1- به نظر شما خوکچه هندی ناز است؟
خیلی خیلی ناز است - آره خوبه - اصلا چون آنها احمق هستند !!

2- اگر دیدید که گربتان دارد خوکچه تان را اذیت میکند یا به عبارتی میخورد .......
گربه را دعوا میکنم و به او میگویم : گربه ی بد.مگه خوکچه هندی ناهار است؟؟او پت من است از شام خبر نیست - چون خوکچه ام زخمی شد کمی گربه را دعوا میکنم - گربه را تشویق میکنم !!! خورده شدن خوکچه جالب است.

3-خوکچه ی خود را گم کرده ای ، چه میکنی؟
دور تا دور خانه را میگردم و به همه جای کوچه اطلاعیه ی گم شدنش را میزنم - فقط توی خانه را میگردم و کار خاصی نمیکنم - چه کسی اهمیت میدهد؟؟برای من که مهم نیست

4-به خوکچه هندی خود چه غذایی میدهید؟
غذا و پلت های مخصوص خوکچه چون او باید سالم بماند - هر نوع غذایی که دم دست باشد-اون یک موش است !! خودش باید غذایش را پیدا کند.

5-و سوال نهایی : به نظر شما خوکچتان لایق چه امتیازیست؟
او لایق هیچ امتیازی نیست - 5 یا 10 - 10000000000000000000000

برای انجام تست به http://www.quibblo.com/quiz/2WeGlbv/...inea-Pig-Lover بروید.