بود که سگ خانگی آنها توله داشت و برای مراقب از توله های خود به آنها شیر می داد و آرام آرام این بچه گربه رو به سگ نزدیک کردند و این سگ مهربان هم مادر این بچه گربه شد و به خوبی از آن مراقب کرد تا به 

همراه توله های خود بزرگ شوند و روزهای مهربانانه و خوبی رو با این بچه گربه گذراندذ که شما تصاویر اون رو در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید

سگی که مادر یک گربه شد (عکس)


سگی که مادر یک گربه شد (عکس)


سگی که مادر یک گربه شد (عکس)


سگی که مادر یک گربه شد (عکس)


سگی که مادر یک گربه شد (عکس)


سگی که مادر یک گربه شد (عکس)


سگی که مادر یک گربه شد (عکس)


سگی که مادر یک گربه شد (عکس)


سگی که مادر یک گربه شد (عکس)