در باغ وحش ها ، حیوانات رادر سیرک ها می بینیم، به راه رفتن و بازی کردن و اجرای برنامه. متأسفانه، این حیوانات اسیر در سیرک ها مانند افرادی مثل رینجیلینگ،برادران و بارنوم و بیلی گرفتار شده اند.توسط این افراد سیرک برگزار شد و مجبور به انجام اعمال مزخرف شب شد!بعد از ان شب تا 50 هفته در هر سال تکرار می گردد. به منظور این حیوانات را به انجام اعمال استرس زا، استفاده از مربیان شلاق، میله با راهنمایی های فلزی است که به مناطق حساس فیل در پوست خود، از جمله در داخل دهان ، زیر چانه و در پشت گوش میزنند! فیل ها با ناراحتی به زندگی خود در انجا ادامه میدهند و در قفسی تنگ و کوچک به زندگی خود ادامه میدهند!انقدر کوچک که به سختی در انجا جا می گیرند!انها هر روز باید زجر و استرس بکشند و توسط افراد ظالم کتک بخورند و در سیرک های شلوغ شرکت کنند.لطفا به داد ان ها برسید.

لطفا برای کمک به پایان دادن ظلم و ستم ان ها در سیرک با اضافه کردن نام خود به این طومار خواستار به اصطلاح بازنشستگی رینجیلینگ، برادران و بارنوم و بیلی در سیرک باشید. برای پایان دادن به حبس ظالمانه و ضرب و شتم از فیل های اسیر و سایر حیوانات و بلافاصله بازنشسته کردن انها به پناهگاه های معتبر نام خود را اضافه کنید.به ناراحتی حیوانات در سیرک خاتمه دهید.

به ناراحتی حیوانات در سیرک ها خاتمه دهید(ترجمه)

برای دیدن متن کامل دادخواست و اضافه کردن نام خود به فرم 
اینجا
 را کلیک کنید.

ترجمه شده توسط نازنین احمدی(rabet)
منبع