روز اول
مراحل گوارش تمساح در شکم پیتون (گزارش تصویری)
از چپ به راست، جمجمه، نیم تنه، اندام و دم تمساح قابل مشاهده هستند که در شکم مار جای گرفته اند.روز دوممراحل گوارش تمساح در شکم پیتون (گزارش تصویری)
شاید به نظر نرسد اتفاق خاصی در حال روی دادن باشد اما در روز دوم، اندازه قلب، روده کوچک، کبد و کلیه های مار از یک سوم تا دو برابر بزرگ می شوند تا به گوارش چنین غذای بسیار بزرگی کمک کنند.روز سوم
مراحل گوارش تمساح در شکم پیتون (گزارش تصویری)
در روز سوم می توانیم آغاز تجزیه بافت نرم تمساح و گوارش آن را مشاهده کنیم.روز چهارممراحل گوارش تمساح در شکم پیتون (گزارش تصویری)
با افزایش اندازه اندام خود، مارهای پیتون قادر به گوارش سریع وعده های غذایی پیش از فساد آنها هستند. در روز چهارم چیز زیادی از تمساح به جز پوست سخت و اسلکت حیوان بخت برگشته باقی نمانده است.روز پنجم
مراحل گوارش تمساح در شکم پیتون (گزارش تصویری)
روز ششممراحل گوارش تمساح در شکم پیتون (گزارش تصویری)
در روز ششم تقریبا کل تمساح گوارش شده است.روز هفتممراحل گوارش تمساح در شکم پیتون (گزارش تصویری)
تمساح به طور کامل گوارش شده است. در نتیجه، مارهای پیتون نه تنها می توانند شکارهایی بزرگ‌تر از خود را قورت دهند بلکه قادرند طی هفت روز آن را تجزیه و گوارش کنند.

منبع: عصر ایران