باشد که با بریدن و قطع کردن گوش خود سعی به هر چه شبیه تر شدن به طوطی ها را دارد که این کار خود تاسف برانگیز است. وی با استفاده از تتوهای رنگارنگ که ظاهرا پرهای رنگارنگ طوطی می باشد چهره خود را دست خوش 

تغییر قرار داده است. این شخص 56 ساله طی یک عمل جراحی 6 ساعته گوش خود را قطع نموده است. وی تصمیم دارد که در آینده بینی خود را شبیه به منقار کند. او دارای 110 خالکوبی، 50 سوراخ بروی بدن و تقسیم زبانش می باشد.

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+)

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+)

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+)

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+)

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+)

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+)

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+)

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+)

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+)

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+)

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+)

احمقی که خود را طوطی کرد! (18+)