Follow Us
facebook twitter blog google

ریشه » سگ » نژاد سگ  » سگ

ژرمن شپرد

تاریخ ایجاد پنج شنبه 26 شهریور 1388
 تعدادمشاهده  122190 بازگشت

پرشین پت -معرفی نژاد سگ - سگ-«نژاد های سگ

اخبار روز -اخبار پرشین پت

  ژرمن شپرد

 

دربین سگهای قدیمی گله ومزارع وهمچنین ازجمله ملازمان وهمراهان انسان طی قرن های گذشته سگهای ژرمن شیپرد توسعه بسیارزیادی یافته اند. این نژاد توانست که ازسال 1914 ازآلمان به بسیاری ازنقاط جهان انتقال یابد وبا ایجاد کلوبهای مختلف درسراسرجهان درنگهداری ازآن اهتمام زیادی ورزیده گردد.

ژرمن شیپرد درتمام ایام به دلیل رفتاروساختاربدنی ممتازش دربین سایرنژادها مورد انتخاب قرارگرفته است وحتی ویژگیهای دفاعی وتربیت های اختصاصی آن نیزبه معرض قضاوت گذارده می شود. اولین وشاید مهمترین ویژگی درسگهای ژرمن شیپرد رفتارهای اشرافی وشهامت وتوانائی آموختن رفتارها وفعالیت های اختصاصی است. رفتارهای این سگ حاکی ازثبات. وقارو عدم تحرک پذیری وکنترل مناسب براعصاب است. به دلیل فعالیت گله بانی ازتفنگ وتهاجم ترسی ندارد وباوقارلازم مسئولیت نگهبانی اعم ازنگهبانی ازحیوان یا انسان را به خوبی انجام می دهد. عملکرد آن به عنوان یک سگ پلیس وبهره گیری ازشامه قوی تربیت آن را دراین راستا میسرساخته است. درهدایت وراهنمائی افراد نابینا این سگ هوشیاری وقدرت تمیزخود را به همراه کیفیت مشاهدات وصبروبردباری به معرض قضاوت می گذارد. همین اعمال وکرداراست که سگهای ژرمن شیپرد را درسراسرجهان مطرح کرده وازآن به عنوان یک سگ خانگی. سگ محافظ وحتی یک دوست مراقبت ونگهداری به عمل آید. ژرمن شیپرد یک جنگجوی پرسروصدا نیست. بلکه سگ بی باکی است که درصورت نیازبه یک سگ مهاجم هشداردهنده وتنبیه کننده مبدل می شود. ارتباط این سگ با انسان سطحی نیست. بلکه دوستی آن به نحوی است که با ایجاد آن تا پایان عمرباقی خواهد ماند. ازجنبه بدنی سگهای ژرمن شیپرد به حدی توانایی رسیده اند که قادربه انجام هرکاری هستند. این سگ عموما دارای جثه متوسطی است ووزن آن درحدی است که به خوبی می تواند عملکرد گله بانی یا سگ پلیس را انجام دهد. اساسا ساختاربدنی دراین سگ به نحوی اصلاح شده است که قدرت خاصیت ازتجاعی وطول گام ها را افزایش می دهد. بهترین ژرمن شیپرد سگی است که بتواند حداکثرمسافات را با حداقل انرژی بدود.تعادل وهماهنگی گامها به گونه ای است که به نظرمی رسد سگ بدون هیچ تلاش مشهودی به سمت جلوسرمی خورد. دربررسی حالات این سگ گویی نیرومندی ونجابت. قدرت وچالاکی به صورت توام وجود دارد.

 مشخصات استاندارد ژرمن شیپرد

ظاهرعمومی : اولین ویژگی درمورد یک سگ ژرمن شیپرد خوب قدرت. چالاکی. عضلات مناسب وهوشیاری است. دستها وپاها درتعادل وهماهنگی با یکدیگرند. طول بدن بیشترازبلندی آن است. بدن عمیق بوده وزوایای آن بیشتربه منحنی شباهت دارند. ویژگی های ثانویه جنسی دراین نژاد بسیارچشمگیروبارزهستند.

سر: قوی وبدون زوایای نامناسب است. اندازه آن درتناسب با سایراعضاء بدن می باشد. درسگهای نراین نژاد سربه طرزمشخص مردانه است. چشمها دارای اندازه متوسط بادامی شکل که برجسته نبوده وبه طرزمختصری مورب قرارمی گیرد. رنگ چشمها تیره است. گوشها درتناسب با اندازه سربوده وبه سمت جلو بازمی شود ودرموقع توجه حالت افراشته پیدا می کند. بهترین وضعیت گوش حالتی است که درمشاهده ازروبرو خطوط مرکزی گوشها موازی با یکدیگروعمود برسطح زمین باشند.( سگهایی که دارای گوشهای آویزان ویا بریده شده هستند ارزش نمایشگاهی خود را ازدست می دهند) پوزه طویل وقوی است وخط بالائی آن با خط بالائی جمجه موازی می باشد. بین سیاه رنگ است.

گردن :قوی وعضلانی ونسبتا طویل می باشد. اندازه آن درتناسب با سربوده وفاقد چین خوردگی های سست پوستی است. درموقع توجه یا تحریک سررا بالاوگردن را افراشته نگه می دارد. جدوگاه مرتفع ترازسایرنقاط است وبه سمت عقب شیب دارد. پشت قوی ونسبتا کوتاه است. ساختارکلی بدن به آن جلوه ای عمیق ویکدست می بخشد. جلوجناغ برآمده است. سینه عمیق است وهیچگاه باریک نمی باشد. مسیرخط شکم به طرزمتوسطی به سمت کمربالا می رود. کمرچنانچه ازبالا مورد مشاهده قرارگیرد پهن وقوی است. فاصله مابین دنده آخروجلوی ران (درنمای جانبی) چندان مطلوب نیست. کفل طویل وبه تدریج شیب دارمی گردد. دم پرپشت وطول آن تا پشت زانو ادامه می یابد. دم به طورمناسبی با کفل ممزوج می شود وحالتی روبه پائین دارد. درحالت استراحت دم درحالت آویزان ووضعیتی کمی منحنی دارد.( شبیه به شمشیر) درزمان تحریک یا درموقع حرکت حالت انحنا ازبین رفته ودم افراشته می گردد. دمهای فرخورده ازارزش حیوان می کاهد.

دستها : ستیغ کتف طویل وزاویه ای مورب دارد. بازوبه صورت عمودی با کتف مفصل می شود. کتف وبازو به خوبی عضلانی هستند. ازهرسمتی که حیوان مورد مشاهده قرارگیرد دستها عمودی قرارمی گیرند وسطح مقطع استخوانها بیشترتخم مرغی شکل است تا گرد.

پاها   : رانها پهن وازعضلات مناسبی برخوردارمی باشند. استخوان ران با ستیغ کتف موازی است واین درحالی است که استخوانهای ساق پا نیزبا بازو موازی قرارمی گیرند.

پنجه ها : کوتاه ومتراکم وانگشتان منحنی هستند. بالشتک کف پنجه ضخیم ومستحکم است. ناخنها کوتاه وسیاه رنگ می باشند.

پوشش خارجی : یک سگ مناسب دارای پوشش خارجی مضاعف با طول متوسط می باشد. لایه خارجی درحد امکان متراکم است. این موها خشن بوده وکاملا درروی بدن قرارمی گیرند. گاهی اوقات نیزموهایی که کمی شبیه پشم هستند نیزدیده می شود. قسمت داخلی گوشها. جلوی صورت. اندامهای حرکتی وپنجه ها به وسیله موهای کوتاهی پوشیده می شوند. درحالیکه گردن دارای موهایی بلندترو ضخیم ترمی باشد. به همین ترتیب قسمت تحتانی اندامهای حرکتی نیزواجد موهای بلندی هستند.

رنگ : رنگ درسگهای ژرمن شیپرد متفاوت است وتقریبا اکثررنگها قابل قبول هستند. با این وجود رنگهای خیلی کم رنگ وپریده ویا سفید یک دست قابل قبول نمی باشد.

اندازه : مناسب ترین ارتفاع درمورد سگهای نردربالاترین قسمت شانه 60 الی 65 سانتیمتر ودرسگهای ماده 55 الی 60 سانتی مترمی باشد. طول بدن ژرمن شیپرد بیش ازارتفاع آن است واین نسبت دربهترین حالت 5/8 الی 10 سانتی مترمی باشد

گفته شده كه ژرمن شپهرد يا بقول فرانسوي ها آلساتين بازمانده گرگ هاي عصر برنز است. نژاد امروزي آن بيش از هر سگ ديگري، در دنيا شناخته شده است.
پوشش: طول موهاي بدن متوسط، موها مستقيم و راست ايستاده، ضخيم و متراكم بهمراه لايه زيرين خشن و ضخيم است.
رنگ: سياه يكدست، پشت سياه بهمراه طلايي تا خاكستري روشن، خاكستري بهمراه لكه هاي قهوه اي رنگ
خصوصيات ظاهري: سر قوي، چشمها و گوشها با اندازه متوسط، گردن نسبتاً بلند، لبه هاي كتف بلند، پشت صاف، اندامهاي عضلاني و قوي و دم بلند
 اندازه:                      نر: قد:  
inc 26-24                    وزن:  95- 75 پوند
                                ماده: قد:  
inc
24-22                 وزن: 95-75 پوند
نگهداري: به برس كشيدن روزانه نياز دارد، تمرين
و تحرك بدني بسيار زياد و بيش از همه نياز به كاري براي انجام دادن دارد.
خصوصيات رفتاري: بي نهايت دقيق و كنجكاو، فرمانبردار، بخوبي به عنوان سگ تربيت نيست،
و راهنمايي خوب براي نابينايان

 

این نژاد ازسال 1914 ازآلمان به بسیاری ازکشورها انتقال یافته ودرسالهای اخیردرکشورمان نیزبه آن بعنوان یک سگ نگهبان بسیار باهوش توجه زیادی شده است. این نژاد بسیارچالاک ودارای عضلات واستخوان بندی قوی می باشد. طول بدن ژرمن شیپرد ازارتفاع آن بیشتراست. اعضای تناسلی کاملا واضح وقابل رویت است. گوشها درقاعده پهن بوده ودرانتها به زاویه تندی ختم شده وبه سمت جلو بازمی شوند. این نژاد چشمهای بادامی شکل دارد. دم دارای موی بسیارپرپشتی است. سگهای نردارای ارتفاع 60 تا 65 سانتیمتروماده ها بین 55 تا 60 سانتیمترهستند. درمورد رفتارسگ باید گفت وی اساسا حیوان باهوشی بوده واستعداد بارزی درآموختن رفتارها وفعالیت های اجتماعی دارد. ژرمن شیپرد کنترل کامل برروی اعصاب خود دارد بسیارباوقار. اشرافی. منطقی ومهربان است. وی باحیوانات دیگرمیانه خوبی داشته وبا کودکان نیزمهربان وخوش برخورد است. این سگ بعلت داشتن شامه بسیارقوی وعملکرد بالایی را بعنوان نیروی پلیس ایفا می کند وبدلیل هوش سرشاروداشتن رابطه عمیق وعاطفی با صاحب خود وبالاخره ظرفیت بالای زندگی اجتماعی یکی ازبهترین سگها درراهنمایی وهدایت افراد نابینا می باشد. دوستی ژرمن شیپرد با انسان مادام العمراست.

ژِِرمَن شیپِرد

 

توضیحات          

ژرمن شیپرد در تمام ایام به دلیل رفتار و ساختار بدنی ممتازش در بین سایر نژادها مورد انتخاب قرار گرفته است و حتی ویژگی های دفاعی و تربیت های اختصاصی آن نیز به معرض قضاوت گذارده می شود. مهمترین ویژگی در این نژاد رفتارهای اشرافی ، شهامت و توانایی آموختن رفتارها و فعالیتهای اختصاصی است. اولین ویژگی یک ژرمن شیپرد خوب ، قدرت ، چالاکی ، عضلات مناسب و هوشیاری است. رنگ در سگهای ژرمن شیپرد  متفاوت است و تقریباً اکثر رنگها قابل قبول هستند. با این وجود رنگهای خیلی کم رنگ و یا سفید یک دست قابل قبول نمی باشد. 

 

 

خلق وخو

اغلب بعنوان سگ کار از آن استفده می شود. ژرمن شیپرد سگی باهوش ، نترس ، مشتاق ، شجاع ، شاداب و بیقرار برای آموختن است. به شجاعت و وفاداری شهرت دارد. سگی است جدی و به نظرمی رسد مقداری از هوش خود را از انسان به ارث برده است! استعداد بسیار خوبی در آموختن دارد. آنها خیلی دوست دارند که همیشه نزدیک اعضای خانواده باشند و بلعکس از غریبه ها دوری می جویند. ژرمن شیپرد سگ اجتماع دوستی است و نباید او را برای مدت طولانی تنها گذاشت.  تنها زمانی پارس می کند که لازم باشد. شمه قوی در محافظت ونگهبانی دارد و بهتر است که از سنین پایین به آن آموزشهای اختصاصی داده شود. با حیوانات دیگر کنار می آید و با کودکان بسیار مهربان است. به راحتی می توان آنه را برای اهداف گوناگون اعم از سگ گله ، سگ نگهبان ، سگ پلیس ، راهنمای نابینایان ،  ناجی و سگ ارتش تعلیم داد.

 

 

وزن ، ارتفاع      

وزن در نرها: (30-40) ک.گ ، در ماده ها: (30-40) ک.گ

 

ارتفاع در نرها: (60-65) س.م ، در ماده ها: (55-60) س.م

 

 

مشکلات سلامتی  

مشکلات کپل ( باسن) و آرنج در آنها شایع است بنابراین قبل خرید توله سگ از سلامت والدین نسبت به این بیماری اطمینان حاصل نمایید. بیماریهای خونی ، مشکلات هضم غذا ، صرع ، اگزما و کوتاه ماندن اندام قابل ذکر می باشد.

 

 

شرایط نگهداری    برای زندگی در آپارتمان مناسب است به شرطی که به آن اجازه فعالیت بدنی روزانه داده شود. در داخل خانه آرام است اما یک حیاط بزرگ برای زندگیش مناسب خواهد بود. 

 

 

فعالیت بدنی         

فعالیت و جست و خیز رادوست دارد. گاهی اوقات به تعلیم و آموزش علاقه نشان می دهد و از کشتی گرفتن و مبارزه لذت می برد.

 

 

طول عمر           

حدود 13 سال.

 

 

آراستن  

ریزش مو در این نژاد خصوصاً در فصل ریزش مو زیاد می باشد. شانه کردن روزانه مناسب است. نباید آنها را زیاد استحمام کرد. شستشوی دو بار در سال کافی است تا از خشک شدن و از بین رفتن روغن طبیعی پوست جلوگیری شود.

 

 

تاریخچه 

در بین سگهای قدیمی گله و مزارع و همچنین از جمله ملازمان و همراهان انسان طی قرون گذشته این نژاد توسعه بسیار زیادی یافته است. ژرمن شیپرد توانست از سال 1914 از آلمان به بسیاری از نقاط جهان انتقال یلبد.

 ژرمن شپرد

 

گروه     

سگهای کاری - چند منظوره

 WWW.PERSIANPET.ORG

ژرمن شپرد 

به اشتراک گذاشتن
facebook    twitter    balatarin    cloob    Donbaleh    viwio
تگ ها : سگ (2899) - نژاد سگ (62) - جرمن (8) - ژرمن (4) - ژرمن شپرد (5) - جرمن شپرد (7) - سگ گرگی (1)
تگ های بیشتر : انتخاب (186) - قورباغه (143) - زمین (233) - بهترین (178) - زيست (103) - تاثیر (109) - دست (228) - محیط (248) - طبیعی (113) - عکس گربه (101)

Re:ژرمن شپرد 1387/06/03 01:42    خرید گربه ترجیحاً بچه گربه
قیمت یک بچه گربه 2 ماه چند است و چگونه می شود خرید
Re:ژرمن شپرد 1387/08/26 18:16    price?
call me about price plz:
Re:ژرمن شپرد 1388/04/08 00:41    saalm
salam man ye pikingese 1salo 3 mahedaram kheyli yek dande hast masaln migam biya negah mikone nemiyad albate gahi baraye ghaza ham khodesho los mikone
Re:ژرمن شپرد 1388/05/19 16:04    علیرضا
درود
من دوس تدارم سگ داششته باشم و تا به حال هم ندارشتم و از سگ چیزینمی دانم وفقط از تنها سگی که لذت می برم به اصطلاح ما به آن می گفتیم شیندلو (همان رکس معروف سینمایی)لطفاً راهنمایی کنید که در مورد نژآد این سگ که نام بردم
سپاس
Re:ژرمن شپرد 1388/06/07 14:48    سلام
میشه یکم از خصوصیات اخلاقیش بیشتر توضیح بدید مرسی
Re:ژرمن شپرد 1388/06/21 15:34    علی
قیمتیشو نزدید

Re:ژرمن شپرد 1389/11/25 05:53    pug
جالب بود
Re:ژرمن شپرد 1389/11/25 05:53    حمید
چه جالب بود!!
Re:ژرمن شپرد 1389/11/25 07:18    سامی
خوشبحال کچل ها
Re:ژرمن شپرد 1389/11/25 07:19    سامی
خوشبحال کچل ها
Re:ژرمن شپرد 1389/11/25 07:34    pug
جالب بود
Re:ژرمن شپرد 1389/11/26 06:42    رامین
اگه من جایی ببینم حتما می خرمش
Re:ژرمن شپرد 1389/11/27 20:21    negin
سلام من يک طوطي نژاد کوچک دارم . ببخشيد من سبزيجات را خام به او بدهم يا پخته
Re:ژرمن شپرد 1389/11/28 00:34    محمدي
بسيارعالي،ازدستورات و راهنمايي هاي شما كمال تشكر را دارم
خيلي مورداستفاده ام قرارگرفت
موفق ومويدباشيد
Re:ژرمن شپرد 1389/11/29 06:22    pug
trtrtr
Re:ژرمن شپرد 1389/11/29 07:16    Amir
ممنون از اظلاعات خوب
Re:ژرمن شپرد 1389/11/29 22:52    محمد
این سایتم اطلاعاتش بد نیست
www.digikala.com
Re:ژرمن شپرد 1389/11/29 22:54    محمد
اتاق یه نفرش شبی چنده؟

Re:ژرمن شپرد 1389/12/02 01:41    parmida
etelaat dar morede sag ha ra bishtar konid. ba tashakor
Re:ژرمن شپرد 1389/12/04 04:57    محمد
خیلی دلم براش سوخت
Re:ژرمن شپرد 1389/12/05 09:18    احممد
کی درست میشه ولی چرا قطع نشد اصلا ؟!
Re:ژرمن شپرد 1389/12/05 09:19    حعل
فعلا موقت مشکل بر طرف شد
Re:ژرمن شپرد 1389/12/05 12:09    navid
kheyli etelaateton daghigh vajaleban .merc

Re:ژرمن شپرد 1389/12/05 23:11    saman
dadash gheymatesh chande ?
too iran peyda mishe ?

Re:ژرمن شپرد 1389/12/08 13:12    سجاد
مطالب جالبی دارید اما خیلی کم هستن
Re:ژرمن شپرد 1389/12/08 19:17    sadaf tarhandeh
kheili baram jaleb bood . mamnoonam
Re:ژرمن شپرد 1389/12/08 20:18    س ا
خیلی خیلی بد ----------------- چی خیلی بد هست ؟!
Re:ژرمن شپرد 1389/12/09 04:05    علی
برای خریدن یه هاسکی خوب باید کجا رفت؟؟؟

Re:ژرمن شپرد 1389/12/09 06:05    بهنام
پرنده خوش آواز سهره که به وفور شکار میشود آنرا چرا حفاظت نمیکنید
Re:ژرمن شپرد 1389/12/09 08:27    pug
ممنون از نظرات فقط فارسی تایپ کنید خیلی بهتر هست
Re:ژرمن شپرد 1389/12/10 05:50    احسان
از سایت....... کپی کردی؟ پاسخ: متاسفانه کلیه سایت ها از پرشین پت کپی برداری میکنند شاهد این امر تاریخ انتشار مطالب هست !
Re:ژرمن شپرد 1389/12/11 16:19    علی
مجری نمایشگاه محیط زیست شرکت قوی نیست
Re:ژرمن شپرد 1389/12/12 20:10    سارا
انگلیسی ها بیشتر از سایر اروپایی ها بی بند و بارن
Re:ژرمن شپرد 1389/12/14 18:53    سعید نصرتی
سلام واقعا کارتون عالیه و تشکر از حس خوبتون نسبت به حیوانات ایران.
Re:ژرمن شپرد 1389/12/14 20:30    مهرناز
چرا خالی می بندی سطح هوشی دوبرمن 5/5 اونوقت نوشتی 3/5 دابرمن با هوش ترینه پاسخ نظر شما محترم است اما این امار از معتبر ترین ها ست
Re:ژرمن شپرد 1389/12/15 18:21    عسل
سلام.مرسی بابت اطلاعات خوب وتقریبا کاملت.1سوال داشتم درباره بیماریهای بلبل خرما.من 4تا بلبل خرما دارم.دو هفتست که پای راست یکیشون درد میکنه.پماد دیکلوفناک زدم.حساسیت نشون داد.الان قرمز و متورم شده.خیلی واسش ناراحتم.ممنون میشم اگه بتونی راهنماییم کنی.به آدرس زیر جوابمو بده
divoone_m67@yahoo.com پاسخ :سوالات خودتون رودر تالار ما http://persianpet.org/forum مطرح کنید
Re:ژرمن شپرد 1389/12/16 03:34    nazanin
kayli koob bood
Re:ژرمن شپرد 1389/12/19 04:25    عرفان کاکاوند
SALAM.BESYAR ALI BUD.BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS..............
Re:ژرمن شپرد 1389/12/20 07:24    what to say
mash ahan dare va mishe dar har vadeye ghaza gozasht.borakli ham riz bashe ye zare pokhte she to ghaza koli khasiat dare.kolan sabzi jat ziad nayad hararat bebinan.
zemnan baraye calcim bedoone estefade az shir che manba haye digei hast.zemnan dar site khareji akhiran amade ke fandogh o angoor o keshmesh hooloo.sib.avocado. zarar dare goje farangi cheghad zarar dare?agar ghazaye kam protein lazem bashe che bayad kard?
Re:ژرمن شپرد 1389/12/20 07:27    what to say
aya be sagi ke protein daf mikone mishe vitamin dad?sepas
Re:ژرمن شپرد 1389/12/20 07:35    what to say
tarjome: protein va carbohydrates nabay dar yek vadeye ghazai bashan chon aval protein zahm va bad carbo... sam(toxin ) be elate fermention az carbo... tolid mishe.khob ba in tafasir che ghazai pish nahad mikonid plzmishe va
Re:ژرمن شپرد 1389/12/21 00:01    ساناز
خیلی عالی بود
Re:ژرمن شپرد 1389/12/24 23:42    soheil
به نظر من به هر حال در حد فاجعه بود این اتفاق
Re:ژرمن شپرد 1389/12/25 21:45    بابام گفته اسمت را به کسی نگو
وای چه مار تنومندی کسی مخفیگاه آنرا نمی دادند .

Re:ژرمن شپرد 1389/12/27 04:19    کیمیا
سلام خیلی بی ربط بود وخیلی بد بود


Re:ژرمن شپرد 1389/12/27 14:03    بی نام
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1389/12/29 01:58    نازنین
بسیار عالی
Re:ژرمن شپرد 1390/01/02 00:28    عالی بود
عالی بودفقط می خواستم بدونم ازلحاظ داشتن یانداشتن رگ خونی زیاددر پوست هم باهم فرق دارند

Re:ژرمن شپرد 1390/01/02 09:25    نظرات چه طوریه
خوب چرا وقتی تایید میشه به ادم خبر نمیده ؟
Re:ژرمن شپرد 1390/01/02 19:56    حمید
الی بود
Re:ژرمن شپرد 1390/01/03 14:03    رضا
خیلی زیبا بود
Re:ژرمن شپرد 1390/01/05 19:21    nilu.fazeli@yahoo.com
سگ من اشپیتزه.ولی اصلا از غریبه ها نمیترسه.خیلی هم دوست داره بره بغل غریبه ها.چیکارش کنم؟
Re:ژرمن شپرد 1390/01/05 20:01    لیلا حاتمی شیراز
واقعا از شما امریکایی ها جز این توقع نیست همش کشتن چه ادم چه حیوون.
Re:ژرمن شپرد 1390/01/07 22:05    محمد لطیف
عکس شکگریلا درست نیست این عکس دریا دیگر بلتستان کچورا است
Re:ژرمن شپرد 1390/01/09 19:57    ramin
رامین نوری زاده از بجنورد
Re:ژرمن شپرد 1390/01/12 03:57    morteza
agar sage shi yan loo ham jozve negad haton bashad mamnonam

Re:ژرمن شپرد 1390/01/13 03:15    شنتیا
لطفا این اسم هارا به فارسی بنویسید
Re:ژرمن شپرد 1390/01/14 00:55    کیانا
جالب بود0 پیشنهاد میدهم اطلاعاتی راجبع سگ هایی که در باغ می توان نگهداری کرد هم بدهید.
Re:ژرمن شپرد 1390/01/14 22:19    میثاق
سلام
سال جدید مبارک
سایت خوبی داری
اگر به من افتخار بدهی واز وبلاگم دیدن کنی
ونظرتان را درباره تبادل لینک بگویید
Re:ژرمن شپرد 1390/01/15 14:04    ناهیدحسن پورچهارفرسخی
خیلی خوب وعالی بود ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/01/15 17:43    بی نام
ولی خیلی زشته !
Re:ژرمن شپرد 1390/01/15 17:44    بی نام
چه پاهای درازی
Re:ژرمن شپرد 1390/01/15 17:46    بی نام
بی مزه
Re:ژرمن شپرد 1390/01/16 15:19    محمدرضا ض
من خودم اهل خوزستان هستم و تا چند سال پیش تقریباً همیشه در خانه بلبل داشتیم بلبل پرنده ای است بسیار جذاب و بسیار باهوش به نظر من اگه کسی در خانه بلبل نگه دارد بعد از مدتی آن بلبل جزئی از آن خانه میشود و اگه اتفاقی برای آن بلبل پیش بیاید همانند اینکه انسان خدای ناکرده کسی از عزیزانش را از دست داده است
خاطره ای را برایتان تعریف میکنم و آن این است که زمانی که ما یک بلبل در خانه داشتیم همیشه در اتاق آزاد بود و آزادانه در خانه پرواز میکرد و اینطور نبود که ما باید حتماً در اطاق را ببندیم بلکه در اطاق همیشه باز بود و مطمعن بودیم که او از خانه فرار نمیکند و هر وقت پدرم هنگام ظهر از سر کار میامد خانه اون (بلبل) از هر کجای خانه که بود خودش را میرسوند روی دوش پدرم تا اینکه یک روز صبح ما به خانه ی یکی از اقوام رفتیم و تا شب آنجا بودیم و هنگامی که شب به خانه برگشتیم هر چه اون را صدا میزدیم نمی دیدیمش بعد دیدیم که روی در اطاق کز کرده و دارد ما را نگاه میکند و متوجه شدیم که او با ما قهر کرده که چرا او را تنها گذاشته ایم بعد از اینکه با او مقداری بازی کردیم فکر کنم ما را بخشید چون دوباره شروع کرد به ورجه وورجه کردن
Re:ژرمن شپرد 1390/01/18 03:56    milad
سلام مرسی از اینکه این مطالب رو میذاری چند تا سوال ازت داشتم
1بلبلم الان 1 سالشه از 4-5روزگی پیش من بوده و من براش سوت میزدم تا صداش کنم اما انگار اون به جز سوتهای من وماشین ها بلد نیست بخونه البته کمی هم جیغجیغ ئوغار غار و اون صدایی که موقع ذوق کردن از خودش در میاره الان میشه بهش خوندن یاد داد ؟ چه جوری ؟ آخه من صدای اصلیش رو هم ندارم لطفا راهنماییم کن

Re:ژرمن شپرد 1390/01/18 12:38    mohsen10_fam@yahoo.com
جالب بود
Re:ژرمن شپرد 1390/01/18 16:32    پورکهن
بسیار قابل استفاده بود متشکرم
Re:ژرمن شپرد 1390/01/20 03:22    milad
تو رو خدا جواب بده بلبلم حالش خوب نیست خیلی بد اخلاق شده همش نوکم میزنه و جیغ میزنهو هیچی نمیخوره غذاش خیلی کم شده برای چی اینجوری شده تعطیلات عید گذاشتمش پیش یکی از دوستام
اگه بلبلها رو دوست داری جواب بده ---- پاسخ :دوست عزیز اگر سوالی دارید در تالار سوال کنید حتما پاسخ داده میشه http://mypet.ir
Re:ژرمن شپرد 1390/01/21 17:36    بوشهر پیوز
می گوم علی بابا ام اسم حیوونه یعنی مو سگم؟ که اسمم علی بابان هه!!!! --------------------- پاسخ :قصد جسارت به شما نباشه این ها اسامی عمومی هست که در دنیا استقاده میشود موفق و پیروز باشید
Re:ژرمن شپرد 1390/01/22 06:08    Nilufar
بسیار جالب بود ، مخصوصا" تصویر دونده روی تردمیل ... هیجان انگیز بود :)
Re:ژرمن شپرد 1390/01/22 17:46    احمد
دستشون درد نکنه
Re:ژرمن شپرد 1390/01/24 16:11    عادله
مرسی از شما
خیلی ناز و با نمکه من عاشقش شدم البته هر کس ببینه عاشقش میشه خیلی نازه
Re:ژرمن شپرد 1390/01/27 22:12    amirhossein
man asheghe heyvanatam va az bishtareshon khosham iad maksoosan sag va bolbol chon heyvoonaye ba vafa i hastan. dar zemn har chi ham gofte boodi dar bare ba bolbole man sadegh bood.

Re:ژرمن شپرد 1390/01/28 03:29    faraz
fifi

Re:ژرمن شپرد 1390/01/28 14:46    نعیمه
ممنوون
Re:ژرمن شپرد 1390/01/28 19:02    سیما امیری
من از اخر هم مثوجه نشدم غذای این حیوان چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Re:ژرمن شپرد 1390/01/28 20:29    محمد
می خوامش
mo_alasti@yahoo.com

Re:ژرمن شپرد 1390/01/29 21:54    انددد
?
Re:ژرمن شپرد 1390/01/31 03:32    دکتر مهرفر
موافقم . باید به طبیعت حیواناتاحترام بگذاریم
Re:ژرمن شپرد 1390/02/01 05:57    negar
man ye naresho dashtam dozdidanesh esmesh sharone sefid kereme tehran dozdidanesh age kasi khabar dash be in meil bezane ba tashakor danger_fak@yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1390/02/01 14:54    3شین (سحر )
سایت خیلی خوبیه برای آنهایی که حامی حیوانات هستند. تا بتوانند اطلاعات لازم خود را در مورد این موجودات عزیز خداوند بدست آورند.
Re:ژرمن شپرد 1390/02/02 08:40    solmaz
مرسی خیلی خوب بود
Re:ژرمن شپرد 1390/02/02 19:40    رضا
يه سوال داشتم
من يه جفت مرغ عشق دارم كه تازه جوجه هاشون در اومده
دو تا جوجه كه يكيشيون چشاش قرمزه ادم ميترسه ازش
دي:
البته سوالم اين نيست
سوالم اينه كه از ديروز اين مرغ عشق هاي بالغ شروع كردن و دارن نوك بالهاي جوجه ها رو با نوكشون ميكنن
و خوني شده نوك بالهاي جوجه ها
به نظرتوه چرا بايد اينطور شده باشه
لطفا با من در تماس باشيد زا طريق ايديه ياهوي زير
r3374_66

باتشكر
رضا
Re:ژرمن شپرد 1390/02/04 20:24    shayanhm@yahoo.com
سگ من 3یا4 روز که یه کاری شبیه سرفه یا عطسه میکنه که وقتی یه چیز تو گلوش گیر کرده باشه در میاره.چی کار گنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
Re:ژرمن شپرد 1390/02/04 22:04    بی نام
من حاضرم باهش کمک کنم
Re:ژرمن شپرد 1390/02/08 00:18    فرانک
با عرض تشکر ممنونم ازشما که این مطالب را به اسانی در خدمت ما میگذارید
Re:ژرمن شپرد 1390/02/08 01:24    sahar
in sag nist ye arosake naze ke kheili dosesh daram
Re:ژرمن شپرد 1390/02/09 21:44    saghi
Iam really interested to dogs
Re:ژرمن شپرد 1390/02/12 19:16    شیما
خیلی خوبه که این مطالب رو مینویسید آخه من تازه طوطی گرفتم و اطلاعاتم خیلی کمه واقعا این مطالب کمکم میکنه ممنووووووووووون
Re:ژرمن شپرد 1390/02/13 00:26    حمید رستمی
به نظر من واقعا فوق العاده بود متشکر.
Re:ژرمن شپرد 1390/02/15 02:16    رضا
ممنون از راهنمایی شما ههمچنین از تصاویر
Re:ژرمن شپرد 1390/02/16 01:11    نوری
بسیار مطلب عالی و خوبی بود ممنونم
Re:ژرمن شپرد 1390/02/16 14:59    بهار
ما سرچ کردیم عکس زیباترین خرس ولی این که نه خرس تازه سگ است تازه از همه ی سگ ها زشت تر است
Re:ژرمن شپرد 1390/02/17 01:50    kimi

man vaghan asheghesh shodam kheyli nazeeeeeee kash vase man bood
Re:ژرمن شپرد 1390/02/17 19:19    بهاره
مرگ بر انسان
Re:ژرمن شپرد 1390/02/17 21:17    مرجان
ممنون خوب بود به درد مقالم خورد
Re:ژرمن شپرد 1390/02/19 05:09    بابک
اطلاعات جامع و عالی بود
من به تازگی یه جفت توله اصیل از این نژاد خریدم که تمام مشخصاتشون با استانداردها منطبقه
مرسی
Re:ژرمن شپرد 1390/02/21 04:35    سارا
خيلي زيبا بود
Re:ژرمن شپرد 1390/02/25 16:12    مجید
من الان پنجاه سال دارم .اهل خوزستان هستم در نوجوانی علاقه زیادی به شکار داشتم . در شکار پرنده و به دام انداختن بلبل ها مهارت خاصی داشتم .در موقع شکار پرندگان به لانه بلبل ها برخورد می کردم ( در یافتن محل لانه بلبل در فصل تخم گذاری و وجود جوجه بلبل در لانه هم مهارت داشتم ) و بعضی مواقع جوجه هایشان را برای پرورش و اهلی کردن به خانه می آوردم . همیشه تعداد زیادی بلبل داشتم و برای بستگان ، دوستان و آشنایان علاقمند نیز جهت بلبل تهیه می کردم .
بیشتر از این نمی توانم ادامه دهم .چون همیشه از آن دوران به عنوان دوره جاهلیت یاد می کنم و از دوستانی که مهارتم را در شکار یاد آوری می کنند خواهش می کنم ادامه ندهند . گاهی که دوستان موضوع را برای فرزندانم تعریف می کنند آنها رفتاری را که اکنون در مقابل پرندگان از من می بینند باور این موضوع ( شکار و اسارت پرندگان توسط من ) برایشان غیر قابل باور است .
اکنون پس از گذشت قریب 35 سال از آن دوران همیشه بازمانده غذا ، برنج و.... را روی دیوار برای پرندگان می گذارم بخصوص در تابستان آب خنک و غذا در محلی در باغچه خانه قرار می دهم و با وجودی که حضور و تجمع گنجشکها و کبوتر های وحشی خسارت زیادی به باغچه وخصوصاٌ به سبزیجات منزل وارد می کند در تمام طول تابستان و گرمای طاقت فرسای خوزستان این کار را با شوق تمام انجام می دهم و حتی بطور مرتب کندم خریداری نموده و به پرندگان می دهم به این امید که اولاٌ خدا مرا به خاطر آزار پرندگان ببخشد و دوم اینکه بار گناه خودم را به این وسیله کم کنم . ان شاء ا...

Re:ژرمن شپرد 1390/02/27 22:59    ابراهیم
میخوام مطالب رو داشته باشم

Re:ژرمن شپرد 1390/02/28 13:13    ر.ص
بايد اين آدمهاي احمق رو بابت اين كارهاي قرون وسطي يشان قرنتينه كرد تا بلكه متمدن بشوند وشعور كافي پيدا كنند و به نظر من هيچ كشوري نبايد با اينها رابطه داشته باشه خصوصا غربي ها بابت به رسميت شناختن حقوق حيوانات نه اينكه دائم بريم فيلماي بيخودشون رو بخريم و فرهنگ مزخرفشون رو اشاعه بديم در ضمن حضور يك سازمان حمايت از حيوانات كه عضويت چند سرمايه دار رو داره براي حمايت بيشتر احساس ميشود.
Re:ژرمن شپرد 1390/02/29 22:16    مهدی
من عاشق سگ هستم.خودم هم سال سگ به دنیا امدم و هاسگی سیبرین را از همه ی سگها بیشتر دوست دارم ولی نمیدونم از کجا باید بخرم لطفا بمن کمک کنید در خرید هاسکی.
با تشکر.m.sh_mahdi88@yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1390/02/30 02:44    امیر
بسیلر عالی بود
Re:ژرمن شپرد 1390/02/30 02:56    امیر
این که گفتن در ترجمه مربوط به مرغ عشق نیست مربوط یه طوطی کوتوله یا برزیلی هست که تو ایران با این نام میشناسنش چون مرغ عشق را هرکسی می تواند زادو ولدش کند
Re:ژرمن شپرد 1390/02/30 02:59    امیر
جالبه ولی متاسفانه کسی توجه نمی کند
Re:ژرمن شپرد 1390/02/30 03:08    امیر
دست مترحم درد نکنه جالب بود
Re:ژرمن شپرد 1390/02/30 20:36    شیرین
دلم غش رفت خدا. دیگه جون ندارم نگاش کنم
Re:ژرمن شپرد 1390/03/03 13:36    sara
وای من عاشقشم!!!! میشه بگید کجا میتونم یکی از این سگ های خوشگل رو بخرم؟
Re:ژرمن شپرد 1390/03/06 03:22    مهنوش
از ترجمه شما سپاسگزارم
Re:ژرمن شپرد 1390/03/06 03:32    مهنوش
خیلی با حال بود
Re:ژرمن شپرد 1390/03/09 23:39    bahar
kheyli khob bod
Re:ژرمن شپرد 1390/03/11 03:01    دکتر معافی
با سلام شرط امانتداری در استفاده از منابع مورد استفاده ذکر نام منبع ومترجم است ودر مورد شما ترجمه بهناز یعنی نادیده گرفتن زحمات مترجمین کتاب استاندارد fci در 10نزاد بزرگ سگ چاپ انتشارات جواهرده رامسر .دکتر سید علی معافی
Re:ژرمن شپرد 1390/03/15 05:11    رضا
من ییک سئوال دارم ان هم در مورد جنسیت کاسکو کنکو است ماده پرنده ونر ان چگونه است
reza67arman@yahoo.de
سپاس گذازم ---------------- با ازمایش میتوانید تشخیص بدهید DNA از پر
Re:ژرمن شپرد 1390/03/16 14:27    e tahmasebi
سلام خسته نباسید یک کاسکو دارم حدود 1 سال و 3 ماهه که دارمش
گاهش اوقات یه چیزایی مثل بابا آقا سلام صبح بخیر رو میگه
بعد دیگه نمیگه به نظر شما علتش چیه ؟
می شه کاسکویی اصلا حرف نزنه


Re:ژرمن شپرد 1390/03/16 18:10    علی
چطوری می تونیم یه آفتاب پرست بخریم؟...
قیمتشون چنده

Re:ژرمن شپرد 1390/03/17 02:14    reza
زیاد حال نکردم.


Re:ژرمن شپرد 1390/03/17 17:54    ایمان sh
با سلام.اطلاعات بسیار خوبی در اختیار ما قرار دادین و از شما واقعآ تشکر میکنم.اگر عکسی یا فیلمی در مورد تربیت بهتر انها برام بفرستین خیلی ممنون میشم.ایمیل eman_sh_5@yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1390/03/20 04:15    محمد حسین نژاد ازطبس
از حجت السلام فروزش تشکر میکنم بنظر من ایشان را در منزلت یک جانباز میبینم آن دختر جوان باید ایشان را مامور نجات خود از طرف خدا بداند خدا کند آن ارازل واباش دستگیر شده باشند0
Re:ژرمن شپرد 1390/03/20 04:18    محمد حسین نژاد ازطبس
از حجت السلام فروزش تشکر میکنم بنظر من ایشان را در منزلت یک جانباز میبینم آن دختر جوان باید ایشان را مامور نجات خود از طرف خدا بداند خدا کند آن ارازل واباش دستگیر شده باشند0
Re:ژرمن شپرد 1390/03/21 03:18    sa_yeh.mihanblog.com
خدا دوست دارد از آزادی‌هايی که داده استفاده شود همان‌طور که دوست دارد اوامرش انجام شود
وسائل الشيعة ج ۱ ص ۱۰۸ عن رسول‌الله صلی‌الله‌عليه‌وآله: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه کما يحب أن يؤخذ بعزائمه

مرد (سات ) که آرزوی زن کاهنه را داشت گفت هرچه دارم به تو میدهم و همان لحظه کاتبی آوردند و مرد خانه و مزارع وغلام خود را و هرچه زر سیم داشت به زن تفویض کرد و آنوقت زن به او حلال شد و مرد دست دراز نمود و موی عاریه زن را نوازش کرد تا او را ببوسد ولی زن ممانعت کرد و گفت میترسم که تو بعد از اینکه خواهر من شوی از من سیر شوی و به زن خود برگردی اگر میخواهی زنت شوم باید زنت را بیرون کنی. تو سه فرزند داری که میترسم که روزی محبت پدری تو را بسوی این بچه ها هدایت کند و مرا فراموش نمائی و اگر قصد داری از من کام بگیری باید بچه های خود را اینجا بیاوری تا اینکه من آنها را بقتل برسانم و گوشت آنها را به سگ گربه های خود بدهم. بعد از آن من خواهر تو خواهم شد و مرد (سات ) هم چنین کرد . سینوهه گفت ( نفر نفر نفر ) این داستان را که تو نقل کرده ای من هم شنیده ام و چنین چیزی فقط در خواب اتفاق میافتد و در آخر داستان مرد بیدار میشود و خدا را شکر میکند که فرزندان او سالم هستند. چندی گذشت.......
....سپس (نفر نفر نفر ) روی تخت خود دراز کشید و یک زن که کنیز او بود شروع بمالش بدن او با روغن معطر نمود و گفت (سینوهه ) برای چه مصدع من میشوی و از اینجا نمیروی (سینوهه) گفت برای اینکه میخواهم تو اولین زنی باشی که خواهر من میشوی . (نفر نفر نفر ) گفت نمیخواهم تورا بیازارم بنابراین به تو میگویم دنبال کار خودت بروی.(سینوهه) گفت هرچه بخواهی به تو میدهم . زن پرسید چه داری ؟ (سینوهه) گفت مقداری حلقه و مس که از بیماران خود حق العلاج گرفته ام و یک خانه که مطب من هم همانجاست . (نفر نفر نفر ) در حالی که روی تخت دراز کشیده بود و کنیز او بدنش را با روغن معطر ماساژ میداد گفت بسیار خوب یک کاتب بیاور تا این انتقال جنبه قانونی پیدا کند و تو بعدا نتوانی آن را از من بگیری ......... سپس خانه پدری که به او ارث رسیده بود و همچنین قبر پدر و مادر و در نهایت غلام خانه را نیز به نام (نفر نفر نفر ) سند زد .
بخشی از کتاب تاریخی سینوهه پزشک فرعون
شاید شما هم مثل من فکر کردید که این داستان اگر هم واقعیت با
Re:ژرمن شپرد 1390/03/21 19:25    ميلاد
خيلي نازه من دوسش دارم
Re:ژرمن شپرد 1390/03/21 19:26    ميلاد
با نمكه

Re:ژرمن شپرد 1390/03/21 19:27    ميلاد
با نمكه من اونو دوسش دارم
Re:ژرمن شپرد 1390/03/22 23:41    دنا جوکار
از سایت شما بعیده چنین خبری رو در سایتتون بزنید.....داقعن که....اگه اینقدر اسلام براتون مهمه چرا اومدید سگ می فروشید؟حجاب به شما چه؟ کاربر گرامی ما فقط اطلاعات و خبر ها رو از خبر گزاری ها به اطلاع عموم میرسانین موفق و پیروز باشید
Re:ژرمن شپرد 1390/03/24 03:37    آرش
ممنون از توضیحاتتون , من واقعا این نژاد رو دوست دارم.

Re:ژرمن شپرد 1390/03/26 16:13    رضا
دوستان عزیز: شکار قوانینی دارد.اگر دقت کرده باشید تمام شکارهای ربکا سنشان بالاست یعنی اخر عمرشان است و اگر توسط او شکار نمیشد و تاکسیدرمی نشه در طبیعت بعد از مردن از بین میره و شاید کمتر کسی بتونه این زیباییهارو ببینه.
Re:ژرمن شپرد 1390/03/28 23:00    شهرزاد
عکساتون قشنگ بود ولی خجالت نمکشید که عکسای امین بیچاره رو توی وبی به اسم گالری به اسم....میذارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خجالت داره!بیچاره امین! --------------------- توضیح این اخبار در قسمت هنر مندان هست و شما از قسمت گالری سگ وارد سایت شدید
Re:ژرمن شپرد 1390/03/31 13:04    حسین جاهدیان
من از لحاظ قیا فه شبیه مسعود ده نمکی هستم

Re:ژرمن شپرد 1390/04/01 06:51    sz
gheymatesh chande?

Re:ژرمن شپرد 1390/04/03 05:35    rima
نام شاعر : استاد مرتضی کیوان هاشمی
اینم وبلاگشون www.keyvaan.com
Re:ژرمن شپرد 1390/04/03 06:58    m2
ممنون جالب بود
Re:ژرمن شپرد 1390/04/04 18:40    ناشناس
بابا اینا خیلی پرتند
Re:ژرمن شپرد 1390/04/06 15:09    helia
عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
Re:ژرمن شپرد 1390/04/06 19:08    مژده
با سلام،

می خواستم بدونم آیا پاپی نر پکینیز موجود می باشد؟ و قیمت آن؟

با تشکر، =========================== برای خرید با شما ره 8803055 داخلی 2 تماس بگیرید
Re:ژرمن شپرد 1390/04/07 22:42    علی
اسم های زیباییه از اصفهان
Re:ژرمن شپرد 1390/04/08 00:35    علی
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/04/10 23:27    سارا کمالی
مزخرف بود

Re:ژرمن شپرد 1390/04/11 02:25    پگاه
وای چه قشنگ!ما سالمیم اما نمی تونیم یه توله سگ داشته باشیم.خوش به حالشون!!!!!
Re:ژرمن شپرد 1390/04/12 15:30    ميلاد
خوب بود
Re:ژرمن شپرد 1390/04/13 00:27    سگ
سگ
Re:ژرمن شپرد 1390/04/14 06:38    jalil az bandar abas
merci va mamnoon az rahnemaeitoon dar morede hamam dadane kaskoo kheyli mofid bood
Re:ژرمن شپرد 1390/04/14 18:29    ایمان
شماره 3 ندارد
Re:ژرمن شپرد 1390/04/15 01:42    عباچی تبریزی
اصولاًنباید انجمن حمایت از حیوانات جهت ادامه فعالیت های خود بدون حمایت و هماهنگی سازمان محیط زیست در مقابل شهرداریها تنها قرار گیرد چون هیچگاه یک انجمن غیر دولتی نمیتواند در ابراز و احقاق حق ومسایل مدنظرش موفقیت قابل ملاحظه ائی داشته باشد . و وضعیت وحشتناک فعلی به دلیل بیکفایتی و بی توجهی سازمان محیط زیست بوده که آن هم میتواند به دلیل کم اهمیت بودن موضوع از جانب دولت وعدم تخصیص اعتبار کافی در این زمینه باشد
Re:ژرمن شپرد 1390/04/15 03:22    sara&mohammad
ba salam, mataleb ali bud vali nemidunim baraye kharid bayad che eghdami kard? age mishe shomare ye tamasetun ra bedin ta jahate kharid eghdam konim
Re:ژرمن شپرد 1390/04/15 17:27    رها
سلام
از نظر اسامی بد نیست ولی برای عضویت من دوست دارم درباره تمامی نزاد ها بدانم و راه تربیتشان را یاد بگیرم ولی شمما هم اسم و هم نزاد مخصوصی مصخواهید که این باعث میشود من نتوانم تصمیم درست بگیرم.با تشکر از شما

Re:ژرمن شپرد 1390/04/17 18:44    arman katebian
arman.katebian.tabary@gmail.com
Re:ژرمن شپرد 1390/04/18 08:15    shahriar
in sag vaghean namadi az ghodrat va azadi has
Re:ژرمن شپرد 1390/04/18 16:35    هلیا
خیلی بانمکه عاشقشم
خیلی خوشگله
Re:ژرمن شپرد 1390/04/18 17:31    مسعود گودرزی
سلام اطلاعات خوبی در اختیار بازدید کنندگان قرار داده اید تشکر مسعود گودرزی مربی سگهای تجسس هلال احمر خراسان رضوی
Re:ژرمن شپرد 1390/04/18 18:50    حميدرضا بابايي
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/04/18 19:23    مانیا
من عاشق سگم ولی مامانم و بابام دارن سگمو ازم می گیرن چون میگن مریضی میاره.یعنی انقدر اینا مریضی میارن؟ --------- پاسخ درصورتی که ماهانه به کلینک دامپزشکی مراجعه شود هیچ بیماری قابل انتقال از انسان به سگ وجود ندارد
Re:ژرمن شپرد 1390/04/18 19:37    وانیگ
اگه اشکالی نداره اطلاعات رو اصلاح کنم. این سگ نژادش Russian Toy Terrier هست و شی هوا هوا نیست. وزنش هم در زمان بلوغ 3 کیلوگرم خواهد شد. یک سر و گردن هم از شی هوا هوا بهتره
Re:ژرمن شپرد 1390/04/19 15:07    !
قیمت سگ چقدره؟؟؟
Re:ژرمن شپرد 1390/04/19 15:07    !
قیمت سگ؟
Re:ژرمن شپرد 1390/04/20 06:10    pug
http://pug.ir/PUG_225_775_31633_%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-chi-hua-hua.aspx
Re:ژرمن شپرد 1390/04/22 17:33    salam
man 1labrador mikham .har kas kasi ro peida kard be man bege lotfan

Re:ژرمن شپرد 1390/04/24 20:47    زهرا
مصنوعی که نیست
Re:ژرمن شپرد 1390/04/26 22:37    fari
chera ba f esmi nist?man mikhastam sagam avale esmesh mese khodam bashe vali in aghaye faraz ham rast migeha fifi esme ghashangie...
Re:ژرمن شپرد 1390/04/28 04:11    ميلاد
مرسي واقعا عالي بود
Re:ژرمن شپرد 1390/04/29 14:35    فرهاد
در غذا هاي جامد گفته ايد ذرت بو داده بدهيد در آخر گفته ايد پاپ كورن ندهيد؟

Re:ژرمن شپرد 1390/04/29 15:40    مهلقا وحید نوبری
لطفا"اطلاع رسانی شود چون مدارس با شنیدن باز شدن باغ وحش اقدام به بردن بچه ها به باغ وحش را دارند و باید پیگیری و رسیدگی به این موضوع بطور جدی صورت بگیرد.
Re:ژرمن شپرد 1390/04/30 17:05    TEPPO

How it would relieve you of your people under oppression. It would an indirect attack against China, because it produces most of the computers from parts and components. If it is not limited to, the others are in trouble, when you do not own their products to put together and, consequently, the economy collapses, and your people will have the opportunity to rise to the new. China is still easy to take anything, because it is very corrupt and does not cost much, that will achieve the objective.

Re:ژرمن شپرد 1390/04/31 06:02    تارا
با سلام و تشكر از همگي شما عزيزان به خاطر اين عمل خير خواهانه . من با ديدن اين تصاوير هم اشك شوق ريختم. هم اشك اندوه. اشك شوق به خاطر اينكه اين حيوانات زبان بسته بالاخره سرپناهي پيدا كردن و اشك اندوه براي حيوانات بيچارهاي كه در گوشه و كنار. جايي كه ما خبر نداريم نيازمند كمك هستن . ومن تا جايي كه در توانم باشه آمادگي خودم را براي كمك اعلام ميكنم .
Re:ژرمن شپرد 1390/05/01 16:43    niloofar
اینا چقدر بامزه اند...
ولی من یک مارمولک درختی دارم و نمیدونم چطوری باید ازش مراقبت کنم....
Re:ژرمن شپرد 1390/05/03 17:49    كاووس
كثيففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف وحشييييييييييييييييييييي
Re:ژرمن شپرد 1390/05/03 22:52    نگین
سگ ها زیبا نبودند
Re:ژرمن شپرد 1390/05/04 23:41    نائيريكا
اسماتون اصلانم قشنگ نيست
روي اسم اين بخش تجديد نظر كنين!!!
Re:ژرمن شپرد 1390/05/05 03:02    هانیه
سگهای فضول و حسودی هستند
Re:ژرمن شپرد 1390/05/05 04:13    fariba
merci,,,arooos holandi man ba pesara bazi mikone,,,aslan ba man bazi nemikone
Re:ژرمن شپرد 1390/05/05 14:13    لیلیان
خوب بود من دوست داشتم توضیحاتو

Re:ژرمن شپرد 1390/05/05 20:09    یحیی رستمی
سلام من2عددشاهین دارم که میخوام تربیتشان کنم چکار باید انجام بدهم ----------------
Re:ژرمن شپرد 1390/05/05 23:29    سرور
به فارسی بنویسید
Re:ژرمن شپرد 1390/05/05 23:31    سرور
خواهش می کنم به فارسی بنویسیدخواهش می کنم
Re:ژرمن شپرد 1390/05/06 07:53    امیر
مطالب خوب است ولی کامل نیست
Re:ژرمن شپرد 1390/05/08 02:38    دلسوز
خاک بر سر شما که بدبخت دنیا و اخرتیت با این مسخره بازیهاتون که حال ادم را به همم میزنه
Re:ژرمن شپرد 1390/05/10 00:55    sami
jalebe mamanon
Re:ژرمن شپرد 1390/05/10 14:46    مدافع حیوانات
..................
Re:ژرمن شپرد 1390/05/11 19:26    ایما
این آدما چقدر بی رحم اند
Re:ژرمن شپرد 1390/05/11 20:08    ایما
خدا را شکر که زنده موند
Re:ژرمن شپرد 1390/05/11 21:10    صادق
روش آموزش جغد راهم بگویید
Re:ژرمن شپرد 1390/05/15 15:56    رضا
من هم همين طور
مطلب رو كامل كنين

Re:ژرمن شپرد 1390/05/17 19:57    نگین سلیمانی
لطفا بگین بیماری هاش چیه؟راه پیشگیری و درمان رو هم بگین

Re:ژرمن شپرد 1390/05/18 02:46    ذل ارا
نوغ غذا و اینکه در اپارتمان چگونه تربیت کنیم که ذر جای مشخص مدقوع کنند؟

Re:ژرمن شپرد 1390/05/19 14:10    Sheila
Besiaar aaali, motshakeram.
Re:ژرمن شپرد 1390/05/19 16:29    mahboob
tamame modati ke mashghol khondan in matn bodam cheshmam pore ashk bod.
moteasefam ke jaee ro baraye negah dari in mojode nazanin nadaram
ama hazeram be sorat tamam vaght to vafa be sag haye aziz khedmat konam.
manam 1/1/90 to jade chaloos shahede tasadof 4ta tole bodam ke ghalbamo be dard avord tonestam yekisho nejat bedam o bebaram darmangah
khodaro shokr salem bod
to hamoon ja bod ke khanoomi vafa ro be man moarefi kard
azash mamnonam
man khodam jaiee nadaram baraye negah darishon ama har shab baraye sagaye gorosne mahalamon ke to biabon zendegi mikonan ghaza mibaram
vaghean ashegheshonam
alan hamashon hata adrese khonamonam baladan.
be omid rozi ke ensan in doroghe ashrafe makhloghat bodane khodesho inghadr bahone gharar nade baraye anjam jenayat haiee ke dar haghe in heyvona mikone, va kami ham dark kone on madario ke shahede leh shodan 3 ta az tolle hash zire char charkh mashine toeeeeeee!!!!!!!!!!

Re:ژرمن شپرد 1390/05/21 00:40    کوروش
نحوه نگهداری در حیاط 65 متر و درمان بیماری و اینکه اصولا چه بیماری میگیرند.از چند روزگی این جوجه های پرورشی را میتوان در اب انداخت.تشکر
Re:ژرمن شپرد 1390/05/21 03:33    لیلا
بچه بلبل خرما توی خیابان شهر تهران پیدا کردم از من میترسید یک روز غذا نمیخورد وقتیکه خیلی گرسنش بود دهنشو باز کرد و چند روز پیشم مونده تا مرا عادت کرد خیلی دوسش داشت حالا دو ماهشه. همیشه تو اتاقها مدفوع و کثیف میکنه
Re:ژرمن شپرد 1390/05/21 03:34    لیلا
بچه بلبل خرما توی خیابان شهر تهران پیدا کردم از من میترسید یک روز غذا نمیخورد وقتیکه خیلی گرسنش بود دهنشو باز کرد و چند روز پیشم مونده تا مرا عادت کرد خیلی دوسش داشت حالا دو ماهشه. همیشه تو اتاقها مدفوع و کثیف میکنه
Re:ژرمن شپرد 1390/05/21 18:35    ایما
امید وارم زود این دو خواهر را بگیرند و چطور آن ها حیوانات را شکنجه کردند آن ها را هم همانطور شکنجه کنند
Re:ژرمن شپرد 1390/05/21 18:39    ایما
خیلی ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/05/22 17:06    فرزانه
سلام، من يك بلبل خرما دارم البته علي رغم عشق زيادي كه به حيوانات دارم هيچ تمايلي به نگهداري آنها در اسارت ندارم . ولي پرپر يك روز توي خيابون افتاد روي سرم و چون نمي تونست پرواز كنه من آوردمش خونه و تا الان كه نزديك دو ماهه پيش منه. از نظر تغذيه فكر نمي كنم مشكلي داشته باشه، ميوه هاي تابستاني بخصوص گيلاس كه خيلي دوست داره،‌برنج،‌دانه پارس و نان غذاي پرپره. ولي به نظرم رشدش كمه. در مقابل همنوعانش به نظرم كوچيكه. ديروزم بردمش پارك كه خودش بره ولي بعد از كمي شيطنت باز نشست روي شونه من. زردي دمشم تازه دراومده. فكر مي كنيد رشدش مي تونه مشكل داشته باشه يا من تصور مي كنم؟راستي آدرس ايميلم fe120@hotmail.com است و ممنون ميشم نظرتون رو برام بفرستيد.
Re:ژرمن شپرد 1390/05/23 17:01    gh
الییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

Re:ژرمن شپرد 1390/05/23 17:01    gh
عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود

Re:ژرمن شپرد 1390/05/25 02:46    فرشاد
سلام
خدا قوتتان بدهد و اميدوارم پول اينترنتتان زياد نياد ! از بسكي شما خوبيد !!
آقا يك سوال :
من حدود 2هفته دنبال بچه بلبل خرمائيي گشتم گيرم نيامد . يكي خريدم فروشنده گفت 20 روزش است، ولي خودش غذا ميخورد من ميخوام خودم بهش غذا بدم تا اهلي بشد .
الان چيكار كنم با حام دوست بشد ؟اهلي بشد ؟ اخه تا نزديكش ميشيم اينظرف ان طرف قفس ميپره و تا ميگيريمش نوك ميزنه .
لطفا راهنمايي كنيد
========== سوالات را در سایت تالار ما mypet.ir مطرح کنید
Re:ژرمن شپرد 1390/05/27 16:36    maziyar
esm haye khoobiye .dar zemn aghaye delsuz dahaneto bebandi mamnun misham
Re:ژرمن شپرد 1390/05/27 16:38    maziyar
aghaye delsuz age dahane mobarako bebandi khoshhal misham aghayede harki be khodesh marbute


Re:ژرمن شپرد 1390/05/27 20:11    ali
دمت گرم، خیلی باحال بود...
Re:ژرمن شپرد 1390/05/27 20:13    ali
دمت گرم، خیلی باحال بود...
Re:ژرمن شپرد 1390/05/28 21:03    نوید
من چهارسال پیش یه جوجه پونزده روزشو خریدم.الان به صورت ازاد با مازندگی میکنه.نفراول میاد سرسفره نفراخر هم ازسفره بلند میشه.حتی اگه ازخونه هم بیرون بره میرم دنبالش سوت میزنم میاد روی شونم میشینه.اسمش "گیلبرت"ه.وتا به اسمش صداش کنی فورا"میاد.هممون دوسش داریم ویه جورایی تبدیل به عضوخونوادمون شده.حیف که یارانه نمیگیره!!!!!
Re:ژرمن شپرد 1390/05/29 00:07    علی بزدوش
داداش خیلی باحال بودااااا حال کرررردیمااااااا
Re:ژرمن شپرد 1390/05/29 00:08    علی بزدوش
داداش باحال بوداااا حل کرررردیمااا
Re:ژرمن شپرد 1390/05/29 00:09    علی بزدوش
اتغنهبتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایلفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایب
Re:ژرمن شپرد 1390/05/31 19:02    s.m
عالی بود
Re:ژرمن شپرد 1390/06/04 14:58    ارمین فکور جدی
به نظر من بهترین و قوی ترین نژاد سگ دوبرمن است.
Re:ژرمن شپرد 1390/06/04 14:59    ارمین فکور جدی
عالی.
Re:ژرمن شپرد 1390/06/04 20:57    دنیا
من خیلی از این سایت خوشم آمده من خیلی از شما متشکرم
Re:ژرمن شپرد 1390/06/06 04:58    iهدی خسرویار
سایت شما عالی هست و من نیز از شرکت تبلیغاتی سپاس ایمیل می زنم و می خواستم که هر نوع کار کارت ویزیت وبنرو بروشور وپیک های تبلیغاتی وپلاستیک و فاکتور وغیر...همکاری شما در زمینه طراحی ما را یاری می کند
Re:ژرمن شپرد 1390/06/06 14:17    كلاغ
خيلي خوب بود

Re:ژرمن شپرد 1390/06/08 17:09    unknow
اگه میشه در مورد درمان بیماری اردک ها و نوع غذایی که در دوره ی بیماری باید مصرف کنند تو ضیح بدید .ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/06/09 04:33    alireza
fanci
Re:ژرمن شپرد 1390/06/09 17:54    دنا جوکار
واقعا نتاسفم برای علی که اینقدر در دنیای خشک و زشتی زندگی میکنه....واسه چی خاک بر سرشون،بده به حیوونا خدمت می کنن؟نمیدونم...شما که ادعای با خدا بودن دارین....مگه سگ جز آفریدگان خدا نیست؟؟؟؟؟نمیفهمم آدمایی مث شما رو.
Re:ژرمن شپرد 1390/06/11 13:02    س
خوب

Re:ژرمن شپرد 1390/06/12 02:39    دنیا
من خیلی خوشم آمد آخه منم از سگ گلدن خوشم میاد

Re:ژرمن شپرد 1390/06/13 04:33    دنیا
من بخاطر این که اینا را دیدم خیلی خیلی دلم گرفت آخه من خیلی حیوانات را دوست دارم

Re:ژرمن شپرد 1390/06/14 14:38    بهراد
دمتون گرم

Re:ژرمن شپرد 1390/06/14 16:04    پريا
دوست دارم درموردآقاپوريا بدونم
Re:ژرمن شپرد 1390/06/15 17:41    ASAL
وای خیلی قشنگه خوش به حال صاحبش!
Re:ژرمن شپرد 1390/06/16 06:19    فرجي
عالي بود ولي بهتر بود از عكس بهتري استفاده ميكرديد كه شيب پشتش در حدود 30 تا 33 درجه بلندي دمش تا روي زمين ميرسيد تا تصوير اين سگ بصورت صحيح در ذهن مردم قرار بگيره.
Re:ژرمن شپرد 1390/06/18 06:50    وحد
چرتو پرت تحوی ل مردم نده

Re:ژرمن شپرد 1390/06/21 12:48    دولمه كوردي
بمه بمه با نتت جيم
Re:ژرمن شپرد 1390/06/21 19:58    سارا
ایکاش فیلم اموزشی کاسکو درست کنین
Re:ژرمن شپرد 1390/06/22 12:34    ب
خوب بود مرسي از اطلاعاتي كه داديد

Re:ژرمن شپرد 1390/06/22 17:33    pug
جالب بود ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/06/25 03:35    سپید
اشکام بهم اجازه ی نوشتن نمیده!:(((((
Re:ژرمن شپرد 1390/06/26 14:49    nima_nirvana
وقتي انسانيت از بين بره چه فرق مي كنه داخل ايران باشه يا ساحل باشيم يا جنگل باشيم يا ...
بالاخره كثافت كاري ما انسانها تمومي نداره اون از مشهد مقدس كه حرم امام رضا توشه اين همه كشتار و قتل و تجاوز و فحشا اين از تهران كه پايتخت فرهنگ و ادب و بي ادبي و بي حجابي ي خب معلوم ديگه اون هم ساحل عاج و آفريقا ما با اين همه ادعا اين گنديم واي به حال اونها كه از بچگي به جاي پفك ، تفنگ به جاي لواشك ، موشك تو جيباشون مي زارن
Re:ژرمن شپرد 1390/06/26 19:24    محمدرضا
الاق بی شور چرا این کار را میکنی
Re:ژرمن شپرد 1390/06/26 19:25    محمدرضا
الاق
Re:ژرمن شپرد 1390/06/26 19:25    محمدرضا
گوساله
Re:ژرمن شپرد 1390/06/27 03:53    سامان
این چیهههههههههههه مثله عروسکه اخههههههههههههههههه
Re:ژرمن شپرد 1390/06/27 15:16    با مزه اس
خیلی خوشگله
Re:ژرمن شپرد 1390/06/27 17:58    محسن تابنده
خدا این بی بی سی رو از زمین بر داره
Re:ژرمن شپرد 1390/06/27 19:34    سعید
حالا که در حال مرگه به درک
Re:ژرمن شپرد 1390/06/29 06:33    pug
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/06/31 22:07    sami
perspolis bara chi in haem bazi kon dare soorakha!:))
Re:ژرمن شپرد 1390/06/31 22:07    sami
perspolis bara chi in haem bazi kon dare soorakha!:))
Re:ژرمن شپرد 1390/06/31 22:08    سامی
ایول تعصب بابا از اون موقع بارسایی بوده
Re:ژرمن شپرد 1390/07/01 01:11    بهرام
نیست که خیلی خاویار به ما میرسه مراقبشند هستند نوش جون اون هایی که میتونند بخورند
Re:ژرمن شپرد 1390/07/01 18:26    anahita
خیلی ناز هستن
Re:ژرمن شپرد 1390/07/01 18:26    anahita
وای خیلی ناز هستن
Re:ژرمن شپرد 1390/07/02 07:13    َشقایق
دری وری بود
Re:ژرمن شپرد 1390/07/02 08:23    pug
بی نظیر بودممنون از این همه اطلاعات منتظر ادامه موضوع هستم لونا
Re:ژرمن شپرد 1390/07/03 21:39    ghazal
fidel
Re:ژرمن شپرد 1390/07/03 23:19    ناقلا خان
سلام
یه سوال درباره سگ چطوری اموزش بدم که دزد را بگیرد
Re:ژرمن شپرد 1390/07/04 00:19    علی
سلام واقعا که سگ تربیت کردن سخت است
Re:ژرمن شپرد 1390/07/04 17:33    tarhandeh
kheili dard avar bood :(((
Re:ژرمن شپرد 1390/07/04 19:34    رضا
خوب است
Re:ژرمن شپرد 1390/07/04 20:46    رضا
عالی
Re:ژرمن شپرد 1390/07/05 00:50    شمیم
من واقع درک میکنم چون همین اتفاق برای من و سگم جیمی افتاده
Re:ژرمن شپرد 1390/07/05 00:51    شمیم
من واقع درک میکنم چون همین اتفاق برای من و سگم جیمی افتاده
Re:ژرمن شپرد 1390/07/05 00:59    شمیم
خوب شد چون حالا دیگه لازم نیست ماهی بخرم
Re:ژرمن شپرد 1390/07/05 02:03    ماندانا
چه قدر بد
Re:ژرمن شپرد 1390/07/05 17:43    حمید
عالیییییی بود
Re:ژرمن شپرد 1390/07/06 01:38    هنگامه رمضانی
من یکی از طرف داران حیوانات هستم تا حالا سه تا بلبل را بزرگ کرده ام الان یکی از آنها را که چهار ما ه است دارم به دلیل اینکه این پرنده بازی گوش خیلی عاقل و با وفا است بسیار دوستش دارم . غذای مورد علاقه اش تر ه است البته بعد از خرما . هرگز بلبلم را شب موقع خواب در قفس نمی گذارم سبد مخصوص خواب دارد.راستی در آب خوردنش کمی مولتی ویتامین می گذارم .
Re:ژرمن شپرد 1390/07/06 17:20    سارا
به نظر من بین گربه های پرشین از همه قشنگتر همین رنگ طلاییه در ضمن میشه وقتی که بزرگ شدن ببرریمشون پییش آرایشگر مخصوص تا با اصلاحشون کاملا شبیه شیر بشن
Re:ژرمن شپرد 1390/07/06 20:41    delroba
be nazare man kheili khoshgele be khosus cheshmash

Re:ژرمن شپرد 1390/07/07 03:51    katy
asheghe rikhtesh shodam 
Re:ژرمن شپرد 1390/07/07 04:06    Allen
Fido
Re:ژرمن شپرد 1390/07/07 08:17    homayoon
vayyyyyyyyyy che khosh gele in che deghati dare :))
Re:ژرمن شپرد 1390/07/07 08:18    homayoon
vayyyyyyyyyy che khosh gele in che deghati dare :))
Re:ژرمن شپرد 1390/07/07 16:06    غلام رضا
بسیار خوب بود متشکرم خسته نباشی
Re:ژرمن شپرد 1390/07/07 20:02    farzad
mishe gheymatesho begin

Re:ژرمن شپرد 1390/07/07 20:22    farzad
gheymat in gorbatoon che ghade

Re:ژرمن شپرد 1390/07/07 22:27    sara
khayli khoshgele makhsusan dastaye topolesh
Re:ژرمن شپرد 1390/07/08 01:14    سارا صادقی
خیلی جالب و جذاب بود.ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/07/08 01:25    سارا
خیلی نازه.قیمت نداره؟
Re:ژرمن شپرد 1390/07/08 02:33    خوب بود
دوست دارم سیروس عزیز شکرالله حسینی ازیاسوج
Re:ژرمن شپرد 1390/07/08 06:55    lمهری ن
با تشکر از راهنماییهای بی شایبه ی شما.واقعا به دردم خورد
Re:ژرمن شپرد 1390/07/09 04:23    farhoudtasoji
kheil khob bood
Re:ژرمن شپرد 1390/07/09 18:53    zohre
خواهش میکنم یه فکری به حال دانشجوهای علامه بکنید
چکار کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Re:ژرمن شپرد 1390/07/09 19:46    آیناز
نتوانستم بخوانم چون خط شما بد است
Re:ژرمن شپرد 1390/07/11 20:04    zarin
توله 5/1ماهه ازاین نجاد rottweilerدارم خوشحالم که اطلاعاتی بدست اوردم ازشما سپاسگزارم
Re:ژرمن شپرد 1390/07/14 16:01    نجمه
من هم گیاهخوارم.اما ادمای خونخوارو مگه میشه گیاهخوار کرد؟تنها راه بستن در تمام کشتارگاههاست
Re:ژرمن شپرد 1390/07/14 16:22    سهیلا
اطلاعات جالبی هستند
Re:ژرمن شپرد 1390/07/14 17:24    ساينا
از ديدن سايت شما لذت برديم .

Re:ژرمن شپرد 1390/07/14 18:07    مجتبی
خیلی ازاین خبر خوشحال شدم
Re:ژرمن شپرد 1390/07/16 01:20    r
khoda bia morzadesh
Re:ژرمن شپرد 1390/07/16 01:20    فریبرز
اگه سگ خیلی سراغ دلرید و خیلی ارزان است با من تماس بگیرید
Re:ژرمن شپرد 1390/07/16 05:15    امیر
جالب بود
من انقدر سگ داشتم و از دست دادمشون که دیگه برام عادی شده.
Re:ژرمن شپرد 1390/07/16 05:16    امیر
جالب بود
من انقدر سگ داشتم و از دست دادمشون که دیگه برام عادی شده.
Re:ژرمن شپرد 1390/07/16 19:54    تقی
گربه به این خوشگلی هرگز ندیده کسی
Re:ژرمن شپرد 1390/07/16 21:08    mehrnaz
age momkene address ya shoma tel bedid ke etelate bishtar begiram rajebe amoozesh,mamnoon
Re:ژرمن شپرد 1390/07/17 08:27    gamshid
عالی بود موفق باشید
Re:ژرمن شپرد 1390/07/17 18:43    م
عجب شوتي هستيد آخه اينجا ايرانه

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=307462
Re:ژرمن شپرد 1390/07/17 23:53    عبدالرضا
خیلی عالی بود
Re:ژرمن شپرد 1390/07/18 03:59    ناشناس
متوسط
Re:ژرمن شپرد 1390/07/18 03:59    ناشناس
سگوگربه
Re:ژرمن شپرد 1390/07/20 02:55    عباس
سلام وتشکرازسلیقه خوب شمادرموردتهیه عکس ومقاله درباره اکیتا
Re:ژرمن شپرد 1390/07/20 03:06    گلی
خیلی مسغره پ. ن مدیر سایت البته منظور شما مسخره هست دیگه ؟
Re:ژرمن شپرد 1390/07/21 20:33    سحر
مر30 عااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود
Re:ژرمن شپرد 1390/07/22 04:40    سویل
گربه ها خیلی با مزه هستن واقعا لذت بردم
Re:ژرمن شپرد 1390/07/22 18:26    علیرضا
در بین تمام سگهایی که نگداری کردم باهوش ترین هستند و واقا نصبت به هم نوعانه خود کمتر پارس مکنند اما ضعف عمده این سگ عاجز بودن به گرماست وکمبود فضا برای بازی کردن
باتشکر از اطلاعات مفید تون
راستی اینو بگم بدونین که این گونه نصبت به درگیری صاحب خود با افراد دیگر خلی پرخاشگر هستند پس لطفا از شوخی کردن با دوستان خود در هنگام حضور سگ جدا خوداری کنید
Re:ژرمن شپرد 1390/07/23 00:30    gha
yhEHb
Re:ژرمن شپرد 1390/07/23 02:26    farbod
firooz
Re:ژرمن شپرد 1390/07/23 08:08    V.T
ممنون . کاشکی اطلاعات بیشتری می دادین.
Re:ژرمن شپرد 1390/07/23 16:52    فرشاد
آفرین بهش. منم خیلی دلم میخواد گیاهخوار بشم و به سهم خودم جنایت بر ضد حیوانات زبون بسته رو کاهش بدم. ولی هر چی فکر میکنم میبینم از خوردن پیتزا نمیتونم بگذرم :))
Re:ژرمن شپرد 1390/07/24 06:40    jamshid
تشکر میکنم سارا خانوم جالب بود
Re:ژرمن شپرد 1390/07/24 19:56    امید هاشمی
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه ی دوستان سایت
متن بسیار خوبی بود فقط اینقدر غلط املایی داره که آدم حسابی گیج میشه و از خوندنش منصرف میشه اگه میشه اصلاحش کنید.

Re:ژرمن شپرد 1390/07/24 20:15    پریماه
به نظر من فقط باهم چت میکردن و هیچ چی بینشون نیست...این دختره چرت و پرت گفته تا خودشو به لیونل بچسبونه.....نه لیونل من از این کارا نمیکنه...من بهش ایمان دارم وعاشقشم
Re:ژرمن شپرد 1390/07/24 22:08    پرستو
قیمتش چنده؟

Re:ژرمن شپرد 1390/07/25 01:41    ابوالفضل
عالی بود توضیحاتی که گفته بودند واقا برای کسایی که میخوان سگهای ژرمن بگیرند اطلاعات خوبی هست حتی برای خودم متشکرم خسته نباشید
Re:ژرمن شپرد 1390/07/25 07:47    هادی
من هفتا سگ تریر دارم یکی از یکی حرف گوش کن تر فقط با سگ باید جدی و تند رفتار کنید تا حساب کار دستش بیاد.لوس بارش نیارید
Re:ژرمن شپرد 1390/07/25 13:43    صبا
عالی
Re:ژرمن شپرد 1390/07/25 22:25    کوچيک شمااکبر
هاسکي بهترين سگ دنيا
Re:ژرمن شپرد 1390/07/25 23:43    افسانه
مطالب کاملا منطقی بود ومن هم بسیار استفاده کردم مرسی از شما
Re:ژرمن شپرد 1390/07/26 15:25    امیر
سایت خوبی است. متأسفم که امکان کپی کردن را نداده اید. شاید هدفتان فقط تماشای سایت است.
Re:ژرمن شپرد 1390/07/27 21:02    ali
fandogh
Re:ژرمن شپرد 1390/07/27 22:21    حديث
فوقولاده است عشقم
Re:ژرمن شپرد 1390/07/27 23:28    ساسان
چرا نمی شه کوپی پیس کرد
Re:ژرمن شپرد 1390/07/28 03:37    مهرداد
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/07/28 16:24    معصومه
بال اردک فکرکنم شکسته چون کج شده و آویزونه چی کارکنم؟
Re:ژرمن شپرد 1390/07/29 16:53    reza
good
Re:ژرمن شپرد 1390/07/29 19:06    ایما
اگه من بودم چند بار میزدم تو گوششون که دیگه از این کارا نکنن بعدشم بچه ها از پدر مادراشون یاد میگیرن والدین باید مواضب بچه هاشون باشن بهشون تذکر بدن
Re:ژرمن شپرد 1390/07/29 19:14    ایما
بمیرم الهی چقدر گناه دارن و ممنون از کسانی که نجاتشون دادن
Re:ژرمن شپرد 1390/07/30 06:17    مریم
از شما ممنونم که اینقدر خوب راهنمایی می کنید من سگ ترییر دارم می خواستم ازش تو له بگیرم سگ من فقط 9ماهشه اگر این اطلاعات مهم رو نمی دونستم حتما دچار اشتباه می شدم دوستون دارم.
Re:ژرمن شپرد 1390/07/30 06:27    مریم
سگ من 9ماهشه می خواستم ازش توله بگیرم اگر مطالب جالب شمارو نمی خواندم حتما دچار اشتباه میشدم از شما ممنونم ودوستون دارم.
Re:ژرمن شپرد 1390/08/04 13:20    ERAJ
VERY GOOD
Re:ژرمن شپرد 1390/08/04 19:27    محسن
اطلاعات خوبی بود . با تشکر
Re:ژرمن شپرد 1390/08/04 19:32    حسین
بسیار ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/08/04 19:37    محسن
تشکر
Re:ژرمن شپرد 1390/08/05 17:21    ثمشاث
این سایت مطالب خیلی خوبی داره
Re:ژرمن شپرد 1390/08/05 21:36    adel
ferdosipoor
Re:ژرمن شپرد 1390/08/06 02:21    ناشناس
مامانی منه شاید یکی بخرم:-)
Re:ژرمن شپرد 1390/08/06 03:30    ماندانا
با مزه
Re:ژرمن شپرد 1390/08/06 15:52    اذرنوش
در قسمت امکانات محصور کردن چرا مشاهده برای عموم نیست؟ نوشته شده مشاهده مدیران تالار.
Re:ژرمن شپرد 1390/08/06 16:02    اذرنوش
بسیار جالب . امیدوارم بتوانم بسازم.
Re:ژرمن شپرد 1390/08/06 20:40    نرگس
مرسی از اطلاعات خوبی که دادین.خواستم به این نکته هم اشاره کنین که مکان جفت گیری چطور باید باشه
Re:ژرمن شپرد 1390/08/06 20:42    سید اکبر
خیلی خوب چون خودم یکی از آنهه را دارم مطالب فو خیلی ازآنها را روشن نمود که از این به بعد بتوانم ازسگم بهتر مراقبت نمایم باکمال تشکر از راهنمایی شما درزمینیه آموش نیز راهنمایی کنید ممنون میشم
Re:ژرمن شپرد 1390/08/07 00:37    سید اکبر
خیلی خوب چون خودم یکی از آنهه را دارم مطالب فو خیلی ازآنها را روشن نمود که از این به بعد بتوانم ازسگم بهتر مراقبت نمایم باکمال تشکر از راهنمایی شما درزمینیه آموش نیز راهنمایی کنید ممنون میشم
Re:ژرمن شپرد 1390/08/07 07:34    لیلا
مرسی منم از وجود همچین کسی رنج میبرم گه از سن 10 سالگی کشتن حیوانات را برای خود سرمشق قرار داده و دایم میگوید ای کاش سر کسی را با گلوله منفجر کنم.
Re:ژرمن شپرد 1390/08/07 16:37    ali
بسیار عالی
Re:ژرمن شپرد 1390/08/07 18:47    النا
اقا اگه گذاشتین برا فروش قیمت بدین و تلفن تماس ..اگه فروش رفته که بی خیال بشیم
Re:ژرمن شپرد 1390/08/07 18:47    النا
اقا اگه گذاشتین برا فروش قیمت بدین و تلفن تماس ..اگه فروش رفته که بی خیال بشیم
Re:ژرمن شپرد 1390/08/09 18:34    فرناز
میشه قیمت هم بگید؟

Re:ژرمن شپرد 1390/08/10 17:25    ضد خشونت
مقالهء وزین شما را خواندم. اما چند مسئله:
- طبق کدام آمار گفتید که اسیدهای آمینه در گیاهان یافت نمی شود؟ بهتر است راجع به خشکبار (بو نداده) تحقیقات بیشتری بکنید.
- تئوری پروتئین حیوانی و گیاهی و تفاوت ساختاری آنها در سال 1950 نقض شده!
- گوشت ماهی های دریایی، سرشار از جیوه و سایر سمومی است که در آب دریا موجود است. برای افراد بالغ هفته ای بیش از سه وعده، ممنوعیت مصرف دارد و برای کودکان زیر شش سال و زنان باردار ممنوعیت مطلق دارد!
- امگا3 و امگا6 در روغنهای نباتی مثل روغن آفتابگردان به وفور یافت می شود.
- با توجه به رژیمهای گوشتخواری که در چند دههء گذشته باب شده پس چرا امراشی مانند سرطان و ام اس، روز به روز گسترش میابند؟
- راستی تفاوت گوشت سگ و گربه و گاو چیست؟ چرا گوشت آها را نمی خورید؟
و در نهایت از شما که متخصص هستید میپرسم: شباهت سیستم گوارشی گوشتخواران و انسان کجاست؟
خشونت علیه حیوانات را تمام کنید. حیوانات دوستان ما هستند نه غذای ما!
ارادتمند.
Re:ژرمن شپرد 1390/08/11 22:37    پوریا
خیلی بد بود

Re:ژرمن شپرد 1390/08/12 00:13    انیتا
همه یسته است چیو نگاه کنم
Re:ژرمن شپرد 1390/08/12 07:12    افسانه
وای این پیشی خیلی نازه. میشه قیمتشو بگین؟

Re:ژرمن شپرد 1390/08/12 07:13    افسانه
قیمت این پیشی کوچولوی خوشگل چنده؟
Re:ژرمن شپرد 1390/08/12 14:49    جولي
عالي
Re:ژرمن شپرد 1390/08/12 18:55    ali
aliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Re:ژرمن شپرد 1390/08/12 21:46    جلال
ممنون به خاطر مقاله...
Re:ژرمن شپرد 1390/08/13 01:56    نوشین
یونانی هاهمین جنایات روکردن که کاسه گدایی دستشون گرفتن
Re:ژرمن شپرد 1390/08/13 18:00    seareh
besiyar mofid bood
Re:ژرمن شپرد 1390/08/14 16:56    پریسا
هزینه های دامپزشکی خیلی بالاست من همسترم چشمش عفونت کرده باز نمیشه تازه خودشم احساس میکنم کوچولو شده چی کارش کنم خوب بشه نگرانشم
Re:ژرمن شپرد 1390/08/15 05:36    مهرداد
عالی بود.کمکم کرد
Re:ژرمن شپرد 1390/08/15 23:54    ما شا الله خلیفه
اطلاعات خوبی بود تشکر از مدیریت این سلیت
Re:ژرمن شپرد 1390/08/17 05:23    sina
عالی بود !
Re:ژرمن شپرد 1390/08/18 14:46    رضا
ميخواستم توي سايت شماضو بشوم
Re:ژرمن شپرد 1390/08/18 15:34    یاسمین
لطفا عکسهای بیشتری بزارید!!
Re:ژرمن شپرد 1390/08/18 16:51    ریحانه
حالا این همه رنج می کشی خدا کنه خوشگل که بشیم من خودم 9 ماهه که ارتودنسی کردم

Re:ژرمن شپرد 1390/08/18 17:13    یوسف
بازهم وفای سگ را نازم
Re:ژرمن شپرد 1390/08/18 17:24    یوسف
سختی تر از اون اینه که تو دنبال یه رفیق باشی و بعد یه عمر بدبختی و اعتیاد یه توله دوبرمن بخری و با وجودش گذشتتو فراموش کنی و همه چیزو ترک کنی ولی بعد سه ماه بکشنش و زندگی و اوضاعت بشه مثل سابق بازم همون آش و همون کاسه.توووووووویی که از دس دادن سگها برات عادت شده خیلی ظالمی..
Re:ژرمن شپرد 1390/08/18 17:25    یوسف
سختی تر از اون اینه که تو دنبال یه رفیق باشی و بعد یه عمر بدبختی و اعتیاد یه توله دوبرمن بخری و با وجودش گذشتتو فراموش کنی و همه چیزو ترک کنی ولی بعد سه ماه بکشنش و زندگی و اوضاعت بشه مثل سابق بازم همون آش و همون کاسه.توووووووویی که از دس دادن سگها برات عادت شده خیلی ظالمی..
Re:ژرمن شپرد 1390/08/18 17:25    یوسف
سختی تر از اون اینه که تو دنبال یه رفیق باشی و بعد یه عمر بدبختی و اعتیاد یه توله دوبرمن بخری و با وجودش گذشتتو فراموش کنی و همه چیزو ترک کنی ولی بعد سه ماه بکشنش و زندگی و اوضاعت بشه مثل سابق بازم همون آش و همون کاسه.توووووووویی که از دس دادن سگها برات عادت شده خیلی ظالمی..
Re:ژرمن شپرد 1390/08/19 06:02    sa
چگونه به سگ خود ياد دهم كه در جاي مخصوصي بايد دستشويي كند؟
Re:ژرمن شپرد 1390/08/20 03:12    کامران
سلام. من یک بلبل که از قصر شیرین وقتی پای درخت افتاده بود پیداش کردم. الان بزرگ شده خیلی باهوش وشیطونه طوری که با سوت با هم حرف میزنیم.صدای دزد گیر ماشین هم تقلید میکنه. یکبار توی بودیم درخت به درخت رفت پیدا کردنش برام سخت شد با سوت زدن من وجواب دادن اون پیداش کردم بعد منو دید ائمد رو شونه من نشست. بااین حال نمیدونم نر یا ماده است.خواهرم هم یکی داره که فرم بدنش با بلبل من فرق داره به نظر خوش فرم تره .بلبل من هروقت اون یکی بلبل رو میبینه براش اواز می خونه هم دیگه رو دنبال می کنن.به هم میپرن به هم نوک میزنن دعوا دارن .از چند تا پرنده فروش پرسیدم میگن بلبل من نره ولی شک دارم می خوا م بدونم تا براش جفت بیارم.
Re:ژرمن شپرد 1390/08/20 03:19    نفیسه
سلام. بلبل خرما من خیلی اب بازی میکنه وقتی ظرف میشورم میاد رو دستم اب بازی میکنه ولی خودشو هم خیلی میخا رونه بعضی وقتا هم پرشو میکنه طوری که به سختی پرواز میکرد الان پر داورده اما بازم میبینم پر شو میکنه نمیریزه میکنه چون پرش میشکنه و نصفه است.میشه در این باره توضیح بدهید.مرسی

Re:ژرمن شپرد 1390/08/20 15:41    کیمیا
رنگ جشم سمت راست سگ 3 ماهه من عوض شده و اون صبحا نمی تونه خوب جشمشو باز کنه و دکتر بهش انتی بیو تیک داده. اما با 5 روز قبلش فرق نکرده.نظر شما جیه؟؟؟؟
Re:ژرمن شپرد 1390/08/20 15:43    کیمیا
در ضمن نزاد شیتزو 3ماهه
Re:ژرمن شپرد 1390/08/21 05:11    shahrzad
man ye shitzu made ziba mikham faghat niaz be kami takhfif daram kode 276 baram monasebe be sharte takhfife 40 darsad. albate man moshtaritoon hastam mamnoon
Re:ژرمن شپرد 1390/08/21 14:44    به تو چه
منظور كثيفت

Re:ژرمن شپرد 1390/08/21 14:44    به تو چه
منظور كثيفت

Re:ژرمن شپرد 1390/08/21 18:49    محمد
salam mersi che kam tozih dadid

Re:ژرمن شپرد 1390/08/22 23:00    باقرزاده
سگ ژرمن شپردبسیار سگ باهوشی است من خودم دو عدد از آن ها را دارم
Re:ژرمن شپرد 1390/08/22 23:07    پوران
مرسی خیلی راهنمایی خوبی بووووود عالی بووود چون کلافه شده بودم که چه جوری اهلیش کنم
Re:ژرمن شپرد 1390/08/23 23:33    شاهین
اسم اینو گذاشتین دانلود
این که همش تبلیغات بود
Re:ژرمن شپرد 1390/08/24 17:11    سمرا
ممنون از اطلاعات خوبی که در اختیار ما قرار دادید
متوجه شدم که نگهدهری ایگوانا از عهده ی من خارجه:(
Re:ژرمن شپرد 1390/08/24 20:02    kianoush
سلام من یه جغد کوچولوی خانگی دست آموز میخوام میتونی کمکم کنید و بگید از کجا بخرم مرسی
09392450873
kianoushghelich@yahoo.com

Re:ژرمن شپرد 1390/08/24 21:36    رضا اسکندری
با سلام و خسته نباشی . من یک جفت همستر نر دارم که تازه یک هفته اونها رو خریدم زیر پاهای اونها خورده چوب نجاری ریختم ولی نمیدونم چرا هر دوشون از ناحیه گوش مشکل پیدا کردن نوک گوششون خوشک و زخم شده لطفا کمکم کنید با تشکر . reza.voa1356@yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1390/08/25 22:00    oo
oo
Re:ژرمن شپرد 1390/08/26 19:19    یاس
خوب بود.ولی من هر کاری می کنم نمی تونم به یادشونن بدم
Re:ژرمن شپرد 1390/08/27 05:09    نعیم
خوب بود ولی در مورد تغذیه سگ جرمن شبرد چیزی ننوشته بود


Re:ژرمن شپرد 1390/08/28 14:34    mahasti
merc kheili mofid bood lotfan befarmaid aya snak hai ke baraye gorbeha dar pet shop ha hast in vitaminha ra tamin mikonad ke besoorate mokamel bedim?
Re:ژرمن شپرد 1390/08/28 17:59    تینا
طوطی ها با ید اسمی زیبا ومناسب داشته باشند
Re:ژرمن شپرد 1390/08/28 18:01    تینا
طوطی ها با ید اسمی منا سب داشته باشن واسم به طوطی بی اید
Re:ژرمن شپرد 1390/08/29 02:05    سینا
فلفل

Re:ژرمن شپرد 1390/08/29 02:45    محمد قجریان
مرسی,بسیار خوب بود.خوشحالم که 1 german shepherd دارم.
Re:ژرمن شپرد 1390/08/29 02:56    محمد قجریان
good,very good
Re:ژرمن شپرد 1390/08/29 14:02    هما یون
فوق العاده است
Re:ژرمن شپرد 1390/08/29 14:03    هما یون
عالی

Re:ژرمن شپرد 1390/08/29 20:50    مرتضی نجفی
خیلی عالی بود.
Re:ژرمن شپرد 1390/08/29 20:52    مرتضی نجفی
همسرم نسیم خانم میگه خیلی خوب بود منم همینطور.مرسی
Re:ژرمن شپرد 1390/08/29 21:12    اريا
عاليه
Re:ژرمن شپرد 1390/08/30 20:18    محمد
متشکرم خوب بود
Re:ژرمن شپرد 1390/08/30 21:44    امير
من يك طوطى كاسكو دارم كه هـى٢٤ جيق ميزنه چى كار كنم جيق جيق نكنه؟ ديگه خستم كرده لطفاً جواب دهـدRe:ژرمن شپرد 1390/08/30 21:47    پارسا
ممنون از برنامه ى خوبتون دستتون درد نكنه
Re:ژرمن شپرد 1390/09/01 14:54    سینا
خیلی بد

Re:ژرمن شپرد 1390/09/01 19:09    چ
عالی
Re:ژرمن شپرد 1390/09/01 19:09    چ
عالی
Re:ژرمن شپرد 1390/09/01 22:18    احمد
خوب است اما حيف كه پرينت نميشود
Re:ژرمن شپرد 1390/09/01 22:46    تورج
عاليه

Re:ژرمن شپرد 1390/09/02 00:37    پریسا
ممنون امیدوارم موثر باشه
Re:ژرمن شپرد 1390/09/03 01:16    علی
خیلی خیلی خیلی عالی
Re:ژرمن شپرد 1390/09/04 00:22    vvvvvvvvvvvvvvv
Thank You
Re:ژرمن شپرد 1390/09/05 03:44    arash
mer30 az etelaate kamelet
Re:ژرمن شپرد 1390/09/05 04:14    alireza
che khabare chera in hame geron mage super felat hast na cheshemesh abi hast na kheli felan hast vaghad kheli geron hast in gheymat dalilesh nemidonam
Re:ژرمن شپرد 1390/09/05 20:55    معین خفن
[jaleb bod
Re:ژرمن شپرد 1390/09/05 21:12    پدرام
جالب بود ولی جواب نکرفتم
سگ من به شدت پایش را لیس میزند کف دستاش لاش بسیار قرمز شده
ایا مریضی است؟
ایا برای فصل است؟
ایا برای دندان است؟
Re:ژرمن شپرد 1390/09/06 14:05    مهران
ممنون.سگ من مدفوع بیرون میکنه ولی ادرارشو تو خونه
Re:ژرمن شپرد 1390/09/06 18:48    فرح
عالي بود. اطلاعات مفيد و متنوع هستند.
Re:ژرمن شپرد 1390/09/06 19:07    بوریا
میخاستم بدونم که ایگوانا نیازی به شستن دارد

Re:ژرمن شپرد 1390/09/06 20:06    مرتضی
خیلی ممنون.
Re:ژرمن شپرد 1390/09/07 00:23    رامین ماهیت
واقعا ادم دربرابر تحجر اینچنینی کم می یاره که چی بگه فقط همین وبس که بگویم دانایی من بدانجارسید که بدانم همی نادانم من نمی دانم که چه چیز باعث شد که بگویند سگ نجس است ولی مطمئنم که اگر حضرت محمد (ص) اگر الان درقید حیات بودند با این همه امکانات فتوای دیگری نسبت به این حیوان تا بی نها یت انسان صادرمی کردند مثل اسفند دود کردن خانم فاطمه الزهرا(ص).وسلام
Re:ژرمن شپرد 1390/09/07 00:30    رامین ماهیت
خداشانس بده این ازمملکت ما که حیوان به این وفاداری وباوقارو بواسطه یک مشت حجویات معنوی من دربیاری که بالواقع یک جور حس نیاز درانسان را ازما اذل می کنند ودرجای دیگه .....اینم مملکته ماداریم
Re:ژرمن شپرد 1390/09/07 01:26    رامین ماهیت
چه جالب یک مطلبی راباهمین مضمون دریک نشریه المانی خواندم منتها طرف مرد بود وچون در5 بارازدواجش ازخانم ها ناکام مانده بود و به خاطر خیانت زنانش ترجیح داد که بایک سگ بولداگ ازدواج کند ودلیلش هم به خبرنگاران این گونه ابرازکرد که سگم دیکربه من مثل زنانم خیانت نمی کند وبه گفته این خبرنگارتب خیانت به شوهران باعث رواج این پدیده شده هرازچند گاهی دراروپا شاهدش هستیم فقط من موندم که اگر قراربود این موضوع درکشورمارواج پیداکنه با این خیانت های زیرپوستی وروپوستی خانمها درکشورمان که بنا به اماریک قاضی دادگاه دادگستری تهران 90درصد خانمها به شوهرانشان خیانت می کنند وتا بعضی موارد صددرصد خانمها تا جایی که علنا گفته شده که خوب خانمها قانون تجدد همسر ندارند اینند وای به روزی که قانون هم حمایتشون کنه انوقت ازدواج باسگها چه اپبیدمی دربین اقایان می شد .
Re:ژرمن شپرد 1390/09/08 22:19    جیکسا
مطالبتون خیلی کمه ودرضمن منابع اونهارو درج نکردین
Re:ژرمن شپرد 1390/09/08 23:33    غتللرد
سگ های جنگی
Re:ژرمن شپرد 1390/09/09 01:33    azadeh
man chihuahua moo boland mikham darin bara froosh?
Re:ژرمن شپرد 1390/09/09 20:08    mahshid
aly bod!!!!!
Re:ژرمن شپرد 1390/09/09 22:47    ایمان
توضیحات خوب بود و.لی عکس ضعیف بود
Re:ژرمن شپرد 1390/09/10 00:00    parviz
man ye labradore tup daram
Re:ژرمن شپرد 1390/09/10 17:52    امیر حسین
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/09/10 19:28    شاهین
خیلی بد هست مه نوشتیم عکس جفتگیرییی سگ شما حتیعکس سگ هم نیاوردید
Re:ژرمن شپرد 1390/09/10 19:29    شاهین
بد هست
Re:ژرمن شپرد 1390/09/11 01:39    پدیده غیاث
سایت جالب ومفیدی است.فقط ذکرنکردیدکه هنوزگربه برهی فروش داریدیا نه؟
Re:ژرمن شپرد 1390/09/11 16:29    Parana
متن خوبی بود ولی پر از غلط املایی!!!!
مسلمن نوشته نمی شود، مسلما درست است!!!!!!!!!
Re:ژرمن شپرد 1390/09/11 20:52    aida
وقعا عاااااااااااااااااااااالی بود

Re:ژرمن شپرد 1390/09/12 19:53    ashkan
salam
az koja bayad bedounim ke gorbe persian asile ya mixe?
mamnoon

Re:ژرمن شپرد 1390/09/13 03:14    amin
salam kharedare pitbull hastam...made balegh.....vase tarbiyat...donbale moalem migardam
Re:ژرمن شپرد 1390/09/13 15:42    hi
lotfan dar morede labrador bishtar tozih bedin man ye labrador daram ke nemitunam khub tarbiatesh konam

Re:ژرمن شپرد 1390/09/13 18:57    کیارش
این کار بیرحمانه است
Re:ژرمن شپرد 1390/09/14 00:25    کیارش
ازاین کار دست بردارند.اگرگرگ تازمانی واقعاخطر ناک است این کار رابکنید.
Re:ژرمن شپرد 1390/09/14 00:29    کیارش
گرگ تازما نی شمارا مومیایی می کند
Re:ژرمن شپرد 1390/09/14 00:35    کیارش
در این مسا بقه چز خطر چیزی نیست
Re:ژرمن شپرد 1390/09/14 00:38    هادی
کار خوبی می کنند که گرگها رو میکشند
Re:ژرمن شپرد 1390/09/14 07:30    حامد
سلام من يك گربه رو توي خيابون پيدا كردم تقريبا كوچيكه و نميدونم چه طور اون رو به خودم نزديك كنم و نذارم اون ازم بترسه منتظر پاسخم
gamer.kid74@yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1390/09/14 21:40    علی
من دنبال اشپیتز نر می گردم.
Re:ژرمن شپرد 1390/09/15 01:00    ساناز
ما آدمیم .اونا از ما بهترون
Re:ژرمن شپرد 1390/09/15 01:07    ساناز
این دیگر چیست حال آ دم را به هم می زند.
Re:ژرمن شپرد 1390/09/15 15:18    soroush
میشه چنتا عکس از این نوع سگ بزارید و اموزش و ایناشم بگید من یکی تازه خریدم چیزی نمیدونم
لوازمی که لازم داره هم بگید ممنون میشم
آدرس ایمیلu
Re:ژرمن شپرد 1390/09/15 18:00    شادی
سلام من هم عاشق حیوانات ام . الان 5 ساله که یه بلبل خرما دارم . ... وای جیگره .... همه عاشقشن .
خیلی خیلی دوسش دارم چون واقعا می فهمه . الانم رو شونمه تو قفس نیست هیچ وقت حتی در رانندگی رو فرمون میشینه ... الاهی که هر کی از حیوون های صدمه دیده حمایت می کنه خیر ببینه ولی این طفلی ها رو از طبیعت نگیرین . جون هرچی هم بهشون برسیم ازادی براشون نمیشه . دخترم (بلبل خانومی) هم سلام میرسونه .....ممنون

Re:ژرمن شپرد 1390/09/16 00:24    negar
lotfan dar morde bimari padarde ordak begin va raveshe darman
Re:ژرمن شپرد 1390/09/16 14:57    sepide
ali bud
Re:ژرمن شپرد 1390/09/16 16:08    ارمان
بد نیست
Re:ژرمن شپرد 1390/09/16 22:21    رضا حمزوی
گربه ها حیوانات احساسی و عاطفی هستند و تربیت آنها به نوع برخورد با آنها بستگی دارد.
Re:ژرمن شپرد 1390/09/17 15:40    نسرین
ممنون .خیلی خوبه . نگهداری و مراقبت از هر حیوانی سلامتی انسان رو بیمه میکنه علاوه بر احساس خوبی که به انسان میده . بازم ممنون.
Re:ژرمن شپرد 1390/09/18 01:07    مریم
مرسی از راهنماییتون

Re:ژرمن شپرد 1390/09/18 01:43    داود
جالب بود ممنون

Re:ژرمن شپرد 1390/09/19 15:57    هستی
سلام...شما خرگوش لوپ یا کوتوله هلندی برای فروش ندارین؟
Re:ژرمن شپرد 1390/09/19 18:46    aliolyae
خوب بود آموزنده بود
Re:ژرمن شپرد 1390/09/20 04:36    هرمز رشیدی
عالی بود متشکرم

Re:ژرمن شپرد 1390/09/20 20:13    max
عکس جفتگیری نبود
Re:ژرمن شپرد 1390/09/20 23:16    علی
سبحان الله . . .
Re:ژرمن شپرد 1390/09/20 23:34    bahar
etela resanie aliyi bood.
Re:ژرمن شپرد 1390/09/21 02:56    علي حافظي
بسيار مطالب خوبي بود ممنون مي شم از سايت www.ashpazinow.blogfa.com
ديدن فرماييد

Re:ژرمن شپرد 1390/09/21 03:28    نسیم ونادر
ماعاشق گربه ایم وسه تاداریم ازاین اطلاعات خیلی خوشمون اومدبسیارجالب بودند
Re:ژرمن شپرد 1390/09/21 03:55    نسیم محسنی
خیلی جالب بوددوسش داشتم.من سه تاگربه دارم ولی یکیش بدون آموزش خیلی دخترخوبیه وبه من گوش میده.مرسی ازاطلاعاتی که بهم دادین
Re:ژرمن شپرد 1390/09/21 04:46    نسیم محسنی
ممنون ازاینکه بهم اطلاعات دادین تابهترمواظب گربه هام باشم من اونارودخترای خودم میدونم عاشقشونم
Re:ژرمن شپرد 1390/09/21 05:00    نسیم محسنی
هرچی درموردشون می خونم برام جالبه مرسی
Re:ژرمن شپرد 1390/09/21 19:57    SINA
بلبلم وحشی است

Re:ژرمن شپرد 1390/09/21 23:18    Arash
Khosh be hale shoma azizan ke darin . man khayli alaghe daram vali khunamin aparteman hast va age biyaram hamsayehamun mindazanam birun.
Re:ژرمن شپرد 1390/09/22 13:52    محمد
besiar ali bod
Re:ژرمن شپرد 1390/09/22 15:46    محمد صادق صادقي-از تنكابن
خيلي الي بود متشكرم مشكلم با خواندن اين مطالب حل شد مرسي
Re:ژرمن شپرد 1390/09/22 17:22    ایران
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/09/23 00:59    elnaz
salam
khate nabashid
man 2ta sage teriyer daram,yeki ke madare 3saleshe,pesaresham 1saleshe,vali moteassefane madare bade tasadofi ke 2sal pish dasht jaye dsshuyi kardanp kamelan faramush kardo hameja karesho mikone,manam chon delam nayumad be un sakht begiram ta hala tahamol kardam vali bade bachedar shodanesh bachasham be taghlide khodesh intori shod va dge vaghean nemitunam karashuno jam konam,1 rahnamayi mikhastam azatun ke bebinam chikar mitunam bokonam va bade 3 salo 1sal mishe bazam yadeshun bedam yana va chetori.
mamnun
Re:ژرمن شپرد 1390/09/24 18:51    باراد
خیلی نیازم شد عالی بود
Re:ژرمن شپرد 1390/09/24 23:24    شینی
عالی بودمن سگ بولداگ رو خیلی دوست دارم من یک سگ شیت زو تریر دارم با یک کاسگو من خیلی حیوانات رو دوست دارم
Re:ژرمن شپرد 1390/09/25 02:42    احمد
خیلی ممنون از راهنمائی شما
Re:ژرمن شپرد 1390/09/25 03:40    natasha
mer30 az saite khobe shoma behtarin saite kheili dost daram
Re:ژرمن شپرد 1390/09/25 14:36    علی یوسفوند
بدبختها سگ هم حمایت ونگهداری کردن داره خاک تو سر هرچی سگبازه
Re:ژرمن شپرد 1390/09/25 17:30    مجتبی
من خودم مال اونجام دیگه انقدر هم قشنگ نیست ا
آخه اینم شد اسم سایت
Re:ژرمن شپرد 1390/09/25 19:45    زری
وااااااااااای چقدر خوشگلللللللللللللل میــــــخواااااااام
Re:ژرمن شپرد 1390/09/26 16:17    محمد
برای خرید لیزر باید چه کار کنیم
Re:ژرمن شپرد 1390/09/27 00:14    حسن
بلبل ها برای دوست شدن واهلی شدن با انسان نیازبه مهبت بسیاردارند
Re:ژرمن شپرد 1390/09/27 14:27    محمد صادقي از شهسوار
عالي بود. رفيق دوست دارم.
Re:ژرمن شپرد 1390/09/27 22:21    محمد
من همستر دارم لتفا راهنمایی کنید ======= پاسخ :لطفا بفرمایید چه سوالی دارید !
Re:ژرمن شپرد 1390/09/28 20:50    mohammad sadegh sadeghi
ziyad bedarde kare man nayumad vali moteshakeram
etela ateam ziyad shod
me30
bus
Re:ژرمن شپرد 1390/09/28 20:51    lu30
me30
Re:ژرمن شپرد 1390/09/29 04:29    sory
na man delam nemiad sagam bendazam to ashghal !
Re:ژرمن شپرد 1390/09/29 16:01    moraba
man 2 ta sag daram . aslan harf nemefahman. man che kar koonam
shytooon hastan
Re:ژرمن شپرد 1390/09/29 16:03    محمد رضا
من عاشق پرند هستم مخصوصاً خروس یه سری به وب من بزنید
http://khorosgil.mihanblog.com/
Re:ژرمن شپرد 1390/09/29 16:55    moraba
sage man made hastesh . moghee ke peryod meshee nemedoonam che koonam
khele asabe mesham
shooma ha chr kar mekood . z_ghorbani56@ yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1390/09/29 16:57    moraba
z_ghorbani56 sage man faghat goshte morgh mekhore . aslan berenj ya noon nemekhoore . che koonam
Re:ژرمن شپرد 1390/09/29 22:33    محمد حسین زاده
علاج ندارد و منجرب مرگ سگ میشود و تنها داروی آن سفتالیکسیون 1 گرم و روغن سیاه یا روغن سیاه میباشد
Re:ژرمن شپرد 1390/09/29 23:19    محمد حسین زاده
چنانچه سگ شما سرما زده شده و نمیتواند روی پای خود بایستد انرا به جای گرم ببرید و با نرمش دادن و تزریق ویتامین آن را یاری کنید
Re:ژرمن شپرد 1390/10/02 04:02    saadat fathali zade
man yek sageaz nejade jerman daram k hododan 4mahe ast vali dar mohiti daram zendegi mikonam k rafto amad ziyad ast va zod ba digaran dost mishavad va kam pars mikonad va man az in babat negaranam lotfan age mishe b man komak konid mamnon montazereton hastam

Re:ژرمن شپرد 1390/10/02 19:33    roham
میشه قیمتاشون رو بذارید !! پاسخ:650 هزار تومان
Re:ژرمن شپرد 1390/10/03 03:28    امیر موسوی یار
فکر میکردم نمیشه به گربه چیزی یاد داد ولی انگار اینجوری نیست ممنون از راهنماییتون

Re:ژرمن شپرد 1390/10/03 05:13    sanam
man dokhtaram 2 salonimeshe khailiam ashege sagame el akhare gahi mogeye esterahate sagam baese azyatesh mishe in momkene bazi saga gaz begiran bacharo makhsosan mogeye gaza khordan

Re:ژرمن شپرد 1390/10/03 16:28    سارا
سلام ومرسیاز مطالب خیلی خیلی خوبتانومیخواستم ببینم این اسباب بازیها را از کجا میشه تهیه کرد
؟ پاسخ: خرید در فروشگاه پرشین پت http://persianpet.biz
Re:ژرمن شپرد 1390/10/03 21:46    ناب
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/10/04 15:31    عليرضا صمصامي
من سگ ژرمن اصيل دارم ماه گذشته فارغ شد ولي توله هاش مردن بعد از ان خودم رو ميگيره چكار كنم
Re:ژرمن شپرد 1390/10/06 18:16    حسام اهوازی
خیللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالیه
Re:ژرمن شپرد 1390/10/06 18:18    حسام اهوازی
چگونه توله سگ نگهبان را میتوان وحشی کرد
Re:ژرمن شپرد 1390/10/06 18:18    حسام اهوازی
عالی
Re:ژرمن شپرد 1390/10/06 19:23    یاسمین
خیلی خوب بود .
Re:ژرمن شپرد 1390/10/08 00:47    ملیکا
خیلی ناراحت کنندس انسان کثیف
Re:ژرمن شپرد 1390/10/08 07:55    عادله
واقعا وحشی ان پس یونانی ها
Re:ژرمن شپرد 1390/10/09 03:34    setayesh
لام.ممنونم از اطلاعات خوبتون
Re:ژرمن شپرد 1390/10/09 05:57    عبدل میلاد محمدی
گرمسار ...................
Re:ژرمن شپرد 1390/10/09 22:26    مريم
عالي
Re:ژرمن شپرد 1390/10/09 23:04    مريم
عالي بود
Re:ژرمن شپرد 1390/10/11 04:07    دینا
راهای پیشگیری از انتقال این نوع انگل در انسان چیست؟
Re:ژرمن شپرد 1390/10/11 14:49    من
برو بابا
Re:ژرمن شپرد 1390/10/12 18:33    فراز
سلام قیمت این سگ چه قدر هست؟
البته توله این سگ چنده؟
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/10/12 18:40    ميلاد
سگ هاي خوبي دارين اما گرووناند
Re:ژرمن شپرد 1390/10/13 00:59    بابک
نژاد کوتوله معمولی هم وجود داره؟modir_babak@yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1390/10/14 01:43    انا
خیلی جالب بود ولی ای کاش یکم بیشتر بود.
Re:ژرمن شپرد 1390/10/14 05:39    امیر
very good
Re:ژرمن شپرد 1390/10/14 19:52    نفس
منکه خیلی خوشم اومد خیلی بانمک بود
Re:ژرمن شپرد 1390/10/15 17:01    alireza
jaleb buod
Re:ژرمن شپرد 1390/10/16 00:13    نازززززززززیییییییی
وای منم طوطی دارم ولی هی جیغ میزنه نمیشه درش ورد ازقفس
Re:ژرمن شپرد 1390/10/16 01:07    یانوش
دو سه بار براش اخم کن
Re:ژرمن شپرد 1390/10/17 00:20    عباس
من یکیشو دارم خیلی خر و نفهمه
Re:ژرمن شپرد 1390/10/17 01:28    darya bushehr
kheyli ziba bod
i lov u
Re:ژرمن شپرد 1390/10/17 19:26    صدف
عالی
Re:ژرمن شپرد 1390/10/18 04:32    مهران
سلام
سگ من همه جا دستشویی میکنه و تشویق و تنبیه کردنش هیچ فایده ای نداره
Re:ژرمن شپرد 1390/10/18 04:32    مهران
سلام
سگ من همه جا دستشویی میکنه و تشویق و تنبیه کردنش هیچ فایده ای نداره
Re:ژرمن شپرد 1390/10/18 15:49    یاسمن
اسم این سگی که با دستکاری درست شده چیه؟میخام بخرم
Re:ژرمن شپرد 1390/10/18 16:56    f
زيباست
Re:ژرمن شپرد 1390/10/18 19:46    نونوش
مرسی ولی یه سوال اگه بخوام سگم بدون قلاده باهام راه بیاد چه کار باید بکنم؟
Re:ژرمن شپرد 1390/10/19 21:04    homa bashiri
kheili sag naz va ba maze i ast mamnon
Re:ژرمن شپرد 1390/10/19 22:17    yiusef
cool
Re:ژرمن شپرد 1390/10/20 04:20    سلام
قيمت؟

Re:ژرمن شپرد 1390/10/20 21:04    یاسمین
وای چه قدر نازه
Re:ژرمن شپرد 1390/10/21 16:55    ATENA
روش جالبيه بايدامتحان کنم ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/10/22 02:06    niloo
jaleb bood
Re:ژرمن شپرد 1390/10/22 02:21    امین
چرا بعضی از آدم ها اینقدر سنگدل و ظالماً!
Re:ژرمن شپرد 1390/10/22 05:47    ahmad
ba arze salam o khaste nabashid khedmate khanome ranjbar
man yek soali az khedmatetoon dashtam va oon ine ke
in ghavanin male keye
chon man alan shendiam age sago too mashin ya biroon be har anavini bebinan bazia migan mikoshan bazia goftan migiran va baziam goftam tahvile baghe vahsh midan
khastam bedoonam ina haghighat dare ya shayeast?
ba tashakkor
Re:ژرمن شپرد 1390/10/22 21:22    saye
سلام از وب سایت بسیار زیبا و مفیدتون متشکرم
من یک سگ دارم حدود 2 و نیم سالشه اما خیلی خیلی خیلی کم تحرکه و من از این مو ضوع رنج می برم به نظر شماعلتش چیه؟؟؟؟
Re:ژرمن شپرد 1390/10/25 00:24    سیسی
عالی
Re:ژرمن شپرد 1390/10/25 00:27    نالا
عالی بود سگم خیلی خوب شد
Re:ژرمن شپرد 1390/10/25 14:39    محسن توكلي
عالي بود.
Re:ژرمن شپرد 1390/10/25 15:23    نازنین
سلام چرا نمیذاری من سیوشون کنم هان www.gromi.blogfa.com
Re:ژرمن شپرد 1390/10/26 00:39    خنگول خان
من خنگم
Re:ژرمن شپرد 1390/10/26 17:46    ناشناس
از ده نمکی چه خبر
Re:ژرمن شپرد 1390/10/26 22:14    نرگس
سگما ما رو گاز میگیره
Re:ژرمن شپرد 1390/10/27 16:27    غزاله
عالی بود
Re:ژرمن شپرد 1390/10/28 02:21    محمد مهدی یزدانی
به نظر من بهترین نژاد دوبرمن است
Re:ژرمن شپرد 1390/10/28 15:17    میثم بخشی
خیلی خوب بود فقط نحو ی تربیت سگ گله رابه من بگید 4 ماهه هست هوشش خیلی خوبه
Re:ژرمن شپرد 1390/10/28 15:19    میثم بخشی
خیلی خوب بود فقط نحوه ی آموزش سگ گله ی 4ماهه را به من لطفا آموزش دهید.
ممنونم.
Re:ژرمن شپرد 1390/10/29 22:42    شلاله مصلحی
با سلام. ممنون از مطالب خوبتون. مدتی هست یه گربه ای که به حیاطمون میاد با سن حدود 6-7 ماه مریض شده و با مراجعه به مطالب سایتها علائم مشابه بیماری ویروسی داره.عطسه و آبریزش از یکی از چشمها و یک جوش کوچک رو بینی و حالت مشابه سکسکه و لاغری. با توجه به اینکه حیوان خانگی نیست که بتونم ببرم کلینیک و برام مهمه خواستم ببینم برا درمان تو خونه و درمان دارویی اگه ممکنه بگید تا تهیه کنم. تشکر
Re:ژرمن شپرد 1390/10/30 20:11    انیتا
به نظرمن شماصایت تون رو عوض کنید من گربه میخواستم نه سگ نه خرگوش ونه کاسکوامیدوارم دیگرکسی به این صایت نیاد ========== منظور دوستمون همون سایت بود!
Re:ژرمن شپرد 1390/11/01 08:31    مهدی
سلام من دنبال این سگ میگردم برای خرید کجا میتونم این نژاد american eskimo رنگ سفیدش رو پیدا کنم؟
mehdi_zamandari@yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1390/11/01 14:40    مهناز افشار
خیلی زیبا هستند

Re:ژرمن شپرد 1390/11/01 17:33    دنیا
وای خدای من !!!! مرسی
Re:ژرمن شپرد 1390/11/02 06:07    goldfish
سلام.ممنون از مطالبتون.من دانشجوی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه تربیت مدرس هستم.اکه تیلاپیای مولد بخوام شما میتونید راهنماییم کنید؟سپاسگذارم.reza_ghosi@yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1390/11/02 15:25    ارشيا. ع
باسلام وتشکروقدرداني از زحمات وراهنمايي هاي شما عزيزان فقط تنها مشکلي که دا رم اين است که بلبلم اواز نمي خوانداگرمن راراهنمايي کنيد ممنون ميشم با تشکر فراوان

Re:ژرمن شپرد 1390/11/02 16:45    منم
مسخره بازی در نیارید
Re:ژرمن شپرد 1390/11/03 00:29    سامان
مرسی
Re:ژرمن شپرد 1390/11/03 20:12    f
"مرغ مگس" نه مگس خوار
Re:ژرمن شپرد 1390/11/04 23:18    golriz_elmi@yahoo.com
خواهشمند است درمان شوک گربه را لطفا توضیح دهید. باتشکر
Re:ژرمن شپرد 1390/11/05 00:37    ارمیتا
ممنون سگ من یاد گرفته
Re:ژرمن شپرد 1390/11/05 00:38    ارمیتا
ممنون سگ من یاد گرفته
Re:ژرمن شپرد 1390/11/05 00:40    ارمیتا
ممنون سگ من یاد گرفته
18 00
Re:ژرمن شپرد 1390/11/05 02:15    فضولی؟؟؟؟؟؟؟
احمق روش درمان بیماری های طوطی ماهی کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
Re:ژرمن شپرد 1390/11/05 23:44    arman
درمورد سگ سرابی چیزی نزاشتید
Re:ژرمن شپرد 1390/11/06 14:51    azadi
برای از بین بردن انگل ایگوانا از چه دارو یا ماده خوراکی باید استفاده شود
Re:ژرمن شپرد 1390/11/06 16:35    محمدمهدی
لنادبتلزاذاارذازالب
Re:ژرمن شپرد 1390/11/07 00:30    reza
خداوند شفا بده
Re:ژرمن شپرد 1390/11/07 02:17    yas
mersi vaghean lezat bordam shayad ino be maman babam goftam k balke razi beshan
Re:ژرمن شپرد 1390/11/07 03:37    کامران
من که یاد گرفتم امیدوارم این ورووجک هم یاد بگیره!
Re:ژرمن شپرد 1390/11/07 06:04    مریم حسینی
رفرنس اصلی مقاله در وبسایت دکتر خانبابایی
http://www.drsaam.blogfa.com/post-18.aspx
Re:ژرمن شپرد 1390/11/09 00:20    پارمیدا
از سایت شما خوشم امد. فقط مطالب دیگری بدهید.......................................................................................................ممنون!

Re:ژرمن شپرد 1390/11/10 18:03    selma
copy paste nemishe
Re:ژرمن شپرد 1390/11/10 20:43    پيمان
جالب بود آخه من يكي از ديسكس هام اينطوري شده حالا مي خوام امتحان كنم بيبينم جواب مي ده يا نه به هر حال ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/11/11 03:07    اتی
خیلی جالب بود
Re:ژرمن شپرد 1390/11/11 04:03    جری
آخره سگه.جاهله

Re:ژرمن شپرد 1390/11/11 17:02    محمد
هی بدنبود
Re:ژرمن شپرد 1390/11/11 21:07    امیر حسین باباخانی
the fankter is not
Re:ژرمن شپرد 1390/11/12 15:19    bibiroohi
وای مسئولان مملکت
Re:ژرمن شپرد 1390/11/12 23:45    سلام
عالیییی بووود واقعا نژاد باهوشی هست گوفین من خودم الان گوفین نگهداری میکنم بسیار باهوشه
Re:ژرمن شپرد 1390/11/13 02:35    محمودبابایی
اگه ممکنه فیلمهای اموزش سگ هم برای دانلود بذارید متسکر
Re:ژرمن شپرد 1390/11/13 04:05    رسول
وقتی باهاش میرم پیاده روی یه ذره راه میاد بعدا میشینه دیگه اصلا تکون نمیخوره
Re:ژرمن شپرد 1390/11/13 14:20    زهرا
عالي بود
Re:ژرمن شپرد 1390/11/13 18:32    هاپو
حسودیم شد.
Re:ژرمن شپرد 1390/11/13 19:47    هادی
تصاویر خیلی کم بود

Re:ژرمن شپرد 1390/11/14 02:49    mohammad
mamnonam azaton
Re:ژرمن شپرد 1390/11/14 04:28    ali
salam man ye pekingese daram ke 8 maheshe vajensiyatesham madas va avalin baresham hast ke periud shode va nemidonam key mitone joft giri kone akhe kheili donbale case migarde
Re:ژرمن شپرد 1390/11/14 04:29    ali
salam man be pekingese daram 8 maheshe va mdas va alin bareshe ke periud mishe va kheili donbale case
key mitone ya behtare ke in joft giri kone ?
Re:ژرمن شپرد 1390/11/14 20:35    فتحی وند
من یکی از دامپزشکان شهریارم.خوشحالم که با وبلاگتون آشنا شدم.مرسی
Re:ژرمن شپرد 1390/11/14 20:44    فرشاد محمودی
گوه بخور اشخال عوضی
Re:ژرمن شپرد 1390/11/15 03:13    دارابي
سگ گريت دين تا چهدمايي مي تواند تحمل كند ؟ چون شبها ي 10 درجه زير صفر در حياط است؟
Re:ژرمن شپرد 1390/11/17 21:26    مهرناز
ما دوروزه که سگ داریم کلی نا امیدم همه جا هم ادرارو مدفوع کرده
Re:ژرمن شپرد 1390/11/18 08:31    Masoud Khajehali
هموطنان عزیزم این قدر صاف صادق نباشید. دیگه از شما انتظار نداشتم. والا این داستان جعلی است. و به این داستان‌ها میگن urban legends (افسانه‌های محلی - داستان‌های جعلی) و این جور داستان‌ها در خارج از کشور متداول و تاریخ کهنسالی دارد و فقط خارجی‌‌های (مهاجرین) ساده لوح این داستان‌ها را باور میکنند . و این داستان جعلی خط هوائی تام ۵۰ ساله است. این داستان‌ها اخیراً از طریق اینترنت وارد ایران هم شده.

دفعه بعد حتما این سایت را چک کنید. و برای صحت این داستان در جستجوگر آن Tam Airline را تایپ کنید.

پارسال هم که یک داستان جعلی ۵۰۰ ساله رنسانس هم در ایران پخش شده بود که قرار بود کره مریخ آن قدر به کره زمین نزدیک بشه تا اندازه ماه بشه!
Re:ژرمن شپرد 1390/11/18 14:08    جرج
جالب بود.مرسی
سگ مناسب برای من این شد ENGLISH SPRINGER SPANIEL
Re:ژرمن شپرد 1390/11/18 18:21    امیرحسین نوری
خوب بود
Re:ژرمن شپرد 1390/11/18 20:05    نیما محرماسرار
مرثی از اطلاعات خوب این سایت واقعا مفید بود.
Re:ژرمن شپرد 1390/11/20 14:38    پارمیس
خیلییییییییییییییییی عالی بود اطلاعات زیادی گرفتم

Re:ژرمن شپرد 1390/11/20 20:15    نوید
عالی بود
Re:ژرمن شپرد 1390/11/21 06:00    sepideh
سلام. چرا فارسی نیست؟من نتونستم ازش استفاده کنم
Re:ژرمن شپرد 1390/11/21 17:04    وحيد
خوب بود
Re:ژرمن شپرد 1390/11/22 19:22    هانی
چرا نمیشه save کرد?????????????????????????????????????????????????????????????????????

Re:ژرمن شپرد 1390/11/23 04:47    سحر
بسيار عالي بود...
من عشق سگم هستم،اون خيلي شيطونه و گاهي منو سر در گم ميكنه!!!! اما فكر اينكه يه روز بدون اون باشم ديوونم ميكنه!!!!
Re:ژرمن شپرد 1390/11/23 15:02    ashkan
vaghean heyvoone ajibie man ke vaghti mibinmesh dige nemitoonam azash joda sham
Re:ژرمن شپرد 1390/11/23 16:56    سارینا وثوق
با سلام . این سگ سگ خوبی است و من او را بسیار دوست می دارم
Re:ژرمن شپرد 1390/11/23 23:39    سحر
از توضيحات شما ممنون.اما كاش روشهايي براي اجتماعي كردن سگهايي كه توي ايران زندگي ميكنند هم ميگفتيد.
آخه توي ايران ما بدلايل فرهنگي و اجتماعي نميتونيم آزادانه و راحت سگ خودمون رو پارك ببريم ،يا جايي وجود نداره كه سگها دور هم جمع بشن و اجتماعي بشن.
Re:ژرمن شپرد 1390/11/23 23:49    سحر
عالي بود .
ممنون.
Re:ژرمن شپرد 1390/11/25 04:11    MINA
خیلی مطلب مهمی به من یاد دادید.مرسی
Re:ژرمن شپرد 1390/11/25 05:58    مینا
واقعا ممنونم .مطالب خیلی خوبی بود.من عاشق سینبا کوچولوم هستم واصلا خونه بدون اون برام خسته کننده است.امیدوارم روزی برسه که فرهنگش حسابی جا بیافته......
Re:ژرمن شپرد 1390/11/25 17:12    علی
خانواده مگه برای مردن حیوون هم عزا داری میکنند. در ضمن فعلن=فعلا
Re:ژرمن شپرد 1390/11/26 00:05    دارابي
با تشكر سگ گريت دين من 60 كيلو وزن دارد من 6 تا قرص مثلثي ضد انگل به آن دادم حالا اسهال گرفته علت آن چيست؟
Re:ژرمن شپرد 1390/11/27 17:32    مریم
خیلی عالی
Re:ژرمن شپرد 1390/11/27 19:41    محمد
من هاسکی دارم اسمش عسله.خیلی سگ خوبیه ولی شیطوووون.پدر منو در اورده.شبا تا صبح بغل من میخوابه .ولی با تمام بازیگوشیاش بهترین سگ دنیاست
Re:ژرمن شپرد 1390/11/28 02:12    علی خاکپور
با تشکر از اطلاعات کامل و مفیدتون منم 2 غلاده سگ گریت دین دارم
اگر بخوام هورمون بزنم چه هورمونی بهتره

info@ots-co.com

Re:ژرمن شپرد 1390/11/28 03:44    ghooob_doost
سلام من چی کار کنم سگم پاس کنه خیلی به ندرت پارس می کنه اگه میشه با ایمیل یا
Re:ژرمن شپرد 1390/11/28 03:46    ghooob_doosty@yahoo.com
من یه سگ دارم که به ندرت پارس میکنه خواهشا با من تماس بگیر
Re:ژرمن شپرد 1390/11/28 17:21    ساناز
لطفا اگر دوباره جشنواره فروش داشتید از طریق ایمیل اطلاع رسانی کنید در این صورت بینهایت ممنون خواهم شد
Re:ژرمن شپرد 1390/11/28 21:43    alale
یه آدم تا چه حد می تونه پست باشه واقعا!!!!!!
Re:ژرمن شپرد 1390/11/29 19:31    مسعود
سلام
اگه خواستین میتونم با 150/000 تومن واستون سایت فروشگاهی کامل را بندازم
نمونه:www.bgshop.ir
تماس با ما
m.noornazari@yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1390/11/30 03:36    نمکی
مطالب خوبی نوشتین.من یه ملنگو دارم که از دستم خیلی میترسه.از دستم غذا میگیره ولی اجازه نمیده بهش دست بزنم...خلاصه یه کم عصبیم کرده...
Re:ژرمن شپرد 1390/11/30 03:43    نمکی
واقعا عالیه ه ه ه ه ه ه ه ه ه.من که خیلی لذت بردم.میدونید طوطی منم یوگای طوطیان رو انجام میده؟!
Re:ژرمن شپرد 1390/11/30 21:42    نمی دانم
نفهمیدم چی شد
Re:ژرمن شپرد 1390/11/30 21:42    نمی دانم
نفهمیدم چی شد
Re:ژرمن شپرد 1390/12/02 21:32    مجتبی
سگ
Re:ژرمن شپرد 1390/12/02 22:38    صبا
خیلقشنگه

Re:ژرمن شپرد 1390/12/02 22:40    صبا
خیلقشنگه

Re:ژرمن شپرد 1390/12/02 23:56    الهام محمدی
خیلی مسخره است
Re:ژرمن شپرد 1390/12/03 17:00    ملیکا
افرین ولی بهتر بود عکس هم میزاشتین
Re:ژرمن شپرد 1390/12/03 17:06    مرجان
GOOOOOOOOOD
Re:ژرمن شپرد 1390/12/03 17:08    مرجان
لطفا در مورد پارس کردن سگ هم بگویید
Re:ژرمن شپرد 1390/12/03 18:21    ونسا
ممنون نکات خیلی جالبی بود ولی من یه سوال دارم وقتی برم مسافرت و نتونم ببرمش چی کار کنم؟
Re:ژرمن شپرد 1390/12/04 14:55    pug
عالی بود
Re:ژرمن شپرد 1390/12/04 20:44    سهیل آشنا
ممنون از کجا میشه ایگوانا خرید
Re:ژرمن شپرد 1390/12/05 03:03    رضا بیزن
عالی بود خیلی دنبال اسم این نزاد گشتم تا پیدا کردم کاشکی قیمتم میگفتی نحوه خرید چطوریه
Re:ژرمن شپرد 1390/12/05 00:20    lkjkjl
مرسی
Re:ژرمن شپرد 1390/12/05 05:06    marjan
man ye pikiniz emperiale miniator bara furush daram didanie vaghean sh
Re:ژرمن شپرد 1390/12/05 05:24    پارس
چرا از پارس سگها چیزی ننوشتی؟
مگه
Re:ژرمن شپرد 1390/12/05 04:55    سامی
وای دیگه فقط مونده بود مسواک ما بلوتوس شه :))
Re:ژرمن شپرد 1390/12/05 05:40    افتخار
خوب بده دست یه نفر نگه داره تا از مسافرت برگردی!
Re:ژرمن شپرد 1390/12/05 11:36    گلناز
زیاد ترسناک نبود
Re:ژرمن شپرد 1390/12/05 11:39    گلناز
خیلی قشنگ است
Re:ژرمن شپرد 1390/12/07 01:05    اسکندر
خیلی خوبههه
Re:ژرمن شپرد 1390/12/06 22:43    iman
با تشکر مطالب بسیار جالبی بود.یه سوال فنی داشتم چطوری میتونم چند تا کلاغ بگیرم ؟
Re:ژرمن شپرد 1390/12/08 10:52    شهريار
با سلام
واژه پارس كردن در زمان اشغال ايران توسط عربها براي توهين به ايرانيها بر روي صداي سگ گذارده شد و در واقع سگها واق واق مي كنند. براي اطلاع رساني لطفا
Re:ژرمن شپرد 1390/12/08 20:08    سحر
یکم در مورد سگی که دارید برام توضیح بدهید
Re:ژرمن شپرد 1390/12/08 19:59    علی
خیلی عالی است اما کسی جرات این کار را ندارد

Re:ژرمن شپرد 1390/12/09 00:44    reza
zesht tarin makhlogh khoda =newsha zeyghami akhe kojash khoshkele?
Re:ژرمن شپرد 1390/12/10 10:05    MaHsa
man ye puppy daram ke aslan toye khiabon rah nemire chikar Bayad bokonam. mamnoon
Re:ژرمن شپرد 1390/12/11 05:02    اشکان
دیگه جو نده ! نیوشا ضیغمی خوشکل نیست بانمکه ! ولی دیگه زشت ترین مخلوق دنیا هم نیست !!!!!
Re:ژرمن شپرد 1390/12/11 16:15    شایان
بدک نبود عکس بیشتر بزار و توضیح بد

Re:ژرمن شپرد 1390/12/11 12:07    sonaz
man sagam nare 3 sallast ta be alan bedon ghalade biron miumad hamasham dar hal neshane gozari ba edrarchi kar bayad bokonam mer30

Re:ژرمن شپرد 1390/12/11 14:09    فاطمه جون
خوب یعنی چی که فایل هاتون save نمی شه . پس چی فایده از انتشار این همه مطالب خوب ! من دارم روی دوزیستان کار می کنم . یک کمکی بهم بکنین لطفا . آخه من دانشجوی ارشد زیست تکوین هستم .
Re:ژرمن شپرد 1390/12/11 15:01    pug
سلام
ایمیل تون رو برای ما ارسال کنید تا هر فایلی که میخواهید برای شما ارسال گردد
Re:ژرمن شپرد 1390/12/12 02:09    علیرضا
من یک فایتر داشتم چند دفعه کف کرد خراب شد دیگه نکرد تا مرد چه کار باید می کردم تا دوباره کف می کرد (در ضمن نر وماده جفت بودند)
Re:ژرمن شپرد 1390/12/11 23:09    حسن
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/12/11 23:31    محمد
دیگه بیشتر چی میخوای ؟!!!
Re:ژرمن شپرد 1390/12/12 00:28    احسان
یه دری وری گفت جدی گیرش دی
Re:ژرمن شپرد 1390/12/12 00:29    احسان
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/12/12 01:10    mina
سلام من چططوری میتونم این مطالب را save کنم من در مورد مراحل تکوین جنین موجودات تحقیق میکنم

Re:ژرمن شپرد 1390/12/12 04:38    pug
در خواست پست هایی که دارید را به ادرس persianpet@gmail.com ارسال کنید برای شماکلیه مقالات رایگان ارسال شد پیروز باشید
Re:ژرمن شپرد 1390/12/12 04:58    بهرام
همیشه از اینجا با اینکه کپی برداری سخته میدزند !
Re:ژرمن شپرد 1390/12/12 23:08    Mj
چرا پر بلبل من می ریزد به خصوص پر دمش لطفا جواب را به ایمیلم بفرستید mj22222223@yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1390/12/13 14:15    sara
دوست عزیز با محبت و صبر می توانید این آموزش را به سگ بدهید مثلا یک تکه روزنامه جای مورد نظر بگذارید و اوایل هر ساعت یکبار او را آنجا ببرید و هر بار که آنجا دستشویی کرد به صورت کلامی و با دست او را نوازش و تشویق کنید و به او از خوراکی های تشویقی بدهید بعد از چند روز خودش برای دستشویی از آن مکان استفاده می کند و اگر شما سر او داد بزنید و با تحکم بخواهید که کاری را انجام دهد یا تنبیه کینید به خاطر مشکلات روانشناختی او از استرس و ترس هیچگاه محل درست دستشویی را یاد نخواهد گرفت . هر بار که روزنامه را تعویض می کنید یک تکه کوچک آنرا روی روزنامه جدید قرار دهید تا سگ بو را تشخیص دهد. همینطور می توانید از کتاب های آموزش دستشویی رفتن کودکان 2-3 ساله که در تمام کتاب فروشی ها موجود است استفاده کنید چون دقیقا یک نوع آموزش است فقط صبور و مهربان باشید .
Re:ژرمن شپرد 1390/12/13 14:25    sara
یکی از راههای موثر برای جلوگیری از پارس استفاده از بطری آب معدنی است که چند سکه در آن انداخته باشید تا سگ پارس می کند آنرا تکان دهید و بگویید نه و نه را محکم اما با محبت بگویید نه با تنبیه بدنی . خیلی سریع یاد می گیرد که پارس کار بدی است .
Re:ژرمن شپرد 1390/12/13 15:48    علی نصر
خیلی خوب بود فقط من یه سگ دارم نمی دونم اشمیس یا اسپیدس ومیخواستم برام یه سری اطلاعات مختصر مفید بذارید .
ممنونم
Re:ژرمن شپرد 1390/12/14 01:14    pug
http://pug.ir/pug_60_2186_اشپیتز-ژاپنی-Japanese-Spitz.aspx
Re:ژرمن شپرد 1390/12/15 01:48    حمید محمودی
با سلام
من و دخترم خیلی دوست داریم یه توله نر تریر نگهداریم. قبلا هم داشتیم ولی بعلت مشکلات مجبور به اهدا شدیم. اگر کسی تمایل داشت سگشو واکذار کنه من میتونم ازش به خوبی نگهداری کنم.
Re:ژرمن شپرد 1390/12/15 20:55    عادل
با سلام.من عاشق بلبل خرما هستم و چند سال پیش یه جوجه از یه نفر که از جنوب می اومد خریدم و بزرگش کردم دستی شده بود و خیلی با هاش حال می کردم اما نیوکاسل گرفت و مرد و از شانس بد من چون تلفات جوجه بلبل واسه مغازه دارها زیاده اقدام به اوردن پرنده های بالغ می کنند.منم اصفهان هستم و تا خوزستان خیلی راهه که بخوام برم.خواهش می کنم اگر کسی هست توی خوزستان یا جاهایی که بلبل خرما زاد و ولد داره تلفن یا ایمیل بذاره و منو خوشحال کنه
Re:ژرمن شپرد 1390/12/17 10:44    مریم
سلام تورا به خدا یکی به من ، نه به لاکپشت کوچولوم کمک کنه ، خودش اندازه کف دسته یعنی خیلی کوچولویه ، 6 ماه دارمش اما حتی یک بار هم غذا نخورده ، فقط آب می خورده ، جدیدا خیلی ضعیف شده ، فکر می کنم از انواع لاکپشت هست که بهش می گن پلنگی ، هیچ چیز در مورد شرایط زندگیش نمی دونم ، انواع سبزی ها رو بهش دادم اما نمی خوره ، هرکس چیزی می دونی لطفا به این جوجه لاک پشت زیبا کمک کنه تا نمیریه . دم همتون گرم این ایمیل مریم هست . maryam.ghasemi192@yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1390/12/18 13:28    ali ba
فلاورم باله ش کنده شده درست میشه یا نه
Re:ژرمن شپرد 1390/12/19 18:03    Pharmk38
Hello! gbdakee interesting gbdakee site! I'm really like it! Very, very gbdakee good!
Re:ژرمن شپرد 1390/12/19 18:28    سارا
هیچ آدمی و هیچ نگاه مهربونی جای چشمای معصوم و مهربون سگم رو نمی تونه پر کنه برای اونایی که سگ ندارنم میگم بدون این موجود نازنین من یکی که نمی تونم زندگی کنم
Re:ژرمن شپرد 1390/12/21 09:06    نازي
هنوزم دوست دارم
Re:ژرمن شپرد 1390/12/21 19:47    داود
وب
Re:ژرمن شپرد 1390/12/21 22:14    بهنام
من الان 3 ماهه یه طوطی نر سبز دارم ولی هنوز بهم عادت نکرده نمیدونم براش جفت بگیرم یا نه؟ چیکار کنم
Re:ژرمن شپرد 1390/12/22 18:45    tina
man mikham sagamo beferestam kelas amozeshi kojas va gheymat kelas chand
Re:ژرمن شپرد 1390/12/23 00:05    گیتا@@@
خیلی کم دربارش نوشتین اصلابه درد تحقیق نمی خوره
Re:ژرمن شپرد 1390/12/24 05:52    جالب بود
lپرشین پت بهترینی
Re:ژرمن شپرد 1390/12/24 05:53    بهرام
من همیشه فکر میکردم که این ها نقاشیه ممنون
Re:ژرمن شپرد 1390/12/24 05:53    ایمان
اشکم در اومد چقدر ما ادم ها بدیم
Re:ژرمن شپرد 1390/12/25 18:59    solmaz
behtarin sagiye ke to zendegim dashtam man asheghe in nezhadam
Re:ژرمن شپرد 1390/12/26 16:06   
خيلي س......شده

Re:ژرمن شپرد 1390/12/27 12:13    محمد مظاهری

تورو خدا کمکم کنید
دو میلیون 6

Re:ژرمن شپرد 1390/12/27 18:48    پرهام
سلام ,خسته نباشید!این قفس میتونه برای یه همستر سوری مناسب باشه؟
http://hamster-iran.ir/21031/35969
Re:ژرمن شپرد 1390/12/28 00:48    محمد
به خدا مردم خیلی ساده لوح هستن
Re:ژرمن شپرد 1390/12/28 04:09    amin
montazere payamhaye badiye shoma hastam
Re:ژرمن شپرد 1390/12/28 13:14    Arya
الان که زوده بعدا" دست شیرین جونو میگیریم با هم میریم خرید فقط یک سوال آدرس فروشگاهش کجاست جناب ؟ : )
Re:ژرمن شپرد 1391/01/02 07:01    نیما
سگ ماده نزاد پیکنس میکس 2 ساله برای فروش.09394330460
Re:ژرمن شپرد 1391/01/03 00:22    saeed
لطفا ذکر منبع بفرما
Re:ژرمن شپرد 1391/01/03 18:16    amir
بد نبود
توجه نمودی
Re:ژرمن شپرد 1391/01/03 18:57    مهشاد
خيلي باحاله. همشون خيلي گوگولي بودن
Re:ژرمن شپرد 1391/01/04 00:35    اناهیتا
من که خیلی خرگوش های مینی لوپ را دوست دارم من هم یکی از این خرگوش ها رو می خواهم
Re:ژرمن شپرد 1391/01/04 00:45    انا
سلام من خیلی خرگوش مینی لوپ را دوست دارم اگر کسی میدوند دا خل ایران توی استان اصفهان کجا می فرو شند لطفا به من بگوید اگر هم اصفهان ندارد کدام شهر ازکدام استان دارد اگر هم ایران ندارد کدام کشور دارد
Re:ژرمن شپرد 1391/01/04 05:36    pug
http://petblog.ir به اینجا سر بزنید
Re:ژرمن شپرد 1391/01/04 21:09    بی نام
خاک تو سرشون از فقط کارشون کپی برداریه
Re:ژرمن شپرد 1391/01/04 23:59    sasan
fernando
Re:ژرمن شپرد 1391/01/05 12:35    مرتضی
سلام
فیلم قلاده های طلا را دیدم خیلی قشنگ بود.
این واقعیت ها را که من و امثال من می دانند و می دانیم که افراد سست عنصری مثل کروبی و موسوی چطور بازیچه دست بیگانگان شده اند و به حرف یک مشت وطن فروش گوش کردند تا مملکت و وطن خودرا مفت بفروشند که به لطف خدا اینکار صورت نپذیرفت.
این فیلم را کسانی باید ببیند که مخالف نظام هستند و می گفتند بسیجی ها آدم می کشند یا نیروی انتظامی به روی مردم اسلحه کشیده یا نظام.....
البته این آدمها خودشان هم می دانند ولی خود را به بی خیلی و نفهمی زده اند و عین کپک سرشان را کرده اند در برف.
فیلم قلادههای طلا تازه یک دهم اون اتفاق ها را هم نشان نداد و خلاصه ای گذشت از جنایتهای وطن فروشان و مزدوران و بیگانگان ولی بازهم اگر کسی وجدان داشته باشد می فهمد و می داند و متوجه می شود که این فیلم کار بسیار زیبای از آب درآمده و سعی شده بیشتر واقعیت ها را به نمایش درآورد. جا دارد به آقای طالبی و گروهش خسته نباشید گفت و از ایشان تقدیر تشکر شود.
واقعا در همه ارگانها و پستها خائن داشتیم و به راحتی به وطن خود خیانت می کردند و از روباه پیر که فقط برای اهداف شوم خود از آنها استفاده می کرد و بعد از به اتمام رسیدن کار آنها را عین دستمال توالت دور می انداخت حمایت و پیروی می کردند.
خداوند جای حق نشسته و دید که چطور همه آن بی آبروها را رسوا کرد.
این مملکت، مملکت امام زمان(عج) و رهبری دارد به نام سید علی(دامه برکاته) و مردمانی که عین شیر پشت نظام و رهبرشون ایستاده اند و هر نقشه و مکری را منهدم می کنند.درود بر این مردم.

Re:ژرمن شپرد 1391/01/05 15:16    من
ای کسانی که این اتفاق واسه سگشون افتاده(گیر کردن جسم خارجی در روده)
منم واسه سگم این اتفاق افتاد- پول جراحی نداشتم- در عوض بهش روغن کرچک دادم معدشو شست و اون چیزی که توی رودش بود و اورد بیرون- این روش خیلی خوبیه- سگ بعد از چند دفعه اسهال خوب خوب می شه.حتما امتحان کنید
Re:ژرمن شپرد 1391/01/05 15:22    yek nafar
davash roghane karchake
Re:ژرمن شپرد 1391/01/05 19:53    من
منم این اتفاق واسه سگم افتاد-----پول جراحی نداشتم---------بهش روغن کرچک دادم-----خوب خوب شد----البته بعد از چند دفعه اسهال---- حتما امتحان کنید.
Re:ژرمن شپرد 1391/01/05 16:27    mahsa
خیلی خوشم اومد یعنی واقعا تربیت میشن؟
Re:ژرمن شپرد 1391/01/05 17:27    هوریار
خوب حالا که دست اندر کاران خوش ذوش و مبتکر دست به یک همچین تغییری زدند لااقل یک کاری میکردند که این همه مرد دنبال این آقا راه نیافتند بخوان بهش گل قرمز هدیه کنند.لااقل یک لشکر خانم دنبال این آقا راه می انداختند که جامعه به سمت افکار غیر اخلاقی سوق پیدا نکنه.
دست مریزاد

Re:ژرمن شپرد 1391/01/05 19:26    سیدعلی موسوی
سلام من تور بلبل دارم
Re:ژرمن شپرد 1391/01/05 20:13    parvin
خدا بیامرزدش،اگرچه از نزدیک ایشان را ندیده بوذم ،اما مثل مادرم دوستشان داشتم ،جایگاه ایشان حتما بهشت برین است .
Re:ژرمن شپرد 1391/01/06 21:10    نگار
عکساتون خیلی زیباست.آیا امکانش هست که من از گربه هام براتون عکس بفرستم
Re:ژرمن شپرد 1391/01/06 22:03    negar
سلام .من 22سالمه وسالهاست که از بچگیم از گربه ها نگهداری می کنم.من تجربیات زیادی درمورد آنها دارم.اما علت بیماریهای آنها را نمیدانم.اگه امکانش هست درموردعلتهای ریزش موی گربه و عفونتهاشون هم مطلب بگذارید
Re:ژرمن شپرد 1391/01/06 22:23    نگار
سلام .من گربه ای داشتم که عاشق شیرینی نارگیلی بودوالان هم گربه هایی دارم که عاشق کیک وکلوچه هستندویکی ازآنهاهم شیرینی اردنخودچی می خورد من اصلا با این مقاله شما موافق نیستم من گربه های زیادی تاحالا داشتم که به انها شیرینی وکیک وکلوچه دادم
Re:ژرمن شپرد 1391/01/08 13:04    رضا مهرنوش
جالبه
Re:ژرمن شپرد 1391/01/08 23:39    ام÷ول لورنزینی
سلام مطالبتون عالی بود توروخدا بیشتر در مورد ام÷ول لورنزینی توضیح بدید نقش کاربرد و نحوه کارش ؟؟؟
Re:ژرمن شپرد 1391/01/09 02:09    محمد
شماچندسال دارید
Re:ژرمن شپرد 1391/01/10 16:55    AMIR
عالي بود
Re:ژرمن شپرد 1391/01/10 21:29    محمد
ر.......رو این زنه و پسر تولش
Re:ژرمن شپرد 1391/01/12 01:09   
خوب نبود
Re:ژرمن شپرد 1391/01/12 13:34    یک خدا شناس
خاک بر سرخودت که اسلام رو با تحجر اشتباه گرفتی،بدبخت برو کمی با قرآن و سیره ائمه آشناشو امثال شما بودند که خون به کام علی کردند
Re:ژرمن شپرد 1391/01/12 14:21    pegah riazi
asheghe sage akita hastam,,1doone nozadesho mikham ba gheymate monaseb :(
Re:ژرمن شپرد 1391/01/12 19:27    0
قیمت یه مرغ عشق بین 6تا8 هزار تومنه منم دارم وهردوهم مادن
Re:ژرمن شپرد 1391/01/12 20:42    شاهین
لطفا بگوید داشتن لاک پشت در خانه برای کودکان ضرری دارد یا خیر ممنون
Re:ژرمن شپرد 1391/01/13 17:47    شیوا
اشکم در اومد
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 10:24    Hiba
Thank you so much for this artclie, it saved me time!
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 17:16    nilo0far
چقدر ما ادم ها بدیم
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 17:31    صبا
فهمیدم

Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 18:04   
زیباتریییییییییییییییینننننننننننننننه
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 23:31    میلدون
ممنون عالی بود
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 20:50    pug
اطلاعات خوبی بود ممنون
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 20:50    pug
ادم دلش میشکنه وقتی این رو میخونه
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 20:51    pug
از کار های پتا خوشم نمیاد خیلی تروریستند
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 20:52    pug
ای کاش هیچ پرنده ای در قفس نباشه
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 20:52    pug
این همون کاسکو هست ؟
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 20:53    pug
پس چرا شیرینی میخورند
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 20:54    pug
زیادم خوشگل نیست
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 20:57    امیر
فقط پیکه
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 20:57    حسین
ماکه نداریم چه فرق میکنه
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 20:59    گیسو
دلم برای این پرنده هه میسوزه هی چرخ میخوره
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 20:59    ایرج
برای دانلود ندارید
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 20:59    بی نام
بترکی زن
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 21:00    حسین
بره به جهنم
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 21:01    نگار
یه دونه ای
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 21:01    حسام
نون قیافشه بازی که نداره
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 21:04    pug
خسته نباشید
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 21:05    pug
الیکه دیگه ؟
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 21:06    Nidhi
Please keep thoriwng these posts up they help tons.
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 21:10    عرفان
کاشکی جدا بود حجمش کم میشد
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 21:11    الهام
این همه خرج کرد خوب میدادم مردم فقیر دعاشونم بکنند
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 21:12    کومار
عاشقش شدممممممم
Re:ژرمن شپرد 1391/01/14 21:13    بدون اسم
نوشته که پامرانیان - چو چو
Re:ژرمن شپرد 1391/01/15 10:08    مخاطب
سلام
حدود یک دقیقه تیزر!! برای بانک…. اگه آب نشه برای شرکت تبلیغاتی که نون میشه. تازه مخاطب هم که مهم نیست. فرهنگ سازی هم که مسئولیت صدا وسیما نیست!
ضمنا دوست عزیز درست میگن شما دوست ندارید نگاه نکنید ما که نگاه میکنیم و تداعی میشه برامون و کیف میکنیم! تازه اصلا هم به شعورمون توهین نمیشه!!!!!!!


Re:ژرمن شپرد 1391/01/15 14:45    سپهر
کاری کنید که کارتون ها دانلود شود
Re:ژرمن شپرد 1391/01/15 19:51    محمد
آقای پرورش به جای این خود نمایی ها برن حق مردم که خوردن و بالا کشیدن رو پرداخت کنن
Re:ژرمن شپرد 1391/01/16 00:55    مهدی
من دارم یک رمان جنایی می نویسم . داستانش توی اوکلند کالیفرنیا اتفاق می افته شخصیت هاش هم همه خارجی اند . به نژاد یه سگ باهوش نیاز داشتم که شما کمک کردید .
Re:ژرمن شپرد 1391/01/16 01:05    مهدی
نظرم عوض شد به جای اشپیتز از جرمن شیپرد استفاده می کنم . فکر کنم به درد یه رمان جنایی بخوره .
Re:ژرمن شپرد 1391/01/17 13:43    a
قیمت نداره
Re:ژرمن شپرد 1391/01/17 14:02    SIMA
KHUBE
Re:ژرمن شپرد 1391/01/18 01:56    koorosh
salam
man boxer daram
koli etela at rajebesh be dast avordam mamnon
Re:ژرمن شپرد 1391/01/18 02:18    koorosh
man 1 boxer 2 mahe daram aslan zabon nemifahme
Re:ژرمن شپرد 1391/01/18 13:17    سارا
سلام.من میخواستم یک سگ بخرم.در هفته 3روز رو از صبح تا 6 عصر تهران هستم.با توجه به متن بالا به نظر شما اگر سگ بگیرم احتمال داره که افسردگی بگیره؟
Re:ژرمن شپرد 1391/01/18 19:44    مارال
اگر puk را گم کرده باشیم جه کار کنیم/
Re:ژرمن شپرد 1391/01/21 13:12    نگین
جالب بود،خوشم اومد.
Re:ژرمن شپرد 1391/01/22 12:40    anahita
in pishe khoshgel ra man mikharam che jori bayad eghdam konam
Re:ژرمن شپرد 1391/01/22 12:57    Melina
به نظرمن سایت خوبیه ولی مطالب روبیشترکنیدبهتره
Re:ژرمن شپرد 1391/01/22 16:20    عمران
خوبه
Re:ژرمن شپرد 1391/01/22 22:20    محمد رضا
بسیار عالی بود.ممنون

Re:ژرمن شپرد 1391/01/22 22:41    Musa
مسخره
Re:ژرمن شپرد 1391/01/23 02:31    sanaz
مطالب خیلی خوبی بود،از چند هفتگی میشود تربیت توله را شروع کرد؟آیا اگر یک سگ6ماهه یا یک ساله بگیریم بازهم بدرستی میشود تربیتش کرد؟
Re:ژرمن شپرد 1391/01/23 03:43    سامی
از چهار هفتگی- بله هر سنی میتوان به سگ آموزش داد
Re:ژرمن شپرد 1391/01/23 11:41    mojgan
good
Re:ژرمن شپرد 1391/01/23 16:48    reza
سلام من یک شی هوا هوا سفید مو دار ( توله ) ماده می خوام اگه کسی داشت یا خودتون دارید لطفاً برام شماره موبایلشو ایمیل کنید
Re:ژرمن شپرد 1391/01/25 15:22    jujjjagb
قیمتش را هم بنویسید
Re:ژرمن شپرد 1391/01/25 16:48    pug
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1391/01/25 20:28    سمیه
نظر من کلا راجب سگها خوبه همشونو دوست دارم.
Re:ژرمن شپرد 1391/01/26 11:56    lمهسا
عالي
Re:ژرمن شپرد 1391/01/26 13:57    مهدی
یک مقاله هرچقدر هم که خوب و عالی باشه وقتی که قابل پرینت شدن نباشه یا نشه اون مقاله رو تو وورد درست مرتب کرد تا بشه خوند به درد نمیخوره این ایرانی بازی ها چیه تو رو خدا ارزش کار و از بین میبرید
Re:ژرمن شپرد 1391/01/26 15:18    حنانه
چه بامزه
Re:ژرمن شپرد 1391/01/26 20:29   
واقعا برای این نفهمی و ایله پنداری مردم متاسفم یعنی بیشرف و وطن فروش ملت غیور ایران را کودک فرض میکنی
مرگ بر مستبد پاینده ایران
Re:ژرمن شپرد 1391/01/27 18:12    harpak
خوب بود. اما اگر بین گرگ وسگ دعوا پیش بیاد کدوم بیشتر می زنه
Re:ژرمن شپرد 1391/01/27 18:37    ازین
خیلی زیبا بود اما شاید تصویر بیشتری در ان می گذاشتید


ممنونم
Re:ژرمن شپرد 1391/01/28 16:45    علی
بد نبود...
Re:ژرمن شپرد 1391/01/28 17:05    ????
مزخرف
Re:ژرمن شپرد 1391/01/29 19:20    احمد
اشفال بود
Re:ژرمن شپرد 1391/01/29 21:16    احمد تویی
اشغال تویی
Re:ژرمن شپرد 1391/01/30 21:27    saye
mozakhrafe
Re:ژرمن شپرد 1391/01/31 07:54    دكتر سروش اسدي
احسنت.عالي بود اما بهتر بود ميشد اين مطالب رو بهئ صورت ورد ذخيره كرد
Re:ژرمن شپرد 1391/01/31 10:28    نا رین
خیلی خوب نوشتید
Re:ژرمن شپرد 1391/01/31 23:55    ترانه
خوب نوشته بودی
Re:ژرمن شپرد 1391/01/31 23:56    ترانه
ممنون از نوشته ی خوبت
Re:ژرمن شپرد 1391/02/01 00:01    ترانه
خیلی خوب بود
Re:ژرمن شپرد 1391/02/01 00:04    شبنم
بسیار خوب نوشته اید
Re:ژرمن شپرد 1391/02/01 00:05    شبنم
بسیار خوب نوشته اید
Re:ژرمن شپرد 1391/02/01 16:56    مقدم
خوبه قیمت ؟
Re:ژرمن شپرد 1391/02/01 16:58    مقدم
قیمت؟
Re:ژرمن شپرد 1391/02/01 19:25    pug
زدیم که 650 !
Re:ژرمن شپرد 1391/02/02 17:02    محسن
جالب بود! چقدر هم به موضوع سایت ربط داشت!
جدی میگم! اینا یک مشت خر و سگ و خوکن تو لباس آدم
Re:ژرمن شپرد 1391/02/02 21:33    پارسا
مرسی جالب بود
Re:ژرمن شپرد 1391/02/03 19:32    امین
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1391/02/03 15:39    yahya
mer30 az matne kameleton dar morede doberman
man yek haftast ke 2ta tole dobermane khoshkelo naz gerftam vaghean asheghe in sagam
Re:ژرمن شپرد 1391/02/04 15:16    عتی اصغر
مرسی ار راهنماییتان
Re:ژرمن شپرد 1391/02/04 21:17    آرتین
سلام من عاشقانه خانم روناک یونسی را دوست دارم.
Re:ژرمن شپرد 1391/02/05 10:11    مهتاب
با سلام
لطفا در مورد خرید این گربه راهنمایی بفرمائید
Re:ژرمن شپرد 1391/02/05 19:13    پخ
خیلی خوب

Re:ژرمن شپرد 1391/02/06 10:18    milad
به نظر من سایت شما خیلی خوب است.
Re:ژرمن شپرد 1391/02/06 10:56    wwwww
che ba maze hasttttttttttttt
Re:ژرمن شپرد 1391/02/06 18:45    فاطمه
سلام ممنون
من یه وبلاگ درباره جانوران دارم سر بزن:
atefeh1380.blogfa.com
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1391/02/08 14:19    مهرزاد
قیمت و مشخصات این گربرو میشه لطف کنید به ایمیلم بفرستید
Re:ژرمن شپرد 1391/02/08 14:20    مونتی
سلام من به تازگی متوجه شدم که دامپزشکی شرط معدل قبول میکنن ودر ضمن از زمان ثبت گذشته منوراهنمای کنین

ممنون
Re:ژرمن شپرد 1391/02/09 11:56    nasser
عالی بود
Re:ژرمن شپرد 1391/02/10 20:27    fatemeh
جالب بود
Re:ژرمن شپرد 1391/02/12 09:49    حسن
سلام
من یک ایکوانا 70سانتیمتر دارم الان2 روز که خودش را به شیشه اکواریوم میزنند تازه کی کاز هم میگیرد باید چه کار کنم
ممنون
Re:ژرمن شپرد 1391/02/14 14:42    سامانتا
خوب بود
Re:ژرمن شپرد 1391/02/14 23:39    Shima
عالیه
Re:ژرمن شپرد 1391/02/15 21:48    shirin
کاش یامی من هم 39 ساله شه
Re:ژرمن شپرد 1391/02/16 11:51    سعید
سلام لطفا در مورد نژاد سگهای ایران مثل سرابی هم توضیح بدهید با تشکر
Re:ژرمن شپرد 1391/02/16 11:51    سعید
سلام لطفا در مورد نژاد سگهای ایران مثل سرابی هم توضیح بدهید با تشکر
Re:ژرمن شپرد 1391/02/16 17:02    نیما
نظر من در باره اینکه این گفته درست هست یا نه می باشد
ایا این گفته ها درست هستن یا غلط
نظر شمل در مورد صندلی دکلته چیه ایا این هم غیر واقعی هست
یا در مورد پیشبینی های کریس چی
Re:ژرمن شپرد 1391/02/16 17:13    نیما
می خواستم بدونم که چرا این شعبده باز ایرانی در ترکیه برنامه اجرا کرده و در ایران این کار را نکرد با اینکه مشابه این مسابقه در ایران هم انجام شد.؟؟؟
Re:ژرمن شپرد 1391/02/17 08:24    iman
کبوتر خوبیست خاستی یه ماده بزرگتر از خودش فروشی100
Re:ژرمن شپرد 1391/02/17 12:36    رسی
عالی
Re:ژرمن شپرد 1391/02/17 19:24    محمد علی
باید حموم هم ببریمش؟
Re:ژرمن شپرد 1391/02/18 13:09    malihe
kheılı namardıd vaghan geryam gerft
Re:ژرمن شپرد 1391/02/19 02:12    م. ر
ممنون عالی بود
Re:ژرمن شپرد 1391/02/20 16:36    ایلیا
خیلد عالی بود زحمت کشیدین مطالبتون جالب بود
Re:ژرمن شپرد 1391/02/22 16:57    azadgoleh
آقای عرفان کاکاوند اگه این پیغام رو میبینه با این ایمیل تماس بگیره لطفاً ، مسئله مهمیه aryubarzan_azad@yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1391/02/23 23:04    bahar
mamnon kheyli khob bod
Re:ژرمن شپرد 1391/02/24 13:18    سونیا
ممنون. یه بلبل ماده دارم پای راستش درد می کنه . نمی دونم چکار کنم ?rz_sonya@yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1391/02/24 17:10    مهسا
bod vaghean
che matlabe jalebi
Re:ژرمن شپرد 1391/02/26 10:46    رضا
خيلي عالي
Re:ژرمن شپرد 1391/02/27 11:51    Hoda joon
قضاوت در مورد مردم درست نیست، شما که حرفی می زنید لطفا با مدرک باشه که ما بتونیم خودمون قضاوت کنیم.
Re:ژرمن شپرد 1391/02/27 13:36    هلن
کاش به دنیا نمیومدم تا نبینم درد کشیدن این بی زبونها رو
‏ خدایا کجایی ؟ مگه خوابت برده ؟ کوری و نمیبینی مخلوقاتت دارن درد میکشن؟ چرا کاری نمیکنی . بابا ما هم کمکت میکنیم و با هم جلو ظالمها رو میگیریم
Re:ژرمن شپرد 1391/02/27 20:18    saber
با عرض سلام و خسته نباشید.لطفا در مورد غذای بچه گربه و گربه مطلب بذارید.
Re:ژرمن شپرد 1391/02/29 02:53    فریدون
چگونه یه سگ را تربیت کنم که زبونمو بفهمد
Re:ژرمن شپرد 1391/02/29 20:16    دانيال
سگي از نژاد داشهوند تربيت شده كامل آماده فروش دارم
نام : بلفي
سن : 8 ماه
جنسيت : نر
اگر كسي مايل به خريد است با
Re:ژرمن شپرد 1391/02/30 12:13    ياسي
اخي چقد ادما نامردن چقد بي رحمن اخه چرا اينا كه اينقده نازن

چرا ما ادما اينقده خود خواهيم
Re:ژرمن شپرد 1391/02/31 14:27    sajad
سلام .ایا سگ داشهوند مو کوتاه به درد اپارتمان میخوره؟سر و صداش زیاده؟پ
Re:ژرمن شپرد 1391/03/01 08:09    اشرفی
سلام خسته نباشید
لازم میدانم بخار زحمات و تلاشها و راهنمایی های مفید و ارزنده تان صمیمانه از شما تشکر کنم. واقعا ممنون. راهنماییهای شما کمک وخدمتی بزرگ به دنیای حیوانات بی پناه و ... میباشد - موفق باشید
Re:ژرمن شپرد 1391/03/01 08:22    اشرفی
ممنون - تشکر
Re:ژرمن شپرد 1391/03/01 08:24    اشرفی
بسیار عالی بود ممنون
Re:ژرمن شپرد 1391/03/01 08:26    اشرفی
عالی بود ممنون
Re:ژرمن شپرد 1391/03/01 08:30    اشرفی
بسیار بسیار ممنون
Re:ژرمن شپرد 1391/03/01 08:35    اشرفی
ممنون ممنون ممنون
Re:ژرمن شپرد 1391/03/02 10:13    شقایق
عالی بود
Re:ژرمن شپرد 1391/03/02 18:30    دامون
برای ما که تعدتد زیادی سگ داریم خیلی مشکل و پر هزینه و تقریبا محاله

Re:ژرمن شپرد 1391/03/04 11:08   
عالی بود مرسی . من استفاده بردم . ولی اگر راهنمایی ام کنید ممنون میشم . برای خرید سگ توله خوبه یا سگ 1 ساله .که بشه آموزش داد .
Re:ژرمن شپرد 1391/03/04 13:20   
شکل کو؟؟
Re:ژرمن شپرد 1391/03/05 13:17    الناز
من یه دونه اردک گرفتم از دیروز نمیتونه رو پاهاش بایسته خیلی نگرانشم چی کار کنم؟
Re:ژرمن شپرد 1391/03/05 22:42    سهند
جمن شپرد
عالی بود ایول حال کردم خدایی .بوسسسسسسسسسسسسس

Re:ژرمن شپرد 1391/03/05 22:42    سهند
جمن شپرد
عالی بود ایول حال کردم خدایی .بوسسسسسسسسسسسسس

Re:ژرمن شپرد 1391/03/05 22:47    سهند جون
عالی بود ایول داره حال کردم

Re:ژرمن شپرد 1391/03/05 22:47    سهند جون
عالی بود ایول داره حال کردم

Re:ژرمن شپرد 1391/03/05 22:47    سهند جون
عالی بود ایول داره حال کردم

Re:ژرمن شپرد 1391/03/05 22:47    سهند جون
عالی بود ایول داره حال کردم

Re:ژرمن شپرد 1391/03/05 22:50    سهند
جمن شپرد
عالی بود ایول حال کردم خدایی .بوسسسسسسسسسسسسس

Re:ژرمن شپرد 1391/03/07 15:35    امیر
میخواهم سگم رو که 1.5 داره برای نگهبانی تربیت کنم باید چه کار کنم
Re:ژرمن شپرد 1391/03/07 20:14   
سلام یه تریر اسکاتلندی دارم برا فروش 700 ایا شما خریدار هستید !؟
Re:ژرمن شپرد 1391/03/07 20:16   
سلام یه تریر اسکاتلندی اصیل وارداتی دارم برا فروش ایا شما خریدار هستید؟
Re:ژرمن شپرد 1391/03/07 23:50    محمد
من چه خاکی به سرم بزنم .تو خونمون هیچکی از سگ خوشش نمیاد .مامانم یکسره میگه نجسه .خسته شدم از این همه عقب افتادگی .هر کاری می کنم نمی تونم از این موجود باوفا دل بکنم خدایا تو کمکم کن چرا من باید تو ایران به دنیا میومدم.به هرکی هم میگم مسخرم میکنه .چرا سگ داشتن اینجا گناهه؟؟؟؟؟؟
Re:ژرمن شپرد 1391/03/08 17:12    حسن
خواهش میکنم اگه کسی قیمت داره به این شماره اس بده

Re:ژرمن شپرد 1391/03/08 21:21    شهیدی
سلام قیمت این سگها چنده.
Re:ژرمن شپرد 1391/03/08 19:34    هلیا
خیلی زیباست خیلی دوست دارم اونو داشته باشم

Re:ژرمن شپرد 1391/03/09 13:58    مهرداد
من دنبال یک علاقه مند به نگهداری اشپیز نر می باشم
Re:ژرمن شپرد 1391/03/09 18:33    صبا
خیلی این روش جالب بود اما به درد مننخرد یه روش دیگروبدین؟
Re:ژرمن شپرد 1391/03/09 23:10    elham
salam
mamnoon
khaste nabashid
lotfan befarmaaid cheghadr zaman mibareh barayeh ye sage 1 ya 2 maahe barayeh
amozeshe edrareshoon jaayeh makhsoos

Re:ژرمن شپرد 1391/03/10 11:20    الهه
سلام : سگ من 5 هفته دارد اما اصلا آب نمی خوره. اشکالی نداره؟
Re:ژرمن شپرد 1391/03/11 08:43    اشرفی
سلام خسته نباشید
من نمیدانم اینهمه ذوق و سلیقه - محبت به حیوانت - ظرافتی طبعی که شما دارید را چگونه توجیه کرده و تشکر کنم. کارتان بسیار بسیار عالی و بی نظیر است . در وصف نمیگنجد.
بازهم بخاطر مطالب عالی عکسهای عالی وووووو از شما تشکر میکنم
الله یارتان باد
Re:ژرمن شپرد 1391/03/12 15:57   
من در ادرار خرگوش ماده ام خون دیدم اگه کسی میدونه من چیکار باید بکنم بهم بگه mohammad.mk29@yahoo.com
Re:ژرمن شپرد 1391/03/13 23:27    دریا
kheyli khoshghele vali ye chizi nemidonam chie khale chie pishe cheshmash age on nabod in gorbe age az man ye milyardam bekhstan vase in ghorbe bazam midadam age in ghalesh nabod

Re:ژرمن شپرد 1391/03/13 23:29    darya
kheyli naze kheyli khoshgele vale ba gorbeye man nemirese
Re:ژرمن شپرد 1391/03/15 15:08    طاهره
با سپاس از ن.شته ارزشمندتان
کاش فونت مناسبتری انتخاب می کردید تا خواندن نوشته راحت تر می شد
من یک گیاهخوارم ، به بره و قناری نزدیک ترم تا به گرگ خفاش
Re:ژرمن شپرد 1391/03/15 18:57    vahid
اردک ها با کثیفی میسازند
Re:ژرمن شپرد 1391/03/16 13:52    sheyda
مرسی از سایتتون..به این چیزامیگن دلخوشیای مثبت..این اقای دلسوز وامثالش کاش اصلا اینجاهاسرک نمیکشیدن..ازبس محبت نکردن وندیدن این چیزارونمیفهمن
Re:ژرمن شپرد 1391/03/17 17:29   
خیلی خوب
Re:ژرمن شپرد 1391/03/18 00:14    عباسی
با سلام من دنبال یه سگ هاسکی مثل داخل صفحه عکس اول هستم چه جوری میتونم پیدا کنم
Re:ژرمن شپرد 1391/03/18 12:57    hoji
امیر جان الان از وقتش گذشته مگه اینکه بزاری یه ماه بقل یه سگ نگهبان شاید مث اون شه
Re:ژرمن شپرد 1391/03/19 12:15    سمر
سلام من 9 سال بلبل خرما دارم و تا امروز صبح فكر ميكردم نره اما امروز ديديم تخم گذاشته اونم بدون نر.مگه بلبل ماده بدون نر هم تخم ميذاره؟
Re:ژرمن شپرد 1391/03/19 22:23    حمیدعزیزی
باسلام.من بامطالعه اطلاعات بسیار استادانه وعکسهایگویا که منظور فرموده اید بسیار لذت بردم.امیدوارم همیشه شاهد اینگونه فعالیت شما باشم.باتشکر
Re:ژرمن شپرد 1391/03/20 14:16    Mohamad
با عرض سلام و خسته نباشید

ببخشید قیمتش چنده؟!

و برای گرفتنش چه اقداماتی باید بکنم؟

لطفا راهنماییم کنید

Re:ژرمن شپرد 1391/03/20 22:01    بهنواز
سلام
خسته نباشید
من یه بلبل دارم تقریبا کوچیکه دیروز پای داداش کوچیکم رقت رو پاش فکر کنم پاش در رفته...تورو خدا کمکم کنید...بگید چیکار کنم؟بازم خوب می شه؟من منتظره جوابتون هستم
Re:ژرمن شپرد 1391/03/20 22:02    بهنواز
سلام پای بلبلم در رفته چیکار کنم؟خوب می شه؟
Re:ژرمن شپرد 1391/03/20 19:32    تینا
مرسی
Re:ژرمن شپرد 1391/03/20 19:46    تینا
مرسیییییییییییییییییییییی
Re:ژرمن شپرد 1391/03/22 20:58    یک دوستدار بلبل
ببخشید ایا میتونم از مطالب سایت شما در وبلاگم با ذکر سایت شما استفاده کن؟ لطفا به من ایمیل کنید.
Re:ژرمن شپرد 1391/03/22 21:09