امروزه در سراسر امريكا مسابقات سگ گذاشته ميشود اما اين كه سگ ها خوشحال و شاد ميخندند و ميدوند فقط 1 روي سكه است..درد و ظلمي كه به اين حيوانات براي پرورش ميشود هم روي ديگر سكه!
پرورش دهندگان سگ هاي تازي فشار بسيار زيادي به سگ ها وارد ميكنند و جالب است بدانيد بيش از نصفي از توله ها حتي به مسابقه راه پيدا نميكنند!
زيرا با استاندارد هاي مسابقات هماهنگي ندارند و زندگيشان رو به نابودي كشيده ميشود.
در پرورش اين سگ ها حدود 1000 سگ در قفس هاي كوچك كه حتي 1 تازي نميتواند در حالت ايستاده در ان زندگي كند پرورش داده ميشوند!!
سگ ها 23 ساعت در داخل قفس هاي كوچك ميمانند و فقط 1 ساعت ازاد ميشوند..بعضي از پرورش دهندگان چراغ ها را خاموش ميكنند و سگ ها را 24 ساعته در قفس نگه ميدارند!
عده اي ديگر از پرورش دهندگان هم به سگ ها حتي در هنگام خواب پوزه بند ميزنند !
و از ان ها كار ميكشند و دوباره ان ها را به قفس بر ميگردانند!
بعضي از سگ ها هم براي افزايش تمرين با كوكائين و استروئيد تغذيه ميشوند.
هزاران سگ بعد از مسابقه زخمي ميشوند و اگر ديگر براي مسابقه قابل استفاده نباشند كشته ميشوند و هيچ كدام از ايت قتل عام ها گزارش نميشود.
سگ هاي مسابقه به دليل نداشتن دامپزشك اكثرا از بيماري هاي انگلي رنج ميبرند
سگ ها مجبور به تمرين ميشوند..هواي برفي..باراني ..افتاب شديد فرقي ندارد..ان ها بايد برنده شوند!!توقف پرورش سگ هاي تازي براي مسابقه(ترجمه)
هنگامي كه تازي ديگر براي مسابقه دادن مناسب نيست به گروه هاي نجات فرستاده ميشود يا به راحتي كشته ميشوند:|
گروه aspca نميخواهد ديگر اين سگ ها مورد ظلم قرار بگيرند.با تشكر از شما براي خواندن اين مطلب و به برخاستن براي كمك به اين حيوانات
:)
مترجم:k!an
منبع:aspca