چرا گربه ها دوست دارند نوازششون کنیم؟

میلیونها نفر از مردم چه کسانی که گربه دوست هستند یا آنهایی که صد در صد هم مطمئن نیستند هر روز گربه ها را نوازش می کنند
ما اینکار را بطور غریزی انجام میدهیم 
ما به این خاطر نوازش گربه ها را دوست داریم چون میتوانیم با یک مخلوق ارتباط برقرار کنیم
که وقتی گربه ای را نوازش می کنیم یعنی تقریبا این ارتباط را برقرار کردیم 
نوازش بدن گربه یک تجربه دلپذیر و خوشایند است است گربه ها هم اصولا تمیزند و بوی خوبی میدهند 
گربه ها نوازش را دوست دارند چون مادر آنها وقتی بچه بودند همین کار را انجام میداد - او را لیس میزد 
نوازش گربه ها برای آنها مثل لیس زدن مادرشان است

چرا گربه ها دوست دارند نوازششون کنیم؟

در این هنگام گربه شما تبدیل به به گربه همیشگی می شود و به شما - دوست انسانی اش - مثل مادرش نگاه می کند ما باید برای او مثل یک گربه بزرگ باشیم 

چرا گربه ها دوست دارند نوازششون کنیم؟

بنابراین وقتی گربه خود را نوازش میکنید برای او مادری می کنید و اینکار رابطه دوستی شما را عمیق تر می کند
...
گربه من واقعا می خواهد نوازشش کنم در مقابل من دراز می کشد و به روشنی این پیغام را بمن می دهد .
نوازشم کن
چرا گربه ها دوست دارند نوازششون کنیم؟

من هم دریغ نمی کنم و این باعث می شود برای دفعات بعدی هم از من بخواهد

اینکار یک ارتباط دوست داشتنی بین دو موجود متفاوت برقرار می کند - انسان و گربه

چرا گربه ها دوست دارند نوازششون کنیم؟

ما هر دو آرزهای مشابهی داریم گرما - غذا و دوست 
ما اغلب بطور هماهنگ با هم زندگی میکنیم ولی اگر ما این هماهنگی را نداشته باشیم بعنوان یک
انسان اشتباه کردیم یا عمدی یا بطور غیر عمد 
وقتی شما فهمیدید طور با گربه ارتباط برقرار کنید و احساساتش را درک کنید هماهنگی و ارتباط زیبا بین شما بوجود خواهد آمد همانطور که می توانید درباره زندگی با یک دوست انسانی صحبت بزنید 

چرا گربه ها دوست دارند نوازششون کنیم؟


منبع: 

pictures-of-cats.org/why-cats-like-being-stroked.html
ترجمه :ساقی