تاريخچه گربه(ترجمه)


یکی از سوالات جالب در مورد گربه های خانگی مربوط به منشاء پیدایش انهاست.در مورد ماهیت و شخصیت این موجودات فوق العاده بيشتر بدا نيم:

گربه ها محبوب ترین حیوانات خانگی در جهان هستند 

به نظر می رسد که گربه ها دیگر بخشی از زندگی ما شده اند 


کمتر از 10،000 سال پیش تولد گربه آغاز شد.


تاريخچه گربه(ترجمه)

-چرا گربه ها به ما پيوستند ؟

پاسخ ساده است ،آنها نیاز به زنده ماندن داشتند ،زندگی گربه ها با ظهور کشاورزی و ذخیره سازی غذا آغاز شد. گربه ها موشها را وعده غذایی 

خوشمزه میدانستند و براى دستيابى به انها به سمت شهرك هاى انسانى راه پيدا كردند.

تاريخچه گربه(ترجمه)

- اولین بار گربه در كجا ديده شد؟

اولین بار در شرق میانه، که در آن کشاورزی برای اولین بار انجام می شد ،گربه نمايان گشت .

گربه های وحشی آفریقایی کمی بزرگتر از گربه های خانگى و به رنگ 

زرد با راه های تيره بودند .


جالب توجه است که این گربه ها هنوز هم تمایل به زندگی و شکار در نزدیکی خانه های انسانها دارند.

تعداد گربه های وحشی اروپایی که رنگى تيره تر و روحیه ای جنگجو تر دارند نسبت به گربه های وحشی آفریقایی بیشتر است 


تاريخچه گربه(ترجمه)


-نگرش به گربه ها در طول زمان

در طى قرنها نگرش مردم نسبت به گربه متفاوت بوده و در قرون وسطى بعضى از انسانها گربه ها را ستايش ميكردند.

بعضى از مردم خرافاتى بودند و ميگفتند که گربه ها باشيطان در ارتباطند.

آنها را گاهی اوقات زنده زنده ميسوزاندند و یا از ساختمان هاى بلند ، پرتاب ميكردند.

در آسیا اعتقاد داشتند كه گربه نماد ساختن پول در كسب و كار است و به آنها ایمان داشتند ،اغلب طراحان و نقاشها در چین و ژاپن، یک گربه نشسته به 

همراه یک چنگال خمیده 

به تصوير ميكشيدندکه نشانه ای از بخت و اقبال خوب بود.
تاريخچه گربه(ترجمه)مترجم نازنین غفاری 
petmd.comمنبع