا _ پرسش و پاسخ (ترجمه)

با تشکر فروان از آقا علی

ادامه دارد ..... 

مترجم : سمانا 

منبع:Treating and Preventing Fleas in Cats