هستند که بیشتر وقت خود را در منتاژ تصاویر و ترکیب آنها با فتوشاپ می کنند که گاهی در راه خوب و گاهی هم در راه بد ان مورد استفاده قرار می گیرد. شما در ادامه تعدادی از این عکس های فتوشاپی جالب رو که 

با ترکیب حیوانات ایجاد شده رو مشاهده می کنید

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب

حیوانات فتوشاپی عجیب و غریب