تومورهای بدخیم و خوش خیم در همستر(ترجمه )

پارت١


رشد غیر طبیعی سلول ها در یک بافت یا ارگان را تومور ميگويند ،که به دو دسته تقسیم میشود 


خوش خیم و بدخیم: 

تومورهای خوش خیم:گسترش نمی یابند، و در همسترها بسیار شایع تر است.


تومورهای بدخیم (یا سرطان): ممکن است در یک محل مانند غدد تولید کننده هورمون ها یا اندام های دستگاه گوارش ودر نهایت گسترش به سایر نقاط 

بدن ایجاد شود. تومورهای بدخیم و خوش خیم در همستر(ترجمه )

فقط چهار درصد از همسترها از تومورهای بدخیم رنج می برند.


رایج ترین محل تومورهای خوش خیم در غده آدرنال، است که در نزدیکی کلیه میباشد . لنفوم (تومور غدد لنفاوی) در همسترهای مسن نیز رایج است و بیش از 


تومورهای بدخیم و خوش خیم در همستر(ترجمه )


همه در سیستم لنفاوی مانند گره تیموس، طحال، کبد و غدد لنفاوی دیده می شود. 


یک نوع از لنفوم سلول T است که پوست را تحت تاثیر قرار داده و در همسترهای بزرگسال رخ می دهد.

تومورهای دیگر در رحم، روده، مغز، 


پوست، فولیکول های مو، چربی، و یا چشم ایجاد می شود.


درمان فوری توسط یک دامپزشک شانس موفقيت را بهبود می بخشدتومورهای بدخیم و خوش خیم در همستر(ترجمه )


منبع petmd.com

مترجم:نازنین غفاری