زبان بدن گربه

بااینکه گربه ها با زبان ما منظورشان را به ما نمیفهمانند،ولی با استفاده اززبان بدن گربه میتوانیم به راحتی منظور و حالات گربه را بفهمیم 
بیشترین حرکات و حالات مورداستفاده ی گربه در روز عبارت اند از:


نشان دادن شکم به صاحب


یعنی در محیطی که در آن است،کاملااحساس امنیت میکند.وحالش کاملا سرجایش است.


راه رفتن مثل موش


گربه ترسیده و در محیط امنی قرارندارد


پرهیز از ورود به جاهای تاریک


یعنی حالش خوب نیست.به احتمالزیاد،گربه مبتلا به یک بیماری است.چنین گربه هایی خسته و ناراحت هستند. باید گربه را زیر نظر داشت و در صورت امکان به دامپزشک مراجعه شود


سعی در پنهان کردن غذا باپا


یعنی از غذا خوشش آمده و میخواهدآن را برای وعده های بعدی ذخیره کند.


از پنجره به بیرون نگاه میکند وبلند بلند میو میو میکند


یعنی گربه از تنهایی رنج میبرد.نیازمند بازی کردن،اجتماعی شدن و بازی کردن با گربه های دیگر است.


گوش هایش را به طرف عقب داده است


عصبانی یا ترسیده است با کاری انجام داده که نباید میکرده،ویا با یک دشمن روبه رو شده است. در حال کشف حادثهای است که ممکن است رخ بدهد.


سرش را به طرف زمین میاورد و سرفه میکند


ممکن است مقداری از موهایش گرهخورده و به گلویش رفته است و نفس کشیدن رابرایش دشوار میکند


دمش را بین پاهایش قرارمیدهد


با یک شرایط خطرناک روبه رو است.میترسد. به طور سریع در حال پیدا کردن یک جای امن است.


ناگهان ادرار یا مدفوع میکند


یعنی خیلی ترسیده به طوری که دیگر نتوانسته ادرار و مدفوعش را کنترل کند.گربه میتواند با بو کردن،بفهمد که در این مکان ادرار کرده حتی ممکن است این بود باعث شود بعد ها نیز دوباره به این مکانادرار و مدفوع کند. 

پس بهتر است مکان آلوده را به خوبی تمیز کرده و با زدن اسپری،کاری کنید که بوکاملا برطرف شود.


زود زود دمش را تکان میدهد


به این معنی ست که عصبانی است هنگامی که به طور شل دمش را تکان میدهد یعنی با یک حالت عصبانی کننده رو به رواست. قبل از حمله،درحالت اخطار دادن یاآماده باش است.


دمش را به پاهایش میپیچد


خوشحال است و از دیدن شما بسیارممنون است


غذا نمیخورد


نشانه ی بیماری است. باید بهدامپزشک مراجعه شود


بینی اش خشک شده است


نشانه ی بیماری و تب است. باید بهدامپزشک مراجعه شود


موهایش سیخ شده است


عصبانی است و خودش را برای حملهآماده کرده است


چشمانش را کم کم میبندد


به شما سلام میدهد. احتمالا درحالت خواب است. آرام و حالش سرجایش است و یا کمی خسته است و حالش سرجایش نیست. اماباید بدانید که کلا در این حالت،از بودندر کنار شما لذت میبرد. در چنین حالتی گربه بیشتر به بدنش کش میدهد.


در دهانش چیزی گرفته و بهطرف شما می آید


یعنی شکاری را با موفقیت انجام داده و برای تشکر،منتظر چاپلوسی است


هنگام خواب سیبیل ها و دهانش را تکان میدهد


یعنی خواب میبیند. خواب میبیند کهیا دنبال یک گربه میدود و یا روی چمن ها سعی در گرفتن پروانه است


هنگام دستشویی کردن میومیو میکند


یعنی دردش میاید. یبوست است و یادر روده هایش کرم وجود دارد.باید به دامپزشک مراجعه شود.


در مکان دارای گرد و غبارمی ایستد


منتظر چیزی است(احتمالا چیزی راخواهد خورد) و از انتظار خسته شده است

هنگام بازی کردن دستان صاحبش را گاز میگیرد

دندان هایش میخارد و یا نوعی بهدندان هایش ورزش میدهد. برای رفع این مشکل باید به او عروسک مخصوص گربه فراهم شود.


پنجه هایش را باز کرده وروی مبل خوابیده


میخواهد کسی او را نوازش کند حالشسرجایش است و انتظار دارد همه به او رسیدگی کنند.


بینی اش را به گربه ی دیگری میزنند


با گربه ی دیگر درحال آشنا شدناست. احتمالا با یکدیگر درحال دوست شدن هستند


به گلدان های گل نگاه نکند


نیازمند خوردن گیاه است و باید بهگربه کمی میوه و سبزی بدهید


در جاهای دیگر خانه به غیر از ظرف خاکش دستشویی میکند


یا دستشوییش آلوده است و یا از جایظرف خاکش خوشش نیامده


سرش را کنار مبل ها میکشد


حالش سرجایش است. میخواهد بویش رویمبل ها باقی بماند حتی گربه کمی میخواهد نوازش شود


به قسمت های مختلف خانه ادرار میکند


برای خودش قلمرو تایین میکند


گربه ماده باسن خود را به بالا میدهد


دنبال جفت برای خود میگردد


چشمانش را به جایی دوخته و به چیزی تمرکز کرده است


اطلاعات کسب میکند. وبا فهمیدن موضوع،میخواهد بفهمد چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

Mihav.comمنبع:

Fluffyترجمه: