آیا پلنگ ۴۴ بز را دریده است؟زیر شکم یکی از طعمه های رمه دار لرستان

دیده بان حقوق حیوانات: در پی انتشار خبر گله کشی یک پلنگ در لرستان و ذوق زدگی رسانه های خبری؛ دیده بان حقوق حیواناتجهت جلوگیری از خطر برای نسل پلنگ، نسبت به صحت خبر هشدار داد و اعلام کرد که گله کشی و کشتار گروهی بر اساس مشاهدات متخصصان تقریبا محال است. یکی دو نمونه تقابل پلنگ با بشر نیز که منجر به مرگ بیش از یک رمه شده بود در جنوب کشور رخ داده و تعداد آن بسیار کمتر از کشتاری است که در خبر مربوط به لرستان اعلام شده.در همین راستا دقت در تصاویر منتشر شده از رمه کشته شده در رسانه های مختلف اثبات می کند که احتمال اینکه جانور مهاجم بزرگ ترین گربه سان کشور باشد تقریبا محال است.
آیا پلنگ ۴۴ بز را دریده است؟
در تصویری که از محل فرو رفتن دندان های نیش حیوان مهاجم در بدن حیوانات کشته شده منتشر شده، فاصله دو دندان نیش حیوان قابل تشخیص است. مقایسه این فاصله با قطر انگشتی که در تصویر است و فاصله طبیعی دو انگشته که موهای بدن حیوان را کنار زده، نشان می دهد فاصله دو دندان نیش حیوان مهاجم کمتر از دندان نیش پلنگ است. با توجه به گشیدگی فک سگ سانان و عریض تر بودن بخش پیشین فک پلنگ نسبت به سگ سانان، این سوراخ ها صرفا با شکل جمجمه سگ سانان هماهنگی دارد. واضح است که با توجه به خصوصیات رفتاری گرگ ها، این حمله می تواند محصول حمله گرگ (یا سگ) باشد.آیا پلنگ ۴۴ بز را دریده است؟فاصله کم اثر دو دندان نیش گویای این است که مهاجم پلنگ نیست

از طرفی مراحل گاز گرفتن پلنگ مشابه دیاگرام زیر است که پس از قفل کردن فکین، سر را به عقب می کشد که این حرکت منجر به کنده شدن بخشی از گوشت طعمه می شود و چنین رفتاری در این زخم دیده نمی شود.آیا پلنگ ۴۴ بز را دریده است؟اسلوب گاز گرفتن پلنگ و کنده شدن بخشی از گوشت طعمه

آیا پلنگ ۴۴ بز را دریده است؟ابعاد جمجمه پلنگ و فاصله دندان های نیش

آیا پلنگ ۴۴ بز را دریده است؟نسبت قطر و فاصله دندان نیش به دست بشر (با تصویر دست دامدار مقایسه کنید)

آیا پلنگ ۴۴ بز را دریده است؟جمجمه گرگ، کشیدگی و باریک تر بودن بخش پیشین فک نسبت به پلنگ

آیا پلنگ ۴۴ بز را دریده است؟جمجمه گرگ از روبرو/ به باریکی بخش پیشین دقت کنید

آیا پلنگ ۴۴ بز را دریده است؟فرم ججمه گرگ و هماهنگی آن با محل گزشی که در بزهای لرستان دیده می شود

آیا پلنگ ۴۴ بز را دریده است؟
این رمه دار رشید و جوانمرد مدعی است پلنگ را مشاهده کرده اما عدم تلاش برای فراری دادن پلنگ با ایجاد سر و صدا در حالی که به اسلحه برنو مسلح بوده و امکان شلیک تیر هوایی داشته نیز کمی ماجرایی که رسانه ها منتشر کرده اند را باور ناپذیر می کند.