آغل گوسفند گران قیمت و جالب (عکس)

چنین رفتاری در برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تازگی ندارد.از جمله شرکت خودروسازی مشهور رولز رویس، اسفند ماه سال گذشته از یک شهروند اماراتی به خاطر حمل علوفه با اتومبیل خود شکایت کرد.