اما هیچکس به "زنبیل" که با وقار آرام ، در گوشه ای نظاره گر پاره های تنش بر دل دریاچه است توجه نمی کند . "زنبیل" ، کوهی که ذره ذره پاره های تنش را جدا کردند و بر دریاچه ارومیه ریختند تا راه من و تو هموار شود . هوار شدنی به قیمت از کف رفتن دریاچه زیبایمان.شاید این تاوانیست که بابت تکه تکه کردن زنبیل می پردازیم . شاید گرفتار شده ایم . گرفتار نفرین زنبیل ... 
نفرین زنبیل(+عکس)

نمایی از کوه زنبیل


نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

نفرین زنبیل(+عکس)

"عکسها در تاریخ 30 مرداد 94 گرفته شده و آخرین وضعیت دریاچه ارومیه را نشان می دهد "