روز گذشته ماهیگیران و مردم محلی برای پیروی از سنت دیرینه خود حدود 250 نهنگ را در جزایر "فارو" قتل عام کردند؛ این قتل عام فجیع موجب شد آب دریا به رنگ قرمز در آید.کشتار بی رحمانه نهنگ ها در مناطق "بور" و "توشهاون" در جزایر فارو رخ داد. مردم محلی با نزدیک شدن نهنگ ها به سمت ساحل، با نیزه و چاقو به شکار آن ها رفتند. 

گفته‌ می‌شود در حالیکه جمیعت مجمع الجزایر فارو حدود 48 هزار نفر برآورد می‌شوند هر ساله حدود 950 وال باله بلند در این منطقه شکار و سلاخی می‌شود. در گذشته ساکنان این منطقه از گوشت نهنگ تغذیه می‌کردند؛ اما در حال حاضر و با دانستن اینکه 

در گوشت این پستانداران دریایی مقادیر بالایی جیوه و دیگر مواد سمی دیده می‌شود مردم محلی تمایل چندانی به خوردن گوشت نهنگ ندارند. از سوی دیگر اداره‌های بهداشتی مجمع الجزایر، مردم محلی را از خوردن گوشت این پستاندار منع می‌کند؛ با این 

حال هنوز این رسم در این منطقه قانونی است و هر سال برگزار می‌شود. 

این گزارش تصویری حاوی عکس های ناراحت کننده است.

قتل عام نهنگ‌ها در جزایر فارو (16+)

قتل عام نهنگ‌ها در جزایر فارو (16+)

قتل عام نهنگ‌ها در جزایر فارو (16+)

قتل عام نهنگ‌ها در جزایر فارو (16+)

قتل عام نهنگ‌ها در جزایر فارو (16+)

قتل عام نهنگ‌ها در جزایر فارو (16+)

قتل عام نهنگ‌ها در جزایر فارو (16+)

قتل عام نهنگ‌ها در جزایر فارو (16+)

قتل عام نهنگ‌ها در جزایر فارو (16+)

قتل عام نهنگ‌ها در جزایر فارو (16+)

قتل عام نهنگ‌ها در جزایر فارو (16+)

قتل عام نهنگ‌ها در جزایر فارو (16+)

قتل عام نهنگ‌ها در جزایر فارو (16+)

قتل عام نهنگ‌ها در جزایر فارو (16+)