آلرژی های غذایی در گربه ها (ترجمه)


الرژی های غدایی، حدود 10٪ از تمامی الرژیهای ممکن رادر گربه ها به خود اختصاص داده است .


الرژیهای غذایی، سومین اتفاق رایجی است که میتواند برای گربه ها بیفتد ،.الرژیهای غذایی 57٪ از طریق خاراندن در گربه ها مشخص میشود 


علت اصلی از ایجاد برنامه غذایی مناسب برای حیوانات خانگی،حساس بودن آنها در بخشی از موادی درغذاهای آنهاست که منجر به ایجاد این آلرژی میگردد 


آلرژی های غذایی در گربه ها (ترجمه)


پس لطفا به چگونگی درست کردن غذای حیوانتان دقت کنید 


ممکن است بر اثر این آلرژی، درد کششی در روده های گربه ها ایجاد شود 


خوشبختانه در صورت وجود این آلرژی در گربه ماده حامله ، سلامت بچه هایش به خطر نمیفتد
آلرژی های غذایی در گربه ها (ترجمه)


غذاهای الرژی زا علاوه بر گربه ها برروی سگها نیز تاثیر گذارند.الرژیهای غذایی میتوانند در جنس مذکر حیوانات خانگی و هم برروی جنس مونث حیوانات خانگی مشاهده شوند .


وجود این نوع آلرژی ها به سن بستگی ندارد میتوانند در پنج ماهگی ویا حتی در 12 سالگی نیز نمایان شوند.


منبع peteducation.com

مترجم نازنین غفاری