مشخصات کلی گربه کفش برفی (ترجمه)

هوش : بسیار زیاد
سر و صدا : معقول
رابطه با سگ ها : بسیار خوب 
رابطه با کودکان : بسیار خوب
دوستدار بیرون از خانه : بسیار زیاد
نظافت : معقول

بعضی از نژاد شناسان آمریکا تنوع گربه های کفش برفی را مثل تنوع ریگ ها در ساحل می دانند و اعتقاد دارند هر بچه گربه متمایز است. چه از نظر اخلاق و چه از نظر الگو و رنگ بندی پوشش
ترکیب غیرمعمول از نشانه گذاری نقطه ای، پوشش اصلی سفید و جسته متوسط کفش برفی ها را از بقیه نژاد ها متفاوت می سازد.
کفش برفی شخصیتی درخشان و مهربان دارد و با انسان ها مدارا می کند.
این گربه ی موکوتاه یک پوشش صاف و براق با نشانه هایی رنگی به سبک و شیوه سیامی با نقاط سفید دارد. بدن متوسط شان عضلانی و چشمانشان آبی درخشان است.

به یاد داشته باشید این مشخصات کلی ست و هر گربه منحصر به فرد است.

مترجم : مهرنوش شیروانی (Mehrn0osh)
منبع : yourcat.co.uk