نژاد گربه های موکوتاه

گربه دو رنگ اروپایی (Bi-Coloured Cats)

گربه دو رنگ اروپایی


این نژاد در دهه 1880 میلادی به معرض نمایش گذاشته شد و سال های متوالی بعنوان گربه نژاد چندرنگ، توجه همگان را به خود معطوف داشته بود.

اخیراً به عنوان یک نژاد شناخته شده است، استاندارد آن همان استانداردی است که برای نژاد موبلند شرح داده شده است.


برای تولید نژاد تورتوایس شل که جنس نر آن عقیم می باشد، می توان از جنس این نژاد استفاده کرد.


این نژاد دارای سری گرد، بدنی قوی، دمی کوتاه و ضخیم می باشد.